Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Quỷ ám, quỷ dữ

Khôn Ngoan - Chương 2 -
24Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị
mà cái chết đã xâm nhập thế gian.
Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.
 
Mát-thêu - Chương 4 -
24Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ.
Mát-thêu - Chương 8 -
16Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau,
Mát-thêu - Chương 8 -
1Hai người bị quỷ ám (Mc 5:1-20; Lc 8:26 -39 )
Mát-thêu - Chương 8 -
28Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy.
Mát-thêu - Chương 8 -
33Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám.
Mát-thêu - Chương 9 -
1Đức Giê-su chữa người câm bị quỷ ám
Mát-thêu - Chương 9 -
32Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.
Mát-thêu - Chương 11 -
18Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: "Ông ta bị quỷ ám."
Mát-thêu - Chương 12 -
22Bấy giờ họ đem đến cho Đức Giê-su một người bị quỷ ám vừa mù lại vừa câm. Người chữa anh ta, khiến anh nói và thấy được.
Mát-thêu - Chương 13 -
19Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.
Mát-thêu - Chương 15 -
22thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! "
Mác-cô - Chương 1 -
1Đức Giê-su giảng dạy tại Ca-phác-na-um và chữa lành một người bị quỷ ám (Lc 4:31 -37 )
Mác-cô - Chương 1 -
32Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.
Mác-cô - Chương 3 -
22b) Các kinh sư coi Đức Giê-su là người bị quỷ ám
Mác-cô - Chương 5 -
1Người bị quỷ ám ở Ghê-ra-sa (Mt 8:28 -34; Lc 8:26 -39 )
Mác-cô - Chương 5 -
15Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.
Mác-cô - Chương 5 -
16Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo.
Mác-cô - Chương 5 -
18Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.
Mác-cô - Chương 7 -
25Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người.
Mác-cô - Chương 9 -
1Đức Giê-su chữa người bị quỷ ám mắc bệnh động kinh (Mt 17: 14 -21; Lc 9:37 -43 a)
Luca - Chương 4 -
1Đức Giê-su giảng dạy tại Ca-phác-na-um và chữa lành một người bị quỷ ám (Mc 1:21 -28 )
Luca - Chương 7 -
21Chính giờ ấy, Đức Giê-su chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỷ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được thấy.
Luca - Chương 7 -
33"Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: "Ông ta bị quỷ ám.
Luca - Chương 8 -
1Đức Giê-su chữa người bị quỷ ám tại Ghê-ra-xa (Mt 8:28 -34; Mc 5:1-20 )
Luca - Chương 8 -
27Người vừa ra khỏi thuyền và đặt chân lên đất, thì có một người dân trong thành bị quỷ ám ra đón Người. Từ lâu, anh ta không mặc quần áo, không ở trong nhà, nhưng ở trong đám mồ mả.
 
Luca - Chương 8 -
36Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe người bị quỷ ám được cứu chữa thế nào.
Gioan - Chương 7 -
20Dân chúng đáp: "Ông bị quỷ ám rồi! Có ai tìm giết ông đâu? "
Gioan - Chương 8 -
48Người Do-thái đáp: "Chúng tôi bảo ông là người Sa-ma-ri và là người bị quỷ ám thì chẳng đúng lắm sao? "
Gioan - Chương 8 -
49Đức Giê-su trả lời: "Tôi không bị quỷ ám. Nhưng tôi tôn kính Cha tôi; còn các ông, các ông lại làm nhục tôi.
Gioan - Chương 8 -
52Người Do-thái liền nói: "Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: "Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.
 
Gioan - Chương 10 -
20Nhiều người trong nhóm họ nói: "Ông ấy bị quỷ ám và điên khùng rồi! Nghe ông ấy làm gì? "
Gioan - Chương 10 -
21Kẻ khác bảo: "Người bị quỷ ám đâu có nói được như vậy! Quỷ có thể mở mắt cho người mù được sao? "
 


www.thanhlinh.net