Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Quy phục

Thánh Vịnh - Chương 18 -
48là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù,
bắt chư dân quy phục quyền tôi.
 
Thánh Vịnh - Chương 144 -
2Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi.
Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,
Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
28Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
48là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù,
bắt chư dân quy phục quyền tôi.
 
Thánh Vịnh - Chương 144 -
2Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi.
Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,
Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 15 -
28Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.
 


www.thanhlinh.net