Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Quyết định

Sáng Thế Ký - Chương 6 -
13Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: "Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực: này Ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất.
Sáng Thế Ký - Chương 41 -
32Giấc chiêm bao của Pha-ra-ô được lặp lại hai lần, nghĩa là sự việc đã được Thiên Chúa quyết định và Thiên Chúa sẽ mau thực hiện.
 
Xuất Hành - Chương 15 -
25Ông kêu lên ĐỨC CHÚA, và ĐỨC CHÚA chỉ cho ông một khúc gỗ. Ông thả xuống nước và nước hoá ra ngọt.
Chính tại đó ĐỨC CHÚA đã ra thánh chỉ và quyết định cho dân; chính tại đó Người đã thử lòng họ.
 
Lê Vi - Chương 18 -
4Các ngươi hãy thi hành các quyết định của Ta, giữ và theo các quy tắc của Ta.
 
Lê Vi - Chương 18 -
5Các ngươi phải giữ các quy tắc và quyết định của Ta: khi con người đem các điều ấy ra thực hành thì nhờ đó sẽ được sống.
Ta là ĐỨC CHÚA.
 
Lê Vi - Chương 18 -
26Phần các ngươi, hãy giữ các quy tắc và quyết định của Ta, và không được làm một điều nào trong những điều ghê tởm ấy, dù là người bản xứ hay ngoại kiều sống giữa các ngươi.
Lê Vi - Chương 19 -
37Các ngươi phải giữ mọi quy tắc, mọi quyết định của Ta và đem ra thực hành. Ta là ĐỨC CHÚA.
 
Lê Vi - Chương 20 -
22Các ngươi phải giữ mọi quy tắc, mọi quyết định của Ta và đem ra thực hành; như vậy đất Ta sắp đưa các ngươi vào ở đó, sẽ không mửa các ngươi ra.
Lê Vi - Chương 24 -
12Người ta nhốt nó lại, để chờ quyết định theo lệnh ĐỨC CHÚA.
 
Lê Vi - Chương 25 -
18Các ngươi phải đem ra thực hành các quy tắc của Ta, phải giữ và đem ra thực hành các quyết định của Ta, và các ngươi sẽ được sống yên hàn trên đất ấy.
Lê Vi - Chương 26 -
15nếu các ngươi gạt bỏ các quy tắc của Ta và chán ghét các quyết định của Ta, mà không đem ra thực hành các mệnh lệnh của Ta, lại huỷ bỏ giao ước của Ta,
Lê Vi - Chương 26 -
43Đất sẽ bị chúng bỏ rơi và sẽ được hưởng bù những năm sa-bát của nó, khi đất bị tàn phá không có chúng ở nữa, khi chúng chịu phạt vì lỗi lầm của chúng, bởi lẽ chúng đã gạt bỏ các quyết định của Ta và chán ghét các quy tắc của Ta.
 
Lê Vi - Chương 26 -
46Đó là các thánh chỉ, quyết định và luật lệ ĐỨC CHÚA đã dùng ông Mô-sê mà lập ra giữa Người với con cái Ít-ra-en tại núi Xi-nai.
 
Dân Số - Chương 15 -
16Một luật pháp và một quyết định cho cả các ngươi lẫn ngoại kiều sinh sống giữa các ngươi."
 
Dân Số - Chương 15 -
34Họ nhốt y lại vì chưa có quyết định phải xử với y như thế nào.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
1Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
5Hãy xem: tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tôi, đã truyền cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
8Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?
 
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
14Phần tôi, thời đó, ĐỨC CHÚA truyền cho tôi dạy anh em các thánh chỉ và quyết định, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp sang chiếm hữu.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
45Đây là những thánh ý, thánh chỉ và quyết định mà ông Mô-sê đã công bố cho con cái Ít-ra-en khi họ ra khỏi Ai-cập,
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
1Ông Mô-sê triệu tập toàn thể Ít-ra-en và nói với họ: "Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định mà hôm nay tôi nói cho anh em nghe; anh em phải học cho biết những điều ấy và lo đem ra thực hành.
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
31Còn ngươi, đứng lại đây với Ta; Ta sẽ phán với ngươi tất cả mệnh lệnh, các thánh chỉ và quyết định mà ngươi sẽ dạy cho chúng, ngõ hầu chúng đem ra thực hành trong đất mà Ta ban cho chúng để chúng chiếm hữu."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 6 -
1Đây là mệnh lệnh, là những thánh chỉ và quyết định mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã truyền phải dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành trong đất anh em sắp sang chiếm hữu.
Đệ Nhị Luật - Chương 6 -
20Mai ngày khi con anh (em) hỏi anh (em) rằng: "Vì sao có các thánh ý, thánh chỉ, quyết định mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, đã truyền cho quý vị? "
Đệ Nhị Luật - Chương 7 -
11Vậy anh (em) phải tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi truyền cho anh (em) đem ra thực hành.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 7 -
12Nếu anh em nghe, giữ và đem ra thực hành các quyết định này, thì bù lại, đối với anh (em), ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ giữ giao ước và tình thương mà Người đã thề hứa với cha ông anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
11Anh (em) hãy ý tứ đừng quên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mà không giữ các mệnh lệnh, quyết định và thánh chỉ của Người, mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay.
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
1Anh (em) phải yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), và mọi ngày phải giữ điều Người truyền giữ, là các thánh chỉ, quyết định và mệnh lệnh của Người.
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
32Vậy anh em phải lo đem ra thực hành mọi thánh chỉ và quyết định mà hôm nay tôi trình bày cho anh em.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 12 -
1Đây là những thánh chỉ và quyết định mà anh em phải lo đem ra thực hành, trong đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh (em), đã ban cho anh (em) để anh (em) chiếm hữu, mọi ngày anh em sống trên mặt đất.
Nơi thờ phượng
 
Đệ Nhị Luật - Chương 26 -
16Hôm nay, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), truyền cho anh (em) đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh (em) phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 26 -
17Hôm nay, anh (em) đã làm cho ĐỨC CHÚA tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh (em), rằng anh (em) phải đi theo đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người, và nghe tiếng Người.
Đệ Nhị Luật - Chương 30 -
16Hôm nay tôi truyền cho anh (em) phải yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh (em) được sống, được thêm đông đúc, và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), chúc phúc cho anh (em) trong miền đất anh (em) sắp vào chiếm hữu.
Đệ Nhị Luật - Chương 33 -
10Họ dạy những quyết định của Ngài cho nhà Gia-cóp,
luật của Ngài cho Ít-ra-en.
Họ dâng hương thơm để Ngài thưởng thức,
và lễ toàn thiêu trên bàn thờ Ngài.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 33 -
21Nó coi sản phẩm đầu mùa là của nó,
vì trong đó có phần dành cho người lãnh đạo;
nó đến với các người đứng đầu dân,
nó thực hành sự công chính của ĐỨC CHÚA
và các quyết định của Người về Ít-ra-en.
 
Giô-suê - Chương 11 -
20Quả thế, ĐỨC CHÚA đã quyết định làm cho dân ấy cứng lòng mà nghênh chiến với Ít-ra-en, để Ít-ra-en tru hiến chúng, không ân xá cho chúng, và làm cho chúng phải bị tiêu diệt, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê.
 
Thủ Lãnh - Chương 20 -
7Này đây, tất cả quý vị là con cái Ít-ra-en, hãy trao đổi ý kiến và quyết định tại đây."
Samuel I - Chương 20 -
33Vua Sa-un phóng cây giáo vào ông Giô-na-than, để đâm ông, và ông biết rằng cha ông đã quyết định giết ông Đa-vít.
Samuel I - Chương 25 -
17Bây giờ xin bà biết cho và xem phải làm gì, vì người ta đã quyết định hại ông chủ và cả nhà ông. Còn ông ấy thì là một tên vô lại, không nói chuyện với ông ấy được."
 
Samuel II - Chương 13 -
32Nhưng Giô-na-đáp, con ông Sim-a là anh vua Đa-vít, lên tiếng nói: "Xin chúa thượng đừng nói rằng người ta đã giết chết tất cả các cậu hoàng tử. Chỉ một mình Am-nôn chết thôi, vì Áp-sa-lôm đã quyết định điều ấy từ ngày Ta-ma, em gái mình bị cưỡng hiếp.
Samuel II - Chương 17 -
14Áp-sa-lôm và tất cả các người Ít-ra-en nói: "Lời bàn của ông Khu-sai, người Ác-ki, hay hơn lời bàn của ông A-khi-thô-phen." Thật vậy, ĐỨC CHÚA đã quyết định phá lời bàn hay của A-khi-thô-phen, để đem tai hoạ đến cho Áp-sa-lôm.
 
Samuel II - Chương 22 -
23Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi,
thánh chỉ Người truyền, tôi không lìa bỏ.
 
Các Vua I - Chương 1 -
27Nếu sự việc này đã do đức vua chúa thượng tôi quyết định, thì đúng là ngài đã không cho các bề tôi của ngài biết: ai sẽ lên kế vị trên ngai báu của đức vua chúa thượng tôi."
 
Các Vua I - Chương 3 -
25Và vua quyết định: "Phân đứa trẻ còn sống ra làm hai, và cho mỗi người một nửa! "
Các Vua I - Chương 12 -
28Sau khi quyết định, vua làm hai con bò mộng bằng vàng, rồi nói với dân: "Các ngươi lên Giê-ru-sa-lem như thế là đủ rồi! Này, Ít-ra-en, Thiên Chúa của ngươi đây, Đấng đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập."
Các Vua I - Chương 22 -
1Vua A-kháp quyết định tấn công Ra-mốt Ga-la-át (2 Sb 18: 1-3)
Các Vua II - Chương 7 -
4Nếu chúng ta quyết định vào thành, thì chúng ta sẽ chết trong thành, vì ở đó đang có nạn đói; nếu chúng ta ở lại đây, thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy bây giờ, đến đây, chúng ta cùng trốn sang trại quân A-ram. Nếu chúng để chúng ta sống, thì chúng ta sẽ sống; mà nếu chúng giết chúng ta, thì chúng ta sẽ chết."
Các Vua II - Chương 17 -
37Những quy luật, những quyết định, Lề Luật và mệnh lệnh Người đã truyền ghi chép cho các ngươi, các ngươi phải tuân giữ, phải thi hành mọi ngày. Các ngươi không được kính sợ các thần khác.
Sử Biên Niên I - Chương 13 -
4Tất cả cộng đồng quyết định thi hành như vậy, vì toàn dân thấy thế là phải.
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
12Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,
 
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
14Chính ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta,
những điều Người quyết định là luật chung cho cả địa cầu
 
Sử Biên Niên II - Chương 24 -
4Sau đó, vua Giô-át quyết định trùng tu Đền Thờ ĐỨC CHÚA.
 
Sử Biên Niên II - Chương 25 -
11Vua A-mát-gia-hu quyết định dẫn đầu quân binh của mình đi tới thung lũng Muối. Tại đây ông hạ được mười ngàn con cái Xê-ia.
Sử Biên Niên II - Chương 30 -
2Vua, các thủ lãnh và toàn thể đại hội ở Giê-ru-sa-lem đã quyết định cử hành lễ Vượt Qua ấy vào tháng hai,
Sử Biên Niên II - Chương 30 -
5Vậy người ta đã quyết định thông báo cho toàn thể Ít-ra-en, từ Bơ-e Se-va đến Đan, về Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua kính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, bởi vì trước đây, chẳng mấy người thực hiện đúng như điều đã chép.
Sử Biên Niên II - Chương 30 -
23Rồi toàn thể đại hội quyết định mừng thêm bảy ngày nữa và họ đã mừng lễ suốt bảy ngày trong niềm hân hoan.
Sử Biên Niên II - Chương 33 -
8Ta sẽ không để chân Ít-ra-en rời khỏi phần đất Ta đã định cho tổ tiên chúng, chỉ cần chúng lo làm đúng theo những gì Ta đã truyền cho chúng và đúng theo tất cả Lề Luật, quyết định và phán quyết qua trung gian Mô-sê."
Étra - Chương 5 -
17Vậy bây giờ, nếu đức vua đồng ý, xin đức vua cho người tìm kiếm trong kho tàng của đức vua, ở bên đó, tại Ba-by-lon, để xem vua Ky-rô có thực sự ban lệnh tái thiết Nhà Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem hay không? Xin đức vua gửi cho chúng tôi quyết định của ngài về vấn đề này."
 
Étra - Chương 7 -
10Quả thật, ông Ét-ra đã chú tâm tìm hiểu kỹ càng Lề Luật của ĐỨC CHÚA, thực hành Luật đó và dạy cho dân Ít-ra-en biết những thánh chỉ và quyết định.
 
Étra - Chương 10 -
8Nội trong ba ngày, ai không đến, thì chiếu theo quyết định của các thủ lãnh và kỳ mục, tất cả tài sản sẽ bị biệt hiến và bản thân sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng những người lưu đày trở về.
Nơkhemia - Chương 1 -
7Chúng con đã tệ bạc với Ngài, chúng con đã không tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ và quyết định mà Ngài đã truyền cho ông Mô-sê, tôi trung của Ngài.
Nơkhemia - Chương 2 -
1Quyết định xây dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem
Nơkhemia - Chương 9 -
13Chúa đã ngự xuống núi Xi-nai,
từ trời cao Ngài đã phán dạy
ban cho họ quyết định công minh, ban luật lệ vững bền
cùng thánh chỉ và lệnh truyền trọn hảo.
 
Nơkhemia - Chương 9 -
29Chúa đã cảnh cáo cho họ trở về với Lề Luật của Chúa,
nhưng họ đã tỏ ra lì lợm,
chẳng chịu vâng theo mệnh lệnh Ngài;
họ vi phạm các quyết định Ngài ban
để con người tuân theo mà được sống;
họ vùng vằng, chẳng ghé vai mang ách,
cứng đầu cứng cổ, không chịu để tai nghe.
 
Nơkhemia - Chương 10 -
30thì liên kết với những người tai mắt trong anh em đồng bào của họ, lấy lời thề độc và đoan hứa mà cam kết sống theo Lề Luật Thiên Chúa đã ban nhờ ông Mô-sê, tôi trung của Người. Họ cũng cam kết tuân giữ và thi hành mọi mệnh lệnh, quyết định và thánh chỉ của ĐỨC CHÚA, Chúa chúng ta:
 
Giuđitha - Chương 2 -
2Ông triệu tập tất cả triều thần, tất cả thân hào và tỏ cho họ biết quyết định bí mật của ông. Chính miệng ông công bố đại hoạ cho toàn cõi đất.
Giuđitha - Chương 2 -
3Họ quyết định tiêu diệt tất cả những ai không tuân hành lệnh vua ban truyền.
 
Giuđitha - Chương 8 -
16Còn các vị, đừng đòi hỏi Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đảm bảo những quyết định của Người, bởi vì Thiên Chúa đâu phải là phàm nhân mà có thể bị đe doạ, đâu phải là con người mà chịu khuất phục.
Giuđitha - Chương 11 -
13Cả những lúa mì dâng làm của lễ đầu mùa, cả rượu và dầu nộp thuế thập phân -những thứ này được thánh hiến và dành riêng cho các tư tế là những người phục vụ trước nhan Thiên Chúa của chúng tôi ở Giê-ru-sa-lem-, họ đã quyết định dùng hết những thứ mà không một thường dân nào được phép đụng tay tới.
Étte - Chương 2 -
1Sau những biến cố đó, khi cơn giận đã dịu xuống, vua A-suê-rô lại nhớ đến bà Vát-ti, nhớ đến những gì bà đã làm và những quyết định của vua đối với bà.
Étte - Chương 7 -
7Vua bừng bừng nổi giận, đứng lên, bỏ tiệc rượu, đi ra ngự uyển. Còn Ha-man thì ở lại nài xin hoàng hậu Ét-te cứu sống mình, vì y quá hiểu: thảm hoạ sẽ xảy đến cho y, vua đã quyết định rồi.
 
Macabê I - Chương 2 -
41Vậy ngày hôm ấy họ quyết định : "Bất cứ người nào đến tấn công chúng ta vào ngày sa-bát, chúng ta sẽ ứng chiến để không phải chết như các anh em chúng ta đã chết trong các nơi ẩn núp."
 
Macabê I - Chương 3 -
31Tâm hồn vua vô cùng bối rối ; vua quyết định sang Ba-tư lấy phẩm vật các miền triều cống và thu thật nhiều bạc.
Macabê I - Chương 3 -
34Vua trao cho ông một nửa số quân cùng với voi và truyền cho ông thi hành mọi quyết định của mình, nhất là về vấn đề dân cư ở Giu-đê và Giê-ru-sa-lem.
Macabê I - Chương 4 -
59Ông Giu-đa cùng với anh em và toàn thể đại hội Ít-ra-en quyết định là hằng năm, trong thời gian tám ngày từ hai mươi lăm tháng Kít-lêu, phải cử hành lễ cung hiến bàn thờ thật tưng bừng rộn rã.
 
Macabê I - Chương 5 -
24Còn ông Giu-đa Ma-ca-bê cùng với em mình là Giô-na-than đã vượt sông Gio-đan và đi ba ngày đường trong hoang địa. Họ gặp người Na-ba-tê ; những người này đã niềm nở tiếp đón họ, và thuật lại cho họ nghe tất cả những gì đã xảy ra cho anh em họ ở miền Ga-la-át, 26 đồng thời cũng cho họ biết một số đông những người ấy đã bị vây hãm trong các thành kiên cố và to lớn là Bo-xo-ra, Bo-xo, A-lê-ma, Khát-phô, Ma-kết và Các-na-in như thế nào. 27 Trong các thành khác thuộc miền Ga-la-át cũng có những người bị vây hãm ; kẻ thù của họ đã quyết định là ngày mai sẽ tấn công để chiếm các pháo đài và tận diệt mọi người ở đó nội trong một ngày.
 
Macabê I - Chương 6 -
19Ông Giu-đa quyết định tiêu diệt chúng và triệu tập đại hội toàn dân để bao vây.
Macabê I - Chương 8 -
26và không được cung cấp lúa mì, khí giới, tiền bạc, tàu bè giúp đỡ phe địch. Phía Rô-ma đã quyết định như thế và đòi hỏi phải thi hành vô điều kiện những lời cam kết.
Macabê I - Chương 8 -
28và cũng sẽ không cung cấp lúa mì, khí giới, tiền bạc, tàu bè giúp đỡ đối phương. Phía Rô-ma đã quyết định như thế và sẽ nghiêm chỉnh thi hành những lời cam kết.
Macabê I - Chương 9 -
1Nhưng khi nghe tin tướng Ni-ca-no cùng với đạo quân bị đánh bại trong cuộc chiến, vua Đê-mết-ri-ô lại quyết định cử tướng Bắc-khi-đê và An-ki-mô cùng với đạo quân tinh nhuệ nhất đi tới Giu-đa.
Macabê I - Chương 9 -
69Bắc-khi-đê đùng đùng nổi giận vì quân vô đạo đã bày kế cho ông ta đến miền ấy ; ông ta giết chết nhiều người trong bọn chúng và quyết định trở về xứ.
Macabê I - Chương 10 -
47Họ quyết định ủng hộ vua A-lê-xan-đê vì vua này là người đầu tiên đã có thái độ hoà hoãn với họ ; và vì xưa nay họ vẫn là đồng minh của vua.
Macabê I - Chương 11 -
33Đối với dân tộc Do-thái là bạn hữu luôn giữ lòng thành tín với chúng ta, chúng tôi quyết định đối xử tử tế với họ vì lẽ họ đã có lòng yêu mến chúng ta.
Macabê I - Chương 12 -
35Sau khi trở về, ông Giô-na-than triệu tập đại hội các kỳ mục trong dân ; ông cùng với họ quyết định xây dựng các pháo đài ở miền Giu-đê,
Macabê I - Chương 13 -
52Ông Si-môn quyết định là hằng năm phải cử hành ngày đó thật tưng bừng. Ông tăng cường phòng thủ Núi Đền Thờ dọc theo đồn quân, rồi chính ông và những người theo ông đến cư ngụ ở đó.
Macabê I - Chương 15 -
20Chúng tôi cũng quyết định nhận chiếc thuẫn họ mang tới.
Macabê I - Chương 16 -
13Ông ta sinh lòng tự cao, muốn chiếm lấy xứ và quyết định dùng mưu gian để tiêu diệt cha con ông Si-môn.
Macabê II - Chương 3 -
23thì ông Hê-li-ô-đô-rô tiến hành điều đã quyết định.
 
Macabê II - Chương 6 -
23Nhưng ông đã có một quyết định dứt khoát, thật xứng với tuổi cao, và uy thế của bậc lão thành, với vẻ khả kính của mái tóc trắng phau vì lao tâm khổ tứ, với tác phong hoàn hảo từ buổi thiếu thời, nhất là phù hợp với Luật thánh do chính Thiên Chúa lập ra. Ông trả lời họ thật đích đáng là cứ việc đưa ngay ông xuống âm phủ.
Macabê II - Chương 10 -
8Họ đã bỏ phiếu quyết định và chỉ thị cho toàn dân Do-thái hằng năm phải mừng các ngày lễ ấy.
 
Macabê II - Chương 11 -
25Nay vì muốn cho dân tộc ấy được sống yên hàn, ta quyết định trả lại Đền Thờ cho chúng, và cho phép chúng sống theo tục lệ cha ông.
Macabê II - Chương 12 -
4An tâm vì đã có một quyết định của toàn thể dân thành, người Do-thái nhận lời mời để chứng tỏ mình hiếu hoà và không chút ngờ vực. Nhưng khi ra khơi, họ bị nhận chìm, có ít nhất là hai trăm người chết.
 
Macabê II - Chương 13 -
13Gặp riêng các kỳ mục rồi, ông quyết định: trước khi đoàn quân của vua An-ti-ô-khô xâm lược xứ Giu-đê và chiếm được thành Giê-ru-sa-lem, người Do-thái phải xuất quân và giải quyết mọi việc nhờ ơn Đức Chúa trợ giúp.
 
Macabê II - Chương 13 -
14Vì thế, sau khi phó thác quyết định cho Đấng Tạo Hoá càn khôn, và khích lệ quân binh chiến đấu anh dũng cho đến chết để bảo vệ Lề Luật, Đền Thờ, Thành Thánh, tổ quốc và thể chế, ông Giu-đa đóng quân gần thành Mô-đin.
Macabê II - Chương 14 -
18Tuy nhiên, bởi đã từng được nghe nói về chí nam nhi và lòng dũng cảm chiến đấu vì tổ quốc của ông Giu-đa và những người theo ông, nên Ni-ca-no sợ phải đi tới quyết định gây đổ máu.
Macabê II - Chương 15 -
1Ni-ca-no biết được ông Giu-đa và các người theo ông đang có mặt trong các miền thuộc xứ Sa-ma-ri, nên quyết định tấn công họ vào ngày nghỉ, để được bảo đảm an toàn.
Macabê II - Chương 15 -
6Trong khi Ni-ca-no huênh hoang tự cao tự đại, quyết định lấy những chiến lợi phẩm tịch thu được của ông Giu-đa và những người theo ông mà dựng lên một đài chiến thắng công cộng,
Macabê II - Chương 15 -
17Được lời khích lệ của ông Giu-đa, những lời lẽ thật quý hoá, có sức khơi dậy lòng can đảm và mang lại khí phách nam nhi cho thanh niên, người Do-thái quyết định không còn giữ thế thủ trong trại nữa, nhưng can đảm tấn công và đem chí khí nam nhi bám sát quân địch để giải quyết chiến cuộc, bởi vì Thành Thánh, tôn giáo và Đền Thờ đang gặp cơn nguy khốn.
Macabê II - Chương 15 -
20Mọi người chờ đợi giờ quyết định sắp đến, trong lúc địch quân tập trung lực lượng, bày binh bố trận, đưa đàn voi trận tới vị trí xung yếu, và dàn kỵ binh ra hai cánh.
Macabê II - Chương 15 -
21Khi ông Ma-ca-bê nhìn thấy đông đảo quân địch xuất hiện, trang bị đủ loại vũ khí, đàn voi trận hung hãn, ông dang tay lên trời, khẩn cầu Đức Chúa là Đấng làm nên những công trình kỳ diệu, vì ông biết rằng chiến thắng không phải là nhờ vũ khí, nhưng là do Người quyết định ban cho những ai xứng đáng.
Macabê II - Chương 15 -
36Mọi người bỏ thăm, cùng nhau đi đến quyết định là đừng để ngày ấy trôi qua mà không ghi nhớ gì cả, nhưng phải mừng vào ngày mười ba tháng mười hai, tức là tháng A-đa theo tiếng Xy-ri, ngày áp của ngày Moóc-đo-khai.
 
Gióp - Chương 23 -
13Người quyết định rồi, ai làm Người đổi ý,
điều lòng Người muốn, ắt Người sẽ thi hành.
 
Gióp - Chương 23 -
14Quả thật, Người thực hiện phán quyết về tôi,
cũng như bao quyết định khác như vậy.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
23Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi,
thánh chỉ Người truyền, tôi không hề bỏ.
 
Thánh Vịnh - Chương 19 -
10Lòng kính sợ CHÚA luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời.
Quyết định CHÚA phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh,
 
Thánh Vịnh - Chương 36 -
7Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn,
quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm.
Lạy CHÚA, Ngài tế độ con người và súc vật.
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
31Nếu con cái Người bỏ không giữ luật Ta,
chẳng sống theo điều Ta quyết định,
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
7Chính ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta,
những điều Người quyết định
là luật chung cho cả địa cầu.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
7Con thành tâm dâng lời cảm tạ
vì được biết những quyết định công minh.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
13Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại,
các quyết định miệng Ngài phán ra.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
20Hồn con những khát khao mòn mỏi,
hằng chờ mong quyết định của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
30Đường chân lý, này con đã chọn,
quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
39Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,
vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao!
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
43Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
52Lạy CHÚA, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài,
và lòng đầy an ủi.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
62Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa,
vì quyết định của Ngài thật công minh.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
75Lạy CHÚA, con biết: quyết định của Ngài thật công minh,
Ngài làm con khổ nhục cũng là đúng lý.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
91Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay,
vì muôn sự đều phục vụ Chúa.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
102Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định,
bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
106Con đã thề và con xin cam kết
giữ quyết định công minh của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
108Lạy CHÚA, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng
và dạy con biết những quyết định của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
120Kinh hãi Chúa, con rùng mình sởn ốc,
quyết định Ngài làm cho con những sợ cùng lo.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
132Xin đoái nhìn con và động lòng trắc ẩn,
như đã quyết định cho người mến Thánh Danh.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
137Lạy CHÚA, Ngài quả là chính trực,
quyết định của Ngài thật công minh.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
149Xin nghe tiếng con, lạy CHÚA, bởi vì Ngài nhân hậu,
theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
156Lạy CHÚA, lòng thương xót của Ngài thật bao la,
theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
160Căn nguyên lời Ngài là chân lý,
mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
164Con ca tụng Chúa mỗi ngày bảy lượt,
vì những quyết định công minh của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
175Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng,
cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con.
 
Châm Ngôn - Chương 16 -
33Người ta gieo quẻ trong vạt áo,
nhưng mọi quyết định của phàm nhân
đều bắt nguồn từ ĐỨC CHÚA.
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
4Đức Khôn Ngoan đã được truyền thụ
những hiểu biết về Thiên Chúa,
và chính Đức Khôn Ngoan
quyết định về những công
trình của Người.
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
9Thế nên, tôi đã quyết định
cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời,
vì tôi biết Đức Khôn Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện,
sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền lo lắng.
 
Khôn Ngoan - Chương 18 -
5Khi chúng quyết định sát hại các trẻ sơ sinh của dân thánh,
nhưng một trẻ nhỏ bị bỏ rơi đã được cứu thoát.
Để trừng phạt chúng, Ngài đã lấy đi
vô vàn vô số trẻ thơ của chúng
và tiêu diệt bọn chúng hết thảy
trong nước lũ hung tàn.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
2Đừng dương dương tự đắc khi con quyết định điều gì,
kẻo con bị nát thân như bò tót.
 
Huấn Ca - Chương 15 -
14Từ nguyên thuỷ, chính Chúa đã làm nên con người,
và để nó tự quyết định lấy.
 
Huấn Ca - Chương 16 -
26Theo quyết định của Đức Chúa,
các công trình của Người đã có từ nguyên thuỷ,
và khi làm ra chúng, Người phân thành từng loại.
 
Huấn Ca - Chương 41 -
4Đó là điều Đức Chúa quyết định cho hết mọi người phàm.
Tại sao cưỡng lại điều Đấng Tối Cao đã muốn?
Dù người ta sống được mười năm, trăm năm,
hay cả ngàn đi nữa,
thì trong âm phủ, chẳng ai trách móc đâu.
 
Huấn Ca - Chương 45 -
5Người cho ông nghe thấy tiếng Người,
dẫn ông vào trong đám mây dày đặc,
và, diện đối diện, ban cho ông các điều răn,
đó là luật ban sự sống và thông hiểu,
để dạy cho Gia-cóp biết giao ước,
cho Ít-ra-en biết các quyết định của Người.
 
Isaia - Chương 10 -
22Hỡi Ít-ra-en, cho dù dân ngươi có nhiều như cát biển,
thì chỉ phần sống sót sẽ trở về:
đã có quyết định huỷ diệt, công lý sẽ tràn lan.
 
Isaia - Chương 10 -
23Quả thế, quyết định tận diệt này,
Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA các đạo binh
sẽ thi hành trên toàn cõi đất.
 
Isaia - Chương 14 -
26Đó là quyết định ban hành cho toàn cõi đất;
đó là cánh tay giơ ra trừng trị hết mọi dân.
 
Isaia - Chương 14 -
27Vì khi ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định, ai có thể cản ngăn,
cánh tay Người đã giơ ra, ai có thể làm cho rút lại?
 
Isaia - Chương 16 -
3Chúng kêu cầu: "Xin cho ý kiến, xin lấy quyết định:
giữa ban trưa, xin toả bóng như màn đêm bao phủ,
xin che giấu những kẻ lưu đày,
và đừng tố giác những người chạy trốn.
 
Isaia - Chương 19 -
12Bậc hiền nhân của ngươi nay đâu rồi?
Ước chi chúng cứ thông báo cho ngươi
và ước chi mọi người được biết
điều ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định về Ai-cập!
 
Isaia - Chương 19 -
17Đất Giu-đa sẽ trở thành nỗi kinh hoàng cho Ai-cập. Mỗi lần nghe nhắc tới Giu-đa là nó run sợ, vì kế hoạch mà ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định để hại nó.
Isaia - Chương 23 -
8Ai đã quyết định điều ấy chống lại Tia?
Xưa nó đã từng phân phát vương miện,
các thương gia của nó từng là những ông hoàng,
và con buôn của nó là những kẻ hiển danh trên mặt đất.
 
Isaia - Chương 23 -
9ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định điều ấy
để làm nhục mọi đứa cao sang ngạo mạn
và hạ bệ mọi kẻ hiển danh trên mặt đất.
 
Isaia - Chương 26 -
9Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa,
trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải.
Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu,
người bốn bể học biết đường công chính.
 
Isaia - Chương 51 -
4Hỡi dân Ta, hãy chăm chú nghe Ta!
Hỡi nước Ta, hãy lắng tai nghe Ta!
Vì luật pháp sẽ do Ta ban truyền,
và quyết định của Ta, Ta sẽ công bố là ánh sáng muôn dân.
 
Giêrêmia - Chương 18 -
8nhưng nếu dân tộc ấy trở lại, bỏ sự dữ đã khiến Ta quyết định trừng phạt nó, thì Ta sẽ hối tiếc về tai hoạ Ta định giáng cho nó.
Giêrêmia - Chương 23 -
20Cơn lôi đình của ĐỨC CHÚA sẽ không nguôi
cho đến khi Người thực hiện và hoàn tất
mọi điều lòng Người đã quyết định.
Điều ấy, các ngươi sẽ hiểu rõ sau này.
 
Giêrêmia - Chương 26 -
13Vậy giờ đây, các người hãy cải thiện đường lối và hành vi của các người và hãy nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các người; bấy giờ ĐỨC CHÚA sẽ hối tiếc về tai hoạ Người đã quyết định để lên án các người.
Giêrêmia - Chương 26 -
19Có phải vì thế mà vua Giu-đa là Khít-ki-gia và toàn thể Giu-đa đã xử tử ông ấy? Há chẳng phải vua đã kính sợ ĐỨC CHÚA và làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại, khiến ĐỨC CHÚA hối tiếc về tai hoạ Người đã quyết định để lên án họ hay sao? Còn chúng ta, chính chúng ta lại muốn chuốc lấy cho mình một tai hoạ lớn lao như thế! "
 
Giêrêmia - Chương 30 -
24Cơn lôi đình của ĐỨC CHÚA sẽ không nguôi,
cho đến khi Người thực hiện và hoàn tất
mọi điều lòng Người đã quyết định.
Điều ấy các ngươi sẽ hiểu rõ sau này.
 
Giêrêmia - Chương 40 -
2Quan chỉ huy thị vệ vời ông Giê-rê-mi-a đến và nói với ông: "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, đã quyết định giáng tai hoạ này xuống nơi đây,
Giêrêmia - Chương 51 -
11Hãy chuốt nhọn tên, rồi nhét cho đầy ống.
ĐỨC CHÚA đã thúc đẩy thần trí của các vua Mê-đi; quả thật, Người đã quyết định huỷ diệt Ba-by-lon, vì đây là thời ĐỨC CHÚA báo oán; Người báo oán cho Đền Thờ của Người.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
12Hãy phất cờ làm hiệu tấn công các tường luỹ Ba-by-lon,
hãy tăng cường phòng thủ,
dựng lên các vọng canh, bố trí quân mai phục!
Bởi vì không những ĐỨC CHÚA đã quyết định, mà còn thực hiện điều Người đã phán về dân cư Ba-by-lon.
 
Êdêkien - Chương 11 -
20để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của Ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.
Êdêkien - Chương 18 -
9sống theo những quy tắc của Ta và tuân giữ các quyết định của Ta mà thể hiện lòng trung tín của mình, người ấy mới là người công chính. Chắc chắn nó sẽ được sống - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 
Êdêkien - Chương 18 -
17nó không nhúng tay vào việc bất công, không ăn lời lấy lãi, tuân giữ các quyết định của Ta và sống theo những quy tắc của Ta, nó sẽ không chết vì tội của cha nó, chắc chắn nó sẽ sống;
Êdêkien - Chương 25 -
14Ta quyết định dùng tay dân Ta là Ít-ra-en để báo oán Ê-đôm; dân ấy sẽ xử với Ê-đôm theo cơn lôi đình thịnh nộ của Ta; bấy giờ chúng sẽ nhận biết sự báo oán của Ta, - sấm ngôn của Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA.
 
Đanien - Chương 4 -
14Án phạt này là do lệnh của các vị Canh thức,
quyết định này là do lời của các bậc thánh nhân,
cốt cho mọi sinh linh biết rằng:
Đấng Tối Cao cai trị vương quốc loài người
và trao vương quốc ấy cho kẻ nào Người muốn.
Người đặt kẻ hèn mọn nhất lên cầm đầu.
 
Đanien - Chương 6 -
2Vua Đa-ri-ô quyết định đặt trên vương quốc của ông một trăm hai mươi thống đốc, để họ cai trị toàn vương quốc
Đanien - Chương 9 -
26Sau sáu mươi hai tuần, một vị được xức dầu sẽ bị thủ tiêu;
vị ấy sẽ không có. ..
Thành đô và thánh điện
sẽ bị dân của một thủ lãnh đến phá tan.
Nhưng thủ lãnh này sẽ bị cuốn đi mất.
Cho đến cùng, sẽ diễn ra
chiến tranh và những cảnh tàn phá đã được quyết định.
 
Đanien - Chương 9 -
27Nội một tuần, nó sẽ củng cố minh ước với số người đông đảo.
Trong nửa tuần, nó bắt phải ngưng hy lễ và hiến lễ,
nó đặt bên cánh Đền Thờ đồ ghê tởm khốc hại
cho đến khi lệnh tiêu huỷ đã được quyết định
giáng xuống kẻ tàn phá."
 
Khabacúc - Chương 2 -
10Như thế là ngươi đã quyết định điều ô nhục cho nhà mình,
ngươi tiêu huỷ nhiều dân nên thành người đắc tội,
 
Xôphônia - Chương 3 -
8Vì thế, các ngươi hãy đợi Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
đợi ngày Ta đứng lên làm nhân chứng cáo tội,
vì Ta đã quyết định tập hợp chư dân, quy tụ các vương quốc
để trút hết xuống đầu chúng cơn thịnh nộ của Ta;
toàn cõi đất sẽ bị thiêu rụi
khi cơn ghen của Ta bừng lên như lửa.
 
Dacaria - Chương 1 -
6Thế nhưng các lời và các thánh chỉ Ta đã truyền cho các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ, lại chẳng theo sát cha ông các ngươi hay sao? Bấy giờ họ đã trở lại và nói: "ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định xử với chúng tôi căn cứ vào lối sống và hành vi của chúng tôi thế nào, thì Người đã hành động như vậy."
 
Dacaria - Chương 8 -
14Quả thật, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Ta đã quyết định giáng hoạ cho các ngươi thế nào, khi cha ông các ngươi làm cho Ta nổi giận - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán - và Ta đã không hối tiếc,
Mát-thêu - Chương 26 -
4và cùng nhau quyết định dùng mưu bắt Đức Giê-su và giết đi.
Mát-thêu - Chương 26 -
15mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu." Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.
Luca - Chương 23 -
24Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu.
Luca - Chương 23 -
51Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội Đồng. Ông là người thành A-ri-ma-thê, một thành của người Do-thái, và cũng là người vẫn mong chờ Nước Thiên Chúa.
Gioan - Chương 1 -
43Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: "Anh hãy theo tôi."
Gioan - Chương 11 -
1Các thủ lãnh Do-thái quyết định giết Đức Giê-su (Mt 26: 1-5; Mc 14: 1-2; Lc 22: 1-2)
Gioan - Chương 11 -
53Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su.
Gioan - Chương 12 -
10Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa,
Tông Đồ Công Vụ - Chương 11 -
29Các môn đệ mới quyết định là mỗi người tuỳ theo khả năng, sẽ gửi quà giúp đỡ anh em ở miền Giu-đê.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
2Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
22Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có uy tín trong Hội Thánh.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
25Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô,
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
28Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này:
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
34Nhưng ông Xi-la quyết định ở lại, chỉ một mình ông Giu-đa đi.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 -
21Sau khi những việc ấy xảy ra, ông Phao-lô được Thánh Thần thúc đẩy, quyết định đi ngang qua miền Ma-kê-đô-ni-a và miền A-khai-a mà về Giê-ru-sa-lem; ông nói: "Về đó rồi, tôi còn phải đi thăm Rô-ma nữa."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
3và ở lại đó ba tháng. Vì người Do-thái âm mưu hại ông, nên khi sắp xuống tàu sang miền Xy-ri, ông quyết định qua ngã Ma-kê-đô-ni-a mà về.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
16vì ông Phao-lô đã quyết định không ghé Ê-phê-xô, để khỏi mất thời giờ ở A-xi-a. Ông vội vã như thế để, nếu có thể, thì có mặt ở Giê-ru-sa-lem ngày lễ Ngũ Tuần.
Từ giã các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 21 -
25Còn về những người ngoại đã tin theo, thì chúng tôi đã viết thư thông báo những quyết định của chúng tôi, là họ phải kiêng: ăn đồ cúng cho ngẫu tượng, ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm."
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 25 -
25Phần tôi, tôi không thấy đương sự đã làm gì đáng chết; nhưng vì chính đương sự đã kháng cáo lên thánh thượng, nên tôi đã quyết định giải về kinh.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 27 -
1Khi có quyết định cho chúng tôi đáp tàu sang I-ta-li-a, người ta giao ông Phao-lô và mấy tù nhân khác cho một đại đội trưởng tên là Giu-li-ô, thuộc cơ đội Au-gút-ta.
Thư Rôma - Chương 11 -
33Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được!
Thư Rôma - Chương 14 -
22Bạn xác tín điều gì, thì cứ giữ lấy cho mình trước mặt Thiên Chúa. Phúc thay ai không cho mình là có lỗi khi quyết định làm điều gì!
Thư Côrintô 2 - Chương 2 -
1Vậy, tôi đã quyết định không trở lại với anh em trong lúc ưu phiền.
Thư Côrintô 2 - Chương 8 -
10Về điều này, tôi xin đưa ra một ý kiến. Ý kiến đó thích hợp với anh em, vì anh em là những người đầu tiên, chẳng những đã thực hiện công cuộc đó, mà còn đã quyết định làm ngay từ năm ngoái.
Thư Côrintô 2 - Chương 8 -
11Vậy nay anh em hãy hoàn thành công cuộc đó, để như anh em đã hăng hái quyết định thế nào, thì cũng tuỳ khả năng mà hoàn thành như vậy.
Thư Côrintô 2 - Chương 9 -
7Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.
Thư Êphêsô - Chương 1 -
11Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự
theo quyết định và ý muốn của Người,
đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng
theo kế hoạch của Người,
 
Thư Êphêsô - Chương 3 -
11Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định Người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 3 -
1Vì vậy, không chịu nổi nữa, chúng tôi đã quyết định ở lại A-thê-na một mình,
Thư Titô - Chương 3 -
12Khi nào tôi sai anh Ác-tê-ma hay anh Ty-khi-cô đến với anh, thì hãy liệu mau đến với tôi ở Ni-cô-pô-li, vì tôi đã quyết định ở lại đó suốt mùa đông.