Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Reo vui

Các Vua I - Chương 1 -
40Toàn dân tiến lên theo sau vua. Dân chúng thổi sáo và reo vui đến nỗi đất cũng chuyển động vì tiếng hò la của họ.
 
Étte - Chương 8 -
15Ông Moóc-đo-khai rời hoàng cung, mặc triều phục bằng vải trắng điểm màu đỏ tía, đội triều thiên lớn bằng vàng, khoác cẩm bào bằng vải quý màu đỏ tươi. Dân chúng khắp thành Su-san đều reo vui mừng rỡ.
Gióp - Chương 3 -
7Này, phải chi đêm ấy là đêm cô đơn buồn thảm,
đêm chẳng hề có tiếng reo vui.
 
Thánh Vịnh - Chương 5 -
12Còn những người trú ẩn bên Chúa,
ước chi họ đều được hỷ hoan
và reo vui mãi tới muôn đời.
Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,
nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.
 
Thánh Vịnh - Chương 63 -
8Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
 
Isaia - Chương 5 -
14Bởi thế, âm ty mở họng lớn, há mồm to quá chừng,
hàng quý tộc và quần chúng của thành xuống đó
cùng với tiếng reo vui ồn ào.
 
Isaia - Chương 14 -
7Toàn cõi đất nghỉ ngơi yên hàn, người người reo vui hớn hở.
 
Isaia - Chương 65 -
14Này đây các tôi tớ của Ta sẽ reo vui, lòng chứa chan hoan lạc,
còn các ngươi, các ngươi sẽ kêu la, lòng tràn ngập ưu phiền,
các ngươi sẽ kêu gào, tâm thần tan nát.
 
Giêrêmia - Chương 31 -
7Vì ĐỨC CHÚA phán thế này: Reo vui lên mừng Gia-cóp,
hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân!
Nào loan tin, ca ngợi và công bố:
"ĐỨC CHÚA đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en! "
 
Êdêkien - Chương 7 -
7Hỡi dân cư trong xứ, ngươi đã tới số rồi. Giờ đã điểm. Ngày đã gần. Nhưng lại là nỗi kinh hoàng chứ không phải là tiếng reo vui trên núi.
Xôphônia - Chương 3 -
14Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,
hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi.
 
Các Vua I - Chương 1 -
40Toàn dân tiến lên theo sau vua. Dân chúng thổi sáo và reo vui đến nỗi đất cũng chuyển động vì tiếng hò la của họ.
 
Étte - Chương 8 -
15Ông Moóc-đo-khai rời hoàng cung, mặc triều phục bằng vải trắng điểm màu đỏ tía, đội triều thiên lớn bằng vàng, khoác cẩm bào bằng vải quý màu đỏ tươi. Dân chúng khắp thành Su-san đều reo vui mừng rỡ.
Gióp - Chương 3 -
7Này, phải chi đêm ấy là đêm cô đơn buồn thảm,
đêm chẳng hề có tiếng reo vui.
 
Thánh Vịnh - Chương 5 -
12Còn những người trú ẩn bên Chúa,
ước chi họ đều được hỷ hoan
và reo vui mãi tới muôn đời.
Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,
nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.
 
Thánh Vịnh - Chương 63 -
8Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
 
Isaia - Chương 5 -
14Bởi thế, âm ty mở họng lớn, há mồm to quá chừng,
hàng quý tộc và quần chúng của thành xuống đó
cùng với tiếng reo vui ồn ào.
 
Isaia - Chương 14 -
7Toàn cõi đất nghỉ ngơi yên hàn, người người reo vui hớn hở.
 
Isaia - Chương 65 -
14Này đây các tôi tớ của Ta sẽ reo vui, lòng chứa chan hoan lạc,
còn các ngươi, các ngươi sẽ kêu la, lòng tràn ngập ưu phiền,
các ngươi sẽ kêu gào, tâm thần tan nát.
 
Giêrêmia - Chương 31 -
7Vì ĐỨC CHÚA phán thế này: Reo vui lên mừng Gia-cóp,
hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân!
Nào loan tin, ca ngợi và công bố:
"ĐỨC CHÚA đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en! "
 
Êdêkien - Chương 7 -
7Hỡi dân cư trong xứ, ngươi đã tới số rồi. Giờ đã điểm. Ngày đã gần. Nhưng lại là nỗi kinh hoàng chứ không phải là tiếng reo vui trên núi.
Xôphônia - Chương 3 -
14Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,
hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi.
 


www.thanhlinh.net