Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sản nghiệp

Đệ Nhị Luật - Chương 21 -
17Trái lại người đàn ông ấy phải nhìn nhận đứa con của người vợ không được yêu là trưởng nam, mà chia cho nó hai phần sản nghiệp: nó là hoa quả đầu đời trai tráng của người ấy, nên nó được quyền trưởng nam.
 
Samuel I - Chương 2 -
8Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng.
Vì nền móng địa cầu là của ĐỨC CHÚA,
Người đặt cả hoàn vũ lên trên.
 
Các Vua I - Chương 8 -
36thì từ trời xin Ngài lắng nghe và tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ Ngài và cho Ít-ra-en dân Ngài, để họ thấy con đường lành phải theo, và xin cho mưa nhuần tưới xuống trên phần đất Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp.
 
Các Vua I - Chương 8 -
53vì, từ giữa mọi dân tộc trên mặt đất, Ngài đã tách họ ra làm sản nghiệp riêng, như Ngài đã dùng ông Mô-sê tôi tớ Ngài mà phán, khi đưa cha ông chúng con ra khỏi Ai-cập."
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
27thì từ trời, xin Ngài lắng nghe và tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ Ngài và cho Ít-ra-en dân Ngài, để họ thấy con đường lành phải theo, và xin cho mưa nhuần tưới xuống trên phần đất Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp.
 
Sử Biên Niên II - Chương 20 -
11Nay các dân này sắp lấy oán đền ơn là trục xuất chúng con khỏi phần đất của Ngài, đất Ngài đã ban cho chúng con làm sản nghiệp.
Étte - Chương 4 -
17e) Giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa.
Chúa là Vua, là Thiên Chúa tổ phụ Áp-ra-ham,
xin tha cho dân Ngài,
vì thù địch đang để tâm để ý chúng con
nhằm tìm cách huỷ diệt.
Chúng những mong phá huỷ
phần sản nghiệp ngàn xưa của Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 2 -
8Con cứ xin, rồi Cha ban tặng
muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,
toàn cõi đất làm phần lãnh địa.
 
Thánh Vịnh - Chương 16 -
5Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
 
Thánh Vịnh - Chương 74 -
2Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ thuở ban đầu,
chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng,
và núi Xi-on, nơi Ngài ngự trị.
 
Thánh Vịnh - Chương 78 -
71để chăn dắt dân Người là Gia-cóp,
và Ít-ra-en sản nghiệp của Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 135 -
4Vì CHÚA đã chọn nhà Gia-cóp,
dành Ít-ra-en làm sản nghiệp riêng.
 
Châm Ngôn - Chương 29 -
3Người mến chuộng sự khôn ngoan
làm cho cha vui thoả.
Kẻ giao du với bọn đàng điếm
khiến sản nghiệp tiêu tan.
 
Châm Ngôn - Chương 30 -
23người đàn bà dễ ghét kiếm được tấm chồng,
đứa nữ tỳ hưởng sản nghiệp bà chủ.
 
Huấn Ca - Chương 23 -
12Có một kiểu nói ví được như tử thần,
chớ gì không ai nghe thấy trong sản nghiệp Gia-cóp!
Kiểu ăn nói đó, người đạo đức phải tránh cho xa
để khỏi ngụp lặn trong tội lỗi.
 
Huấn Ca - Chương 24 -
8Bấy giờ, Đấng tác thành vạn vật truyền lệnh cho Ta,
Đấng tạo thành Ta dựng lều cho Ta ở.
Người phán: "Hãy cắm lều ở Gia-cóp,
hãy hưởng phần sản nghiệp ở Ít-ra-en."
 
Huấn Ca - Chương 24 -
12Ta đâm rễ sâu giữa một dân hiển hách,
trong phần riêng của Đức Chúa, cũng là sản nghiệp của Người.
 
Isaia - Chương 54 -
17Mọi khí cụ được chế ra nhằm chống lại ngươi
đều chẳng lợi hại gì;
bất cứ ai uốn lưỡi tố cáo ngươi, ngươi sẽ đem ra kết tội.
Đó là phần sản nghiệp của những tôi trung ĐỨC CHÚA,
đó là sự công chính Ta dành sẵn cho những người này
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Isaia - Chương 57 -
6Gia tài của ngươi là đá cuội khe suối,
đá cuội đó chính là phần sản nghiệp của ngươi.
Ngươi còn làm lễ tưới và tiến dâng lễ phẩm cho chúng.
Có phải vì thế mà Ta nguôi giận chăng?
 
Ai Ca - Chương 3 -
24Tôi tự nhủ: "ĐỨC CHÚA là phần sản nghiệp của tôi,
vì thế nơi Người, tôi trông cậy."
 
Ai Ca - Chương 5 -
2Sản nghiệp chúng con đã về tay ngoại kiều,
nhà cửa chúng con lại thuộc về kẻ khác.
 
Êdêkien - Chương 35 -
15Cũng như ngươi đã hân hoan khi thấy phần sản nghiệp nhà Ít-ra-en ra hoang tàn thế nào, thì Ta cũng sẽ xử với ngươi như vậy. Hỡi núi Xê-ia, ngươi sẽ ra hoang tàn, và toàn thể Ê-đôm cũng vậy. Bấy giờ, thiên hạ sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
 
Êdêkien - Chương 36 -
12Ta sẽ cho có người, tức là Ít-ra-en dân Ta, đạp chân trên đất của ngươi; ngươi sẽ là sở hữu, sẽ nên phần sản nghiệp của nó và sẽ không còn để nó phải thiếu con cái.
 
Hôsê - Chương 5 -
7Chúng phản bội ĐỨC CHÚA, vì đã sinh những đứa con hoang;
giờ đây ngày sóc sẽ là ngày chúng bị huỷ diệt
cùng với sản nghiệp chúng.
 
Giôen - Chương 4 -
2Ta sẽ tập hợp mọi nước mọi dân,
đưa xuống cánh đồng Giô-sa-phát.
Ở đó, Ta sẽ tranh tụng với chúng
về vấn đề Ít-ra-en là dân Ta và sản nghiệp của Ta:
chúng đã phân tán dân Ta giữa các dân các nước,
đã chia cắt đất đai của Ta.
 
Dacaria - Chương 8 -
12Đây là hạt giống bình an: cây nho sẽ cho quả, đất sẽ sinh hoa lợi và trời sẽ đổ sương. Ta sẽ cho số dân còn sót lại tất cả những thứ ấy làm phần sản nghiệp.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
5Người không ban cho ông sản nghiệp nào ở đất này, dù một tấc đất cũng không, nhưng hứa cho ông cũng như cho dòng dõi ông được chiếm hữu đất này, mặc dầu bấy giờ ông không có con.


www.thanhlinh.net