Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tha tội, tha nợ

Sáng Thế Ký - Chương 50 -
17Các con hãy nói thế này với Giu-se: "Thôi! Xin con tha tội tha lỗi cho các anh con, vì họ đã gây ra điều ác cho con." Bây giờ xin chú tha tội cho các kẻ làm tôi Thiên Chúa của cha chú! " Ông Giu-se khóc, khi họ nói với ông như thế.
 
Lê Vi - Chương 19 -
22Tư tế sẽ lấy con cừu đực dùng làm lễ đền tội mà cử hành lễ xá tội cho nó, trước nhan ĐỨC CHÚA, vì tội nó đã phạm, và nó sẽ được tha tội đã phạm.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 15 -
1Bảy năm một lần, anh (em) hãy tha nợ.
Đệ Nhị Luật - Chương 15 -
2Đây là cách thức tha nợ: mỗi chủ nợ sẽ tha món nợ đã cho người đồng loại vay mượn, không thúc người đồng loại và người anh em trả nợ, vì người ta đã công bố việc tha nợ để kính ĐỨC CHÚA.
Đệ Nhị Luật - Chương 15 -
9Hãy ý tứ đừng có trong lòng tư tưởng xấu này: "Sắp đến năm thứ bảy, năm tha nợ", mà nhìn người anh em nghèo của anh (em) với cặp mắt dữ dằn và không cho gì. Họ sẽ kêu lên ĐỨC CHÚA tố cáo anh (em) và anh (em) sẽ mang tội.
Đệ Nhị Luật - Chương 31 -
10Ông Mô-sê truyền cho họ rằng: "Sau bảy năm, vào thời kỳ có năm tha nợ, trong dịp lễ Lều,
Samuel I - Chương 15 -
25Giờ đây, xin ông vui lòng tha tội cho tôi và trở lại cùng với tôi, để tôi phục xuống lạy ĐỨC CHÚA."
Các Vua I - Chương 8 -
34thì từ trời xin Ngài lắng nghe, thứ tha tội lỗi Ít-ra-en dân Ngài và đưa họ về đất Ngài đã ban cho cha ông họ.
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
25thì từ trời xin Ngài lắng nghe, thứ tha tội lỗi Ít-ra-en dân Ngài và đưa họ về đất Ngài đã ban cho cha ông họ.
 
Sử Biên Niên II - Chương 7 -
14nếu dân Ta, dân vốn kêu cầu Danh Ta, mà biết hạ mình xuống khẩn nguyện và tìm kiếm Nhan Ta, từ bỏ những con đường xấu xa mà trở lại, thì Ta, từ trời, Ta sẽ nghe và thứ tha tội lỗi nó và sẽ phục hưng xứ sở của nó.
Macabê I - Chương 10 -
34Tất cả các ngày lễ, các ngày sa-bát, các ngày đầu tháng, các ngày đã được ấn định để mừng đại lễ, ba ngày trước và sau lễ, đó là những ngày miễn thuế và tha nợ cho mọi người Do-thái đang sống trong vương quốc của tôi.
Thánh Vịnh - Chương 79 -
9Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ.
Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi,
vì danh dự của Ngài.
 
Huấn Ca - Chương 2 -
11Vì Đức Chúa là Đấng nhân từ và hay thương xót:
Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân.
 
Huấn Ca - Chương 28 -
4Nó chẳng biết thương người đồng loại,
mà lại dám xin tha tội cho mình!
 
Huấn Ca - Chương 28 -
5Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận,
thì ai sẽ xin tha tội cho nó?
 
Huấn Ca - Chương 39 -
5Từ sáng sớm, người ấy đã hăm hở
đến cầu nguyện cùng Đức Chúa là Đấng Tối Cao,
Đấng tạo dựng nên mình.
Người ấy mở miệng nài van Chúa, cầu xin Người thứ tha tội lỗi.
 
Isaia - Chương 33 -
24Không ai cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem sẽ nói: "Tôi ốm đau."
Dân ở đó sẽ được tha tội.
 
Mát-thêu - Chương 6 -
12xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con;
 
Mát-thêu - Chương 9 -
2Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi! "
Mát-thêu - Chương 9 -
5Trong hai điều: một là bảo: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?
Mát-thêu - Chương 9 -
6Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà! "
Mát-thêu - Chương 26 -
28vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.
Mác-cô - Chương 1 -
4Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.
Mác-cô - Chương 2 -
5Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi."
Mác-cô - Chương 2 -
7"Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? "
Mác-cô - Chương 2 -
9Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi", điều nào dễ hơn?
Mác-cô - Chương 2 -
10Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,-
Luca - Chương 3 -
3Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,
Luca - Chương 5 -
20Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi."
 
Luca - Chương 5 -
21Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? "
Luca - Chương 5 -
23Trong hai điều: một là bảo: "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?
Luca - Chương 5 -
24Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà! "
Luca - Chương 11 -
4xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."
 
Luca - Chương 24 -
47phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.
Gioan - Chương 20 -
23Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 2 -
38Ông Phê-rô đáp: "Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 5 -
31và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 10 -
43Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội."
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 13 -
38"Vậy thưa anh em, xin biết cho điều này: chính nhờ Đấng ấy mà ơn tha tội được loan báo cho anh em; và trong khi anh em không thể được giải thoát khỏi tội lỗi mà trở nên công chính nhờ tuân giữ Luật Mô-sê,
Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
18để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Xa-tan mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, nhờ tin vào Ta, chúng sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến."
 
Thư Êphêsô - Chương 1 -
7Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
 
Thư Côlôxê - Chương 1 -
14trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.
 
Thư Do Thái - Chương 10 -
18Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa.
 
Thư Gioan 1 - Chương 1 -
9Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,
Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính
sẽ tha tội cho chúng ta,
và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.
 
Thư Gioan 1 - Chương 2 -
12Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
tôi viết cho anh em:
anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô.