Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh chỉ

Sáng Thế Ký - Chương 26 -
5bởi vì Áp-ra-ham đã vâng lời Ta, đã giữ điều Ta truyền, cũng như các mệnh lệnh, thánh chỉ và luật điều của Ta."
Xuất Hành - Chương 13 -
10Từ năm này qua năm khác, ngươi phải giữ thánh chỉ này vào đúng thời kỳ của nó.
 
Xuất Hành - Chương 15 -
25Ông kêu lên ĐỨC CHÚA, và ĐỨC CHÚA chỉ cho ông một khúc gỗ. Ông thả xuống nước và nước hoá ra ngọt.
Chính tại đó ĐỨC CHÚA đã ra thánh chỉ và quyết định cho dân; chính tại đó Người đã thử lòng họ.
 
Xuất Hành - Chương 15 -
26Người phán: "Nếu ngươi thực sự nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, nếu ngươi làm điều ngay chính trước mắt Người, nếu ngươi lắng tai nghe các mệnh lệnh của Người, và giữ mọi thánh chỉ của Người, thì Ta sẽ không giáng xuống ngươi bệnh hoạn nào như Ta đã giáng xuống Ai-cập. Vì Ta là ĐỨC CHÚA, Đấng chữa lành ngươi."
 
Xuất Hành - Chương 18 -
16Khi họ có việc gì, họ đến với con; con phân xử cho đôi bên và cho biết những thánh chỉ và lề luật của Thiên Chúa."
Xuất Hành - Chương 18 -
20sẽ dạy cho họ các thánh chỉ, các lề luật, và cho họ biết đường lối phải đi và cách phải xử sự.
Lê Vi - Chương 10 -
11và để dạy con cái Ít-ra-en mọi thánh chỉ ĐỨC CHÚA đã dùng ông Mô-sê mà phán với các ngươi."
Đ. Phần lễ tiến dành cho tư tế
 
Lê Vi - Chương 26 -
46Đó là các thánh chỉ, quyết định và luật lệ ĐỨC CHÚA đã dùng ông Mô-sê mà lập ra giữa Người với con cái Ít-ra-en tại núi Xi-nai.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
1Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
5Hãy xem: tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tôi, đã truyền cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu.
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
6Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói: "Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh! "
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
8Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?
 
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
14Phần tôi, thời đó, ĐỨC CHÚA truyền cho tôi dạy anh em các thánh chỉ và quyết định, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp sang chiếm hữu.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
40Anh (em) phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh (em); như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này sẽ được hạnh phúc, và anh (em) sẽ được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), vĩnh viễn ban cho anh (em)."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 4 -
45Đây là những thánh ý, thánh chỉ và quyết định mà ông Mô-sê đã công bố cho con cái Ít-ra-en khi họ ra khỏi Ai-cập,
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
1Ông Mô-sê triệu tập toàn thể Ít-ra-en và nói với họ: "Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định mà hôm nay tôi nói cho anh em nghe; anh em phải học cho biết những điều ấy và lo đem ra thực hành.
Đệ Nhị Luật - Chương 5 -
31Còn ngươi, đứng lại đây với Ta; Ta sẽ phán với ngươi tất cả mệnh lệnh, các thánh chỉ và quyết định mà ngươi sẽ dạy cho chúng, ngõ hầu chúng đem ra thực hành trong đất mà Ta ban cho chúng để chúng chiếm hữu."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 6 -
1Đây là mệnh lệnh, là những thánh chỉ và quyết định mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã truyền phải dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành trong đất anh em sắp sang chiếm hữu.
Đệ Nhị Luật - Chương 6 -
17Phải cẩn thận giữ các mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, cũng như các thánh ý và thánh chỉ Người đã truyền cho anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 6 -
20Mai ngày khi con anh (em) hỏi anh (em) rằng: "Vì sao có các thánh ý, thánh chỉ, quyết định mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, đã truyền cho quý vị? "
Đệ Nhị Luật - Chương 6 -
24ĐỨC CHÚA đã truyền cho chúng ta đem ra thực hành tất cả những thánh chỉ này và kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, để chúng ta được hạnh phúc mọi ngày và để Người cho chúng ta được sống, như ngày hôm nay.
Đệ Nhị Luật - Chương 7 -
11Vậy anh (em) phải tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi truyền cho anh (em) đem ra thực hành.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
11Anh (em) hãy ý tứ đừng quên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mà không giữ các mệnh lệnh, quyết định và thánh chỉ của Người, mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay.
Đệ Nhị Luật - Chương 10 -
13giữ các mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA và các thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay, để anh (em) được hạnh phúc?
 
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
1Anh (em) phải yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), và mọi ngày phải giữ điều Người truyền giữ, là các thánh chỉ, quyết định và mệnh lệnh của Người.
Đệ Nhị Luật - Chương 11 -
32Vậy anh em phải lo đem ra thực hành mọi thánh chỉ và quyết định mà hôm nay tôi trình bày cho anh em.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 12 -
1Đây là những thánh chỉ và quyết định mà anh em phải lo đem ra thực hành, trong đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh (em), đã ban cho anh (em) để anh (em) chiếm hữu, mọi ngày anh em sống trên mặt đất.
Nơi thờ phượng
 
Đệ Nhị Luật - Chương 16 -
12Anh (em) hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên Ai-cập, anh (em) phải giữ và đem ra thực hành các thánh chỉ này.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 17 -
19Luật này sẽ ở bên vua, vua phải đọc mọi ngày trong đời mình, để học cho biết kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của vua, biết giữ mọi lời trong Luật này và mọi thánh chỉ ấy, và đem ra thực hành.
Đệ Nhị Luật - Chương 26 -
16Hôm nay, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), truyền cho anh (em) đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh (em) phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 26 -
17Hôm nay, anh (em) đã làm cho ĐỨC CHÚA tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh (em), rằng anh (em) phải đi theo đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người, và nghe tiếng Người.
Đệ Nhị Luật - Chương 27 -
10Anh (em) hãy nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), và đem ra thực hành những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
15Nhưng nếu anh (em) không nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), không lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay, thì những lời nguyền rủa sau đây sẽ đến với anh (em) và bao trùm anh (em):
 
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
45Những lời nguyền rủa này sẽ đến với anh (em), theo sát và bao trùm anh (em), cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt, vì anh (em) không nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), không giữ các mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà Người truyền cho anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 30 -
10miễn là anh (em) nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mà giữ những mệnh lệnh và thánh chỉ Người, ghi trong sách Luật này, miễn là anh (em) trở về với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 30 -
16Hôm nay tôi truyền cho anh (em) phải yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh (em) được sống, được thêm đông đúc, và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), chúc phúc cho anh (em) trong miền đất anh (em) sắp vào chiếm hữu.
Samuel II - Chương 22 -
23Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi,
thánh chỉ Người truyền, tôi không lìa bỏ.
 
Étra - Chương 7 -
10Quả thật, ông Ét-ra đã chú tâm tìm hiểu kỹ càng Lề Luật của ĐỨC CHÚA, thực hành Luật đó và dạy cho dân Ít-ra-en biết những thánh chỉ và quyết định.
 
Étra - Chương 7 -
11Đây là bản sao sắc chỉ của vua Ác-tắc-sát-ta đã trao cho ông Ét-ra, tư tế kinh sư, kinh sư chuyên về các lời diễn tả mệnh lệnh và các thánh chỉ của ĐỨC CHÚA liên quan đến Ít-ra-en.
 
Nơkhemia - Chương 1 -
7Chúng con đã tệ bạc với Ngài, chúng con đã không tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ và quyết định mà Ngài đã truyền cho ông Mô-sê, tôi trung của Ngài.
Nơkhemia - Chương 9 -
13Chúa đã ngự xuống núi Xi-nai,
từ trời cao Ngài đã phán dạy
ban cho họ quyết định công minh, ban luật lệ vững bền
cùng thánh chỉ và lệnh truyền trọn hảo.
 
Nơkhemia - Chương 9 -
14Chúa dạy cho họ biết ngày sa-bát
là ngày thánh dành riêng cho Ngài.
Ngài dùng ông Mô-sê là tôi trung của Ngài
mà truyền cho họ giữ mệnh lệnh, thánh chỉ và Lề Luật.
 
Nơkhemia - Chương 10 -
30thì liên kết với những người tai mắt trong anh em đồng bào của họ, lấy lời thề độc và đoan hứa mà cam kết sống theo Lề Luật Thiên Chúa đã ban nhờ ông Mô-sê, tôi trung của Người. Họ cũng cam kết tuân giữ và thi hành mọi mệnh lệnh, quyết định và thánh chỉ của ĐỨC CHÚA, Chúa chúng ta:
 
Macabê I - Chương 6 -
54Trong Nơi Thánh chỉ còn lại một ít người, bởi vì nạn đói đang hoành hành dữ dội. Những người khác đã phân tán đi mỗi người một ngả.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
23Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi,
thánh chỉ Người truyền, tôi không hề bỏ.
 
Thánh Vịnh - Chương 50 -
16Với kẻ gian ác, Thiên Chúa phán bảo rằng:
"Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở,
mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi?
 
Thánh Vịnh - Chương 89 -
32vi phạm những thánh chỉ Ta ban xuống,
chẳng tuân cứ mệnh lệnh Ta truyền,
 
Thánh Vịnh - Chương 93 -
5Lạy CHÚA, thánh chỉ Ngài thật là bền vững,
nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện
triền miên qua mọi thời.
 
Thánh Vịnh - Chương 105 -
45ngõ hầu họ vâng theo thánh chỉ, và tuân giữ luật Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
5Ước mong sao con hằng vững bước
theo thánh chỉ Ngài ban.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
8Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ,
xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
12Lạy CHÚA, con dâng lời ca tụng,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
16Con vui thú với thánh chỉ Ngài
chẳng quên lời Ngài phán.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
23Mặc quan quyền họp nhau mưu hại,
tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
26Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại,
xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
33Lạy CHÚA, xin dạy con đường lối thánh chỉ,
con nguyện đi theo mãi đến cùng.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
48Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,
thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
54Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con,
giữa cảnh đời tha hương lữ thứ.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
64Lạy CHÚA, trái đất tràn đầy tình thương Chúa,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
68Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
71Đau khổ quả là điều hữu ích,
để giúp con học biết thánh chỉ Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
80Xin cho con hết lòng tuân theo thánh chỉ,
để con khỏi nhục nhã ê chề.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
83Dù có như bầu da gác bếp,
con cũng chẳng quên thánh chỉ Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
112Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ,
mãi mãi cho đến cùng.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
117Xin phù trợ để con được cứu,
và con sẽ luôn luôn nhìn ngắm thánh chỉ Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
118Những ai xa lìa thánh chỉ, Chúa đều khinh,
vì mánh lới họ là trò gạt gẫm.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
124Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
135Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa,
thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
145Con kêu van hết lòng, lạy CHÚA, xin đáp lại,
thánh chỉ Ngài, con sẽ vâng theo.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
155Ơn cứu độ ở xa kẻ dữ,
bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
171Môi này nguyện trào dâng câu tán tụng,
vì Ngài dạy thánh chỉ cho con.
 
Huấn Ca - Chương 45 -
17Về những gì liên quan đến các điều răn,
Người ban cho ông quyền phán quyết,
để dạy cho Gia-cóp biết các thánh chỉ
và giải thích Lề Luật cho Ít-ra-en.
 
Isaia - Chương 24 -
5Đất đã ra ô uế dưới bàn chân cư dân,
vì chúng đã bỏ qua các điều luật,
vi phạm các thánh chỉ, và phá vỡ giao ước muôn đời.
 
Giêrêmia - Chương 44 -
10Cho đến ngày nay, chúng không chút hối hận, không sợ hãi, cũng chẳng sống theo Lề Luật và các thánh chỉ mà Ta đã đưa ra trước mặt các ngươi, và trước mặt cha ông các ngươi.
Giêrêmia - Chương 44 -
23Chính vì các người đã dâng hương, đã đắc tội với ĐỨC CHÚA, đã không vâng nghe tiếng ĐỨC CHÚA, lại không sống theo Lề Luật, các thánh chỉ và các mệnh lệnh của Người; bởi vậy các người gặp phải tai hoạ như thấy ngày nay."
 
Êdêkien - Chương 11 -
20để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của Ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.
Êdêkien - Chương 36 -
27Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.
Êdêkien - Chương 37 -
24Đa-vít, tôi tớ Ta, sẽ làm vua cai trị chúng; sẽ chỉ có một mục tử duy nhất cho chúng hết thảy. Chúng sẽ sống theo các phán quyết của Ta, sẽ tuân giữ các thánh chỉ của Ta và đem ra thực hành.
Amốt - Chương 2 -
4ĐỨC CHÚA phán thế này: Vì tội của Giu-đa đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã khinh thường luật pháp của ĐỨC CHÚA
và không tuân giữ các thánh chỉ của Người.
Vì những thần dối trá xưa cha ông chúng chạy theo
đã làm cho chúng ra lầm lạc,
 
Dacaria - Chương 1 -
6Thế nhưng các lời và các thánh chỉ Ta đã truyền cho các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ, lại chẳng theo sát cha ông các ngươi hay sao? Bấy giờ họ đã trở lại và nói: "ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định xử với chúng tôi căn cứ vào lối sống và hành vi của chúng tôi thế nào, thì Người đã hành động như vậy."
 
Thư Côrintô 2 - Chương 8 -
19Không những thế, anh lại được các Hội Thánh chỉ định cùng đi với chúng tôi lo việc lạc quyên, một việc nghĩa chúng tôi đảm nhận, để tôn vinh Chúa và biểu lộ lòng hăng hái của chúng tôi.
Thư Giuđa - Chương 1 -
3Anh em thân mến, tôi vẫn ước mong viết thư cho anh em về ơn cứu độ chung của chúng ta, thì nay lại bó buộc phải viết cho anh em, để khuyên nhủ anh em chiến đấu cho đức tin đã được truyền lại cho dân thánh chỉ một lần là đủ.