Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tiên tri

Các Vua I - Chương 22 -
12Và tất cả các ngôn sứ đều nói tiên tri như thế mà rằng: "Xin vua cứ đi lên Ra-mốt Ga-la-át là sẽ gặp may. ĐỨC CHÚA sẽ trao thành ấy vào tay vua."
 
Sử Biên Niên II - Chương 18 -
11Và tất cả các ngôn sứ đều nói tiên tri như thế mà rằng: "Xin vua cứ đi lên Ra-mốt Ga-la-át là sẽ gặp may. ĐỨC CHÚA sẽ trao thành ấy vào tay vua."
Sử Biên Niên II - Chương 20 -
37Bấy giờ ông Ê-li-e-de con ông Đô-đa-va-hu người Ma-rê-sa nói tiên tri chống vua Giơ-hô-sa-phát rằng: "Vì vua liên kết với vua A-khát-gia-hu, nên ĐỨC CHÚA phá công việc của vua." Quả thật đoàn tàu đã vỡ và không thể đi Tác-sít được.
 
Tôbia - Chương 14 -
4Mau đem con cái đến Mê-đi, vì cha tin rằng lời Thiên Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ Na-khum, liên quan đến Ni-ni-vê, sẽ ứng nghiệm: đó là mọi sự sẽ xảy ra và đổ xuống trên Át-sua và Ni-ni-vê. Mọi lời sấm của các ngôn sứ Ít-ra-en đã được Thiên Chúa sai nói tiên tri sẽ ứng nghiệm, không trừ một lời nào, và mọi sự sẽ xảy ra vào đúng thời điểm. Ở ngay tại Mê-đi thì sẽ an toàn hơn ở Át-sua và Ba-by-lon. Thật vậy, cha đây biết rõ và tin rằng tất cả những gì Thiên Chúa đã phán sẽ hoàn tất và ứng nghiệm; không một điều nào trong các lời sấm sẽ bị bỏ qua:
 
Tôbia - Chương 14 -
4Mau đem con cái đến Mê-đi, vì cha tin rằng lời Thiên Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ Na-khum, liên quan đến Ni-ni-vê, sẽ ứng nghiệm: đó là mọi sự sẽ xảy ra và đổ xuống trên Át-sua và Ni-ni-vê. Mọi lời sấm của các ngôn sứ Ít-ra-en đã được Thiên Chúa sai nói tiên tri sẽ ứng nghiệm, không trừ một lời nào, và mọi sự sẽ xảy ra vào đúng thời điểm. Ở ngay tại Mê-đi thì sẽ an toàn hơn ở Át-sua và Ba-by-lon. Thật vậy, cha đây biết rõ và tin rằng tất cả những gì Thiên Chúa đã phán sẽ hoàn tất và ứng nghiệm; không một điều nào trong các lời sấm sẽ bị bỏ qua:
 
Giuđitha - Chương 6 -
2"A-khi-ô, tên cầm đầu lính đánh thuê cho Ép-ra-im, ngươi là ai mà dám nói tiên tri giữa chúng ta hôm nay? Ngươi nói đừng giao chiến với nòi giống Ít-ra-en, vì Thiên Chúa của chúng sẽ bảo vệ chúng? Ai là Thiên Chúa nếu không phải là Na-bu-cô-đô-nô-xo? Chính người sẽ phái lực lượng của người tới tiêu diệt chúng khỏi mặt đất và Thiên Chúa của chúng sẽ chẳng cứu chúng đâu.
Giêrêmia - Chương 23 -
21Ta đã không phái các ngôn sứ ấy đi, thế mà chúng lại chạy!
Ta đâu có bảo chúng, thế mà chúng lại nói tiên tri!
 
Êdêkien - Chương 21 -
2Hỡi con người, hãy quay mặt hướng về phía Nam, hãy nói tiên tri hạch tội phương Nam và tuyên sấm hạch tội khu rừng trong đồng bằng Ne-ghép.
Êdêkien - Chương 21 -
7Hỡi con người, hãy quay mặt về phía Giê-ru-sa-lem, hãy nói tiên tri hạch tội các thánh điện, hãy tuyên sấm hạch tội đất Ít-ra-en.
Đanien - Chương 9 -
13. LỜI TIÊN TRI VỀ BẢY MƯƠI TUẦN
Đanien - Chương 9 -
1Thiên sứ Gáp-ri-en cắt nghĩa lời tiên tri
Amốt - Chương 2 -
12Thế mà các ngươi đã bắt các na-dia uống rượu
và ra lệnh cho các ngôn sứ:
"Các ông không được nói tiên tri! "
 
Amốt - Chương 3 -
8Sư tử đã gầm lên: ai mà không sợ hãi?
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri?
Sa-ma-ri đồi truỵ sẽ bị diệt vong
 
Amốt - Chương 7 -
13Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều."
Mikha - Chương 2 -
6Có kẻ nói: "Đừng nói tiên tri nữa!
Người ta đừng nói tiên tri như thế này:
nhục nhã sẽ không rời xa chúng ta!
 
Mikha - Chương 2 -
11Nếu người nào cao hứng thốt ra lời phỉnh gạt:
"Cứ đưa rượu đưa thức có men cho tôi uống,
tôi sẽ nói tiên tri sao có lợi cho anh",
thì người ấy chính là tiên tri của dân này!
 
Mát-thêu - Chương 7 -
22Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? "
Mát-thêu - Chương 11 -
13Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri.
Mát-thêu - Chương 15 -
7Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng:
Mát-thêu - Chương 26 -
68và nói: "Ông Ki-tô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi: ai đánh ông đó? "
 
Mác-cô - Chương 7 -
6Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.
 
Mác-cô - Chương 14 -
65Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: "Hãy nói tiên tri đi! " Và đám thuộc hạ tát Người túi bụi.
 
Luca - Chương 1 -
67Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:
 
Luca - Chương 2 -
1Ông Si-mê-ôn nói tiên tri
Luca - Chương 2 -
1Bà An-na nói tiên tri
Luca - Chương 22 -
64Chúng bịt mắt Người lại, rồi hỏi rằng: "Nói tiên tri xem: ai đánh ông đó? "
Gioan - Chương 11 -
51Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân,
Tông Đồ Công Vụ - Chương 19 -
6Và khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 21 -
9Ông này có bốn người con gái đồng trinh được ơn nói tiên tri.
Thư Côrintô 1 - Chương 11 -
4Phàm người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà che đầu, thì hạ nhục Đấng làm đầu mình.
Thư Côrintô 1 - Chương 11 -
5Phàm người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà lại để đầu trần, thì làm nhục kẻ làm đầu mình, vì người ấy như thể trọc đầu vậy.
Thư Côrintô 1 - Chương 12 -
10Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ.
Thư Côrintô 1 - Chương 13 -
2Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.
Thư Côrintô 1 - Chương 13 -
8Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn.
Thư Côrintô 1 - Chương 13 -
9Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn.
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
1Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri.
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
3Còn người nói tiên tri thì nói với người ta để xây dựng, để khích lệ và an ủi.
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
4Kẻ nói tiếng lạ thì tự xây dựng chính mình; người nói tiên tri thì xây dựng Hội Thánh.
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
5Tôi muốn cho tất cả anh em nói các tiếng lạ, và nhất là tôi muốn cho anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri thì cao trọng hơn người nói các tiếng lạ, trừ phi người này giải thích để xây dựng Hội Thánh.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
6Thưa anh em, giờ đây, giả như tôi đến cùng anh em mà chỉ nói các tiếng lạ, giả như lời nói của tôi không đem lại cho anh em một mặc khải, một sự hiểu biết, hay không phải là một lời tiên tri, một lời giáo huấn, thì nào có ích gì cho anh em?
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
24Còn nếu mọi người đều nói tiên tri, mà có người không tin hoặc người ngoài cuộc đi vào, người đó sẽ thấy mình bị mọi người khiển trách, mọi người xét xử.
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
31Mọi người có thể lần lượt nói tiên tri, để ai nấy đều được học hỏi và khích lệ.
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
32Ngôn sứ thì làm chủ những cảm hứng tiên tri của mình,
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
39Cho nên, thưa anh em, anh em hãy khao khát ơn nói tiên tri và đừng ngăn cấm nói các tiếng lạ.
Thư Thêxalônica 1 - Chương 5 -
20Chớ khinh thường ơn nói tiên tri.