Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tin tưởng

Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
52Nó sẽ vây hãm anh (em) trong mọi thành của anh (em), cho đến khi các tường thành cao và kiên cố mà anh (em) tin tưởng, phải sụp đổ, trong khắp đất của anh (em); nó sẽ vây hãm anh (em) trong mọi thành của anh (em), trong khắp đất của anh (em) mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em).
Thủ Lãnh - Chương 20 -
36Con cái Ben-gia-min thấy mình bị đánh bại, nhưng người Ít-ra-en nhường đất lại cho người Ben-gia-min, vì họ tin tưởng ở quân mai phục họ đã đặt bao vây Ghíp-a.
Các Vua II - Chương 18 -
5Vua đã đặt niềm tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en. Sau vua, chẳng có vua Giu-đa nào được như thế, cũng như trước vua chẳng có ai được như vậy.
Các Vua II - Chương 18 -
19Viên chánh chước tửu bảo họ: "Hãy nói với vua Khít-ki-gia: đại đế là vua Át-sua phán thế này: "Dựa vào niềm tin nào mà ông tin tưởng như thế?
Các Vua II - Chương 18 -
20Ông tưởng rằng trong cuộc chiến, lời nói suông ngoài miệng thay thế được cho mưu kế và sức mạnh sao? Giờ đây, ông tin tưởng vào ai mà dám nổi loạn chống ta?
Các Vua II - Chương 18 -
21Hoá ra ông tin tưởng vào cây gậy sậy dập nát là Ai-cập; nó sẽ đâm thủng bàn tay kẻ vịn vào nó! Pha-ra-ô vua Ai-cập là vậy đó, đối với mọi kẻ tin tưởng vào ông ta.
Các Vua II - Chương 18 -
22Có thể ông sẽ nói với tôi: "Chúng tôi tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi. Thế chẳng phải Khít-ki-gia đã dẹp các nơi cao và các bàn thờ của Người đó sao? Ông ta đã chẳng nói với Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: Các ngươi sẽ sụp lạy trước bàn thờ này ở Giê-ru-sa-lem?
Các Vua II - Chương 18 -
30Cũng đừng để Khít-ki-gia dụ dỗ các ngươi tin tưởng vào ĐỨC CHÚA khi ông ta nói: Chắc chắn ĐỨC CHÚA sẽ giải thoát chúng ta, và thành này sẽ không bị nộp vào tay vua Át-sua.
Các Vua II - Chương 19 -
10"Các ngươi sẽ nói với Khít-ki-gia, vua Giu-đa, thế này: Đừng để Thiên Chúa của ông là Đấng ông tin tưởng, lừa dối ông rằng: Giê-ru-sa-lem sẽ không bị nộp vào tay vua Át-sua.
Sử Biên Niên I - Chương 5 -
20Họ được Thiên Chúa trợ giúp chống lại chúng; quân Ha-ga và tất cả đồng minh của chúng đã bị trao vào tay họ, vì họ đã kêu lên cùng Thiên Chúa khi giao chiến; Người đã nghe lời họ, vì họ tin tưởng nơi Người.
Sử Biên Niên II - Chương 20 -
20Họ thức dậy thật sớm và đi vào sa mạc Tơ-cô-a. Trong khi họ đi như thế, vua Giơ-hô-sa-phát đứng ra và nói: "Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem hãy nghe ta: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa các ngươi, cứ tin tưởng vào Người, các ngươi sẽ tồn tại; cứ tin lời các ngôn sứ của Người, các ngươi sẽ chiến thắng."
Sử Biên Niên II - Chương 32 -
10"Xan-khê-ríp, vua Át-sua, nói thế này: các ngươi tin tưởng vào cái gì mà cứ ở mãi trong Giê-ru-sa-lem bị vây hãm vậy?
Tôbia - Chương 7 -
17"Con ơi, hãy tin tưởng! Xin Đức Chúa trên trời cho buồn phiền của con biến thành hoan lạc. Cứ tin tưởng đi con! " Sau đó bà đi ra.
 
Tôbia - Chương 8 -
21Bao nhiêu tài sản của cha, con hãy lấy phân nửa ngay từ bây giờ và trở về với cha con bình an vô sự; phân nửa kia sẽ thuộc về chúng con, sau khi cha và mẹ con đây qua đời. Hãy tin tưởng, hỡi con! Cha đây là cha con và bà Ét-na là mẹ con. Bây giờ và mãi mãi cha mẹ ở bên con và em con. Hãy tin tưởng, hỡi con! "
 
Tôbia - Chương 11 -
11Tô-bi-a đi về phía ông, tay cầm mật cá; cậu thổi vào mắt ông. Cậu giữ chặt lấy ông và nói: "Thưa cha, xin cha cứ tin tưởng! " Cậu bôi thuốc cho ông và để thuốc ngấm.
Tôbia - Chương 7 -
17"Con ơi, hãy tin tưởng! Xin Đức Chúa trên trời cho buồn phiền của con biến thành hoan lạc. Cứ tin tưởng đi con! " Sau đó bà đi ra.
 
Tôbia - Chương 8 -
21Bao nhiêu tài sản của cha, con hãy lấy phân nửa ngay từ bây giờ và trở về với cha con bình an vô sự; phân nửa kia sẽ thuộc về chúng con, sau khi cha và mẹ con đây qua đời. Hãy tin tưởng, hỡi con! Cha đây là cha con và bà Ét-na là mẹ con. Bây giờ và mãi mãi cha mẹ ở bên con và em con. Hãy tin tưởng, hỡi con! "
 
Tôbia - Chương 11 -
11Tô-bi-a đi về phía ông, tay cầm mật cá; cậu thổi vào mắt ông. Cậu giữ chặt lấy ông và nói: "Thưa cha, xin cha cứ tin tưởng! " Cậu bôi thuốc cho ông và để thuốc ngấm.
Macabê I - Chương 9 -
58Tất cả quân vô đạo bàn bạc với nhau : "Này, Giô-na-than và những kẻ theo hắn đang sống yên hàn tin tưởng. Bây giờ, chúng ta hãy đi mời ông Bắc-khi-đê đến ; ông sẽ tóm gọn tất cả bọn chúng nội trong một đêm."
Macabê I - Chương 10 -
77Hay tin ấy, ông A-pô-lô-ni-ô điều động ba ngàn kỵ binh và một đoàn quân đông đảo tiến về Át-đốt, như thể muốn băng qua miền ấy, nhưng thực ra là tiến vào đồng bằng, vì ông ta có một đội kỵ binh hùng hậu mà ông rất tin tưởng.
Macabê II - Chương 3 -
12Vả lại, không bao giờ được phép làm hại những người vốn đặt tin tưởng vào Nơi Thánh và Đền Thờ, là chốn tôn nghiêm, là nơi bất khả xâm phạm, được cả thế giới coi trọng.
 
Macabê II - Chương 15 -
7thì ông Ma-ca-bê vẫn một lòng tin tưởng và cậy trông vào ơn phù trợ của Đức Chúa.
Gióp - Chương 4 -
1Tin tưởng vào Thiên Chúa
Gióp - Chương 4 -
6Chẳng lẽ lòng kính sợ của anh không làm anh tin tưởng,
và cuộc sống vẹn toàn chẳng giúp anh hy vọng hay sao?
 
Gióp - Chương 4 -
18Anh hãy xem: ngay các tôi tớ của Người,
Người còn không tin tưởng,
Người bắt lỗi cả các thiên sứ của Người.
 
Gióp - Chương 6 -
20Nhưng họ phải bẽ bàng vì đã quá tin tưởng chờ mong,
khi đến nơi, họ thẹn thùng xấu hổ.
 
Gióp - Chương 8 -
14Nơi tin tưởng của nó như sợi chỉ treo mành,
chỗ an toàn của nó khác chi tấm màng nhện.
 
Gióp - Chương 15 -
15Ngay các thánh của Người, Thiên Chúa còn không tin tưởng,
ngay các tầng trời, cũng chẳng thanh sạch trước mắt Người,
 
Gióp - Chương 24 -
22Nhưng Đấng dùng sức mạnh lật đổ kẻ quyền hành
nay đứng lên, không cho nó tin tưởng vào cuộc đời nữa.
 
Thánh Vịnh - Chương 4 -
6Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền, và tin tưởng vào CHÚA.
 
Thánh Vịnh - Chương 11 -
1ĐỨC CHÚA là Đấng kẻ lành tin tưởng
Thánh Vịnh - Chương 21 -
8Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao,
và nhờ CHÚA yêu thương, vua không hề lay chuyển.
 
Thánh Vịnh - Chương 25 -
2Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
xin Ngài đừng để con tủi nhục,
đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.
 
Thánh Vịnh - Chương 26 -
1Người vô tội tin tưởng cầu nguyện
Thánh Vịnh - Chương 26 -
1Của vua Đa-vít
Lạy CHÚA, xin Ngài xử cho con, vì con sống vẹn toàn.
Con tin tưởng vào CHÚA, không do dự.
 
Thánh Vịnh - Chương 27 -
1Tin tưởng và cậy trông vào ĐỨC CHÚA khi gặp gian nguy
Thánh Vịnh - Chương 27 -
13Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.
 
Thánh Vịnh - Chương 28 -
7CHÚA là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi,
lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.
Tôi đã được Người thương trợ giúp,
nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
1Lời cầu nguyện tin tưởng của người gặp thử thách
Thánh Vịnh - Chương 31 -
7Ngài ghét bọn thờ thần hư ảo,
phần con đây, lạy CHÚA, chỉ tin tưởng nơi Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
15Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy CHÚA,
dám thưa rằng: Ngài là Thượng Đế của con.
 
Thánh Vịnh - Chương 33 -
21Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
3Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
5Hãy ký thác đường đời cho CHÚA,
tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.
 
Thánh Vịnh - Chương 40 -
4Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào CHÚA.
 
Thánh Vịnh - Chương 40 -
5Phúc thay người đặt tin tưởng nơi CHÚA,
chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
và những kẻ theo đường gian ác.
 
Thánh Vịnh - Chương 55 -
24Lạy Thiên Chúa, chính Ngài sẽ đẩy chúng vào hố diệt vong.
Phường khát máu và chuyên lường gạt
chẳng có sống được nửa đời đâu! Phần con đây con tin tưởng nơi Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 56 -
1Tin tưởng vào Thiên Chúa
Thánh Vịnh - Chương 56 -
4trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 56 -
5Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người.
Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi.
Phàm nhân làm gì nổi được tôi?
 
Thánh Vịnh - Chương 56 -
11Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người;
tôi ca tụng lời CHÚA.
 
Thánh Vịnh - Chương 56 -
12Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi;
phàm nhân làm gì nổi được tôi?
 
Thánh Vịnh - Chương 62 -
1Tin tưởng vào Thiên Chúa
Thánh Vịnh - Chương 62 -
9Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi,
trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can:
Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.
 
Thánh Vịnh - Chương 62 -
11Đừng tin tưởng ở trò áp bức nữa,
chớ hoài công cậy ngón bóc lột người!
Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở,
lòng chẳng nên gắn bó làm chi.
 
Thánh Vịnh - Chương 71 -
5Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,
lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.
 
Thánh Vịnh - Chương 84 -
13Lạy Chúa Tể càn khôn, phúc thay người tin tưởng vào Chúa!
 
Thánh Vịnh - Chương 86 -
2Xin CHÚA bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu.
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 91 -
2hãy thưa với CHÚA rằng:
"Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài."
 
Thánh Vịnh - Chương 106 -
24Họ khinh thường miền đất xanh tươi mầu mỡ,
chẳng tin tưởng chi vào lời Chúa phán,
 
Thánh Vịnh - Chương 125 -
1Ca khúc lên Đền.
Ai tin tưởng vào CHÚA, khác nào núi Xi-on
chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn.
 
Thánh Vịnh - Chương 129 -
1Bị hà hiếp, dân Chúa vẫn một niềm tin tưởng
Thánh Vịnh - Chương 146 -
3Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,
nơi người phàm chẳng cứu nổi ai.
 
Châm Ngôn - Chương 3 -
5Hãy hết lòng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA,
chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con.
 
Châm Ngôn - Chương 22 -
19Hôm nay thầy muốn dạy con, cả con nữa,
để con một niềm tin tưởng vào ĐỨC CHÚA.
 
Châm Ngôn - Chương 23 -
26Hỡi con, hãy hết lòng tin tưởng vào thầy
và hãy để mắt noi gương thầy.
 
Châm Ngôn - Chương 25 -
19Trong ngày khốn quẫn,
lòng tin tưởng vào đứa bất trung
sẽ như răng lung lay, như chân lảo đảo.
 
Châm Ngôn - Chương 31 -
11Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng,
chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc.
 
Khôn Ngoan - Chương 1 -
2Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp.
Ai tin tưởng vào Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy.
 
Khôn Ngoan - Chương 12 -
22Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con,
Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử,
chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài ;
còn khi bị Ngài xét xử,
chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
24Quả thế, loài thọ tạo tuân phục Ngài là Tạo Hoá
khi thẳng tay trừng phạt bọn bất lương,
nhưng lại nương tay nhằm mưu ích
cho những ai tin tưởng vào Ngài.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
26Như vậy, lạy Đức Chúa,
con cái Ngài yêu thương sẽ học biết điều này :
không phải hoa trái nuôi dưỡng người ta,
nhưng lời Ngài mới giữ gìn chăm sóc
những ai hằng tin tưởng vào Ngài.
 
Huấn Ca - Chương 1 -
15Giữa nhân gian, khôn ngoan xây tổ làm nền móng vĩnh cửu,
và tin tưởng vào con cái loài người.
 
Huấn Ca - Chương 2 -
13Khốn thay quả tim nao núng vì không tin tưởng:
chính vì vậy nó không được chở che.
 
Huấn Ca - Chương 4 -
16Ai tin tưởng vào khôn ngoan,
sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp
và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng.
 
Huấn Ca - Chương 4 -
17Vì ban đầu, khôn ngoan sẽ đồng hành với họ
qua nẻo đường quanh co,
giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy,
và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện
bao lâu chưa tin tưởng họ được;
rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình.
 
Huấn Ca - Chương 6 -
7Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước,
nhưng đừng vội tin tưởng ngay.
 
Huấn Ca - Chương 7 -
26Con có người vợ hợp với con ư? Thì chớ ruồng bỏ,
nhưng đừng tin tưởng người vợ con không thích.
 
Huấn Ca - Chương 16 -
3Chúng có làm nên sự nghiệp ở đời, con đừng tin tưởng,
có đông con nhiều cháu, con cũng chớ trông nhờ;
vì cả ngàn cũng không bằng một
và chết mà không con còn hơn có những người con bất nghĩa.
 
Huấn Ca - Chương 32 -
24Ai tin tưởng Lề Luật thì gắn bó với lệnh truyền.
Kẻ cậy trông Đức Chúa sẽ chẳng hề thua thiệt.
 
Huấn Ca - Chương 36 -
15Xin ân thưởng những ai vững chí trông đợi Ngài,
để các ngôn sứ của Ngài được mọi người tin tưởng.
 
Huấn Ca - Chương 38 -
31Tất cả những người ấy tin tưởng vào đôi tay của họ,
người nào cũng khéo léo trong công việc của mình.
 
Huấn Ca - Chương 40 -
26Giàu sang và sức mạnh khiến người ta tin tưởng,
nhưng lòng kính sợ Đức Chúa còn trổi vượt hơn.
Có lòng kính sợ Đức Chúa thì chẳng thiếu gì.
Kính sợ Chúa rồi, không cần phải cầu cứu ai nữa.
 
Isaia - Chương 10 -
1Tin tưởng vào Thiên Chúa
Isaia - Chương 12 -
2Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,
tôi tin tưởng và không còn sợ hãi,
bởi vì ĐỨC CHÚA là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.
 
Isaia - Chương 28 -
16Bởi thế, ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán như sau:
"Này đây Ta sẽ đặt ở Xi-on một phiến đá, phiến đá hoa cương,
phiến đá góc vô giá làm nền móng vững bền,
ai tin tưởng sẽ không hề nao núng.
 
Isaia - Chương 30 -
12Vì vậy, Đức Thánh của Ít-ra-en phán thế này:
"Bởi các ngươi khinh thường lời Ta đã nói
mà tin tưởng vào trò áp bức gian giảo, và cậy dựa vào đó,
 
Isaia - Chương 30 -
15Vì Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA,
là Đức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này:
Giả như các ngươi trở lại và ở yên,
hẳn các ngươi đã được cứu thoát;
giả như các ngươi bình tĩnh và tin tưởng,
ắt các ngươi đã nên hùng mạnh;
thế nhưng các ngươi đã không muốn!
 
Isaia - Chương 31 -
1Khốn thay những kẻ xuống Ai-cập cầu viện,
những kẻ cậy dựa vào chiến mã,
tin tưởng vì có lắm chiến xa,
vì kỵ binh hùng mạnh,
mà không chịu ngước nhìn Đức Thánh của Ít-ra-en,
không kiếm tìm ĐỨC CHÚA.
 
Isaia - Chương 36 -
4Viên chánh chước tửu bảo họ: "Hãy nói với vua Khít-ki-gia: đại đế là vua Át-sua phán thế này: Dựa vào niềm tin nào mà ông tin tưởng như thế?
Isaia - Chương 36 -
5Ông tưởng rằng trong cuộc chiến, lời nói suông ngoài miệng thay thế được cho mưu kế và sức mạnh sao? Giờ đây ông tin tưởng vào ai mà dám nổi loạn chống ta?
Isaia - Chương 36 -
6Hoá ra ông tin tưởng vào cây gậy sậy dập nát là Ai-cập, nó sẽ đâm thủng bàn tay kẻ vịn vào nó! Pha-ra-ô vua Ai-cập là vậy đó đối với mọi kẻ tin tưởng vào ông ta.
Isaia - Chương 36 -
7Có thể ông sẽ nói với tôi: "Chúng tôi tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi." Thế chẳng phải Khít-ki-gia đã dẹp bỏ các nơi cao và các bàn thờ của Người đó sao? Ông ta đã chẳng nói với Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: "Các ngươi sẽ sụp lạy trước bàn thờ này."
Isaia - Chương 36 -
15Cũng đừng để Khít-ki-gia dụ dỗ các ngươi tin tưởng vào ĐỨC CHÚA khi ông ta nói: Chắc chắn ĐỨC CHÚA sẽ giải thoát chúng ta, và thành này sẽ không bị nộp vào tay vua Át-sua.
Isaia - Chương 37 -
10"Các ngươi sẽ nói với Khít-ki-gia vua Giu-đa thế này: Đừng để Thiên Chúa của ông là Đấng ông tin tưởng, lừa dối ông rằng: Giê-ru-sa-lem sẽ không bị nộp vào tay vua Át-sua.
Isaia - Chương 50 -
10Ai trong các ngươi kính sợ ĐỨC CHÚA,
nghe theo tiếng tôi tớ của Người,
ai đi trong bóng tối, không một tia sáng nào chiếu rọi,
hãy tin tưởng vào danh ĐỨC CHÚA
và tìm nương tựa nơi Thiên Chúa mình thờ.
 
Isaia - Chương 59 -
4Chẳng ai theo lẽ công minh mà kiện cáo,
không ai xét xử theo đường chân thật.
Người ta tin tưởng điều hư không và nói lời gian xảo,
cưu mang chuyện xấu xa, đẻ ra điều gian ác.
 
Giêrêmia - Chương 5 -
17Nó sẽ ngốn ngấu của ngươi:
mùa màng và lương thực, con trai và con gái,
ngốn ngấu chiên và bò, vườn nho và nương vả.
Nó sẽ dùng gươm mà triệt hạ các thành trì kiên cố của ngươi,
các thành trì ngươi từng tin tưởng.
 
Giêrêmia - Chương 7 -
14nên giờ đây, Ta sẽ đối xử với Đền Thờ này, nơi danh Ta được kêu khấn, nơi các ngươi tin tưởng, nơi mà Ta đã ban cho các ngươi cũng như cho tổ tiên các ngươi, Ta sẽ đối xử với nó như đã đối xử với Si-lô.
Giêrêmia - Chương 9 -
3Ai nấy hãy đề phòng bạn hữu, đừng tin tưởng bất cứ anh em nào.
Vì anh em nào cũng chỉ biết lật lọng,
bạn hữu nào cũng rắc gieo vu khống.
 
Giêrêmia - Chương 17 -
1Tin tưởng vào Đền Thờ và ĐỨC CHÚA
Giêrêmia - Chương 46 -
25ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, đã phán: "Này Ta sắp trừng trị thần A-môn thành Nô, Pha-ra-ô và Ai-cập, các thần và các vua Ai-cập, Pha-ra-ô và những kẻ đặt tin tưởng vào nó.
Giêrêmia - Chương 48 -
7Vì ngươi đặt tin tưởng vào các việc làm và kho báu của ngươi,
nên cả ngươi nữa, ngươi cũng sẽ bị chiếm đóng.
Thần Cơ-mốt sẽ đi đày, cùng với hàng tư tế và thủ lãnh của nó.
 
Giêrêmia - Chương 48 -
13Mô-áp sẽ phải xấu hổ vì thần Cơ-mốt cũng như nhà Ít-ra-en đã phải xấu hổ vì thần Bết Ên, một vị thần được nhà Ít-ra-en tin tưởng.
 
Giêrêmia - Chương 49 -
4Làm sao ngươi có thể tự hào
về các thung lũng, về thung lũng phì nhiêu của ngươi,
hỡi cô gái phản bội?
Ngươi tin tưởng vào các kho báu của mình
nên mới nói: "Ai sẽ đến đánh ta? "
 
Giêrêmia - Chương 49 -
11Để những trẻ mồ côi lại cho Ta, Ta sẽ nuôi dưỡng chúng;
còn những ai goá bụa, cứ tin tưởng vào Ta!
 
Baruc - Chương 3 -
17kẻ lấy chim trời làm trò tiêu khiển?
Đâu cả rồi kẻ chuyên lo tích trữ bạc vàng,
là những thứ người đời luôn tin tưởng,
có chiếm được bao nhiêu cũng không vừa?
 
Đanien - Chương 3 -
28Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói: "Chúc tụng Thiên Chúa của Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, Người đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người là những kẻ đã tin tưởng vào Người. Họ đã cưỡng lại lời vua, hy sinh tính mạng để khỏi phụng sự và thờ lạy một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ.
Mikha - Chương 7 -
5Các ngươi đừng tin tưởng bạn bè,
đừng trông cậy vào người thân cận,
với kẻ chung chăn gối, coi chừng chớ hé môi.
 
Mát-thêu - Chương 6 -
1Tin tưởng vào Chúa quan phòng (Lc 12:22-31)
Luca - Chương 11 -
22Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
 
Luca - Chương 12 -
1Tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng (Mt 6:25 -34 )
Tông Đồ Công Vụ - Chương 27 -
25Vì thế, thưa các bạn, hãy can đảm lên! Tôi tin tưởng nơi Thiên Chúa: sự việc sẽ xảy ra đúng như lời đã phán với tôi.
Thư Rôma - Chương 4 -
17như có lời chép: Ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, Đấng ông tin tưởng, Đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hoá có.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 13 -
7Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.
Thư Côrintô 2 - Chương 1 -
9Nhưng chúng tôi đã mang án tử nơi chính bản thân rồi, để chúng tôi không tin tưởng vào chính mình, mà vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ chết trỗi dậy.
Thư Côrintô 2 - Chương 1 -
15Với lòng tin tưởng đó, tôi định đến với anh em trước để anh em được hưởng ân phúc lần thứ hai;
Thư Côrintô 2 - Chương 3 -
4Nhờ Đức Ki-tô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa như vậy.
Thư Côrintô 2 - Chương 7 -
4Tôi rất tin tưởng anh em, tôi rất hãnh diện về anh em. Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó.
 
Thư Côrintô 2 - Chương 8 -
22Chúng tôi lại cử thêm một người anh em nữa của chúng tôi cùng đi với hai người nói trên. Chúng tôi thường hay có dịp thử lòng nhiệt thành của anh ấy bằng nhiều cách; và nay anh còn nhiệt thành hơn nữa, vì đầy lòng tin tưởng vào anh em.
Thư Galát - Chương 5 -
10Đối với anh em, trong Chúa, tôi tin tưởng rằng, anh em sẽ không nghĩ khác. Còn kẻ phá rối anh em thì phải chuốc lấy án phạt, bất kể người ấy là ai.
Thư Êphêsô - Chương 3 -
12Trong Đức Ki-tô và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa.
Thư Philípphê - Chương 2 -
24Vả lại, nhờ ơn Chúa, tôi tin tưởng sắp được đích thân đến thăm anh em.
 
Thư Thêxalônica 1 - Chương 2 -
2Như anh em biết, chúng tôi đã đau khổ và bị làm nhục tại Phi-líp-phê; nhưng vì tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta mà chúng tôi đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em, qua những cuộc chiến đấu gay go.
Thư Thêxalônica 2 - Chương 3 -
4Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh em: anh em đang làm và sẽ làm những gì chúng tôi truyền.
Thư Philêmon - Chương 1 -
21Tôi viết thư này cho anh với niềm tin tưởng là anh sẽ nghe theo. Tôi biết rằng anh sẽ còn làm hơn những gì tôi xin nữa.
 
Thư Do Thái - Chương 3 -
6Còn Đức Ki-tô thì trung thành với tư cách là người Con đứng đầu nhà Thiên Chúa. Mà nhà Thiên Chúa là chính chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững đến cùng lòng tin tưởng và thái độ hiên ngang về niềm hy vọng của chúng ta.
 
Thư Do Thái - Chương 10 -
35Vậy, anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em; lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao.
Thư Do Thái - Chương 13 -
6đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được?
 
Thư Phêrô 2 - Chương 1 -
19Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em.