Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tranh luận

Samuel II - Chương 19 -
10Trong tất cả các chi tộc Ít-ra-en, toàn dân tranh luận với nhau, họ nói: "Đức vua đã giải thoát chúng ta khỏi bàn tay kẻ thù, người đã cứu chúng ta khỏi bàn tay người Phi-li-tinh, và bây giờ người đã phải trốn khỏi xứ để thoát Áp-sa-lôm.
Gióp - Chương 9 -
3Nếu ai thích tranh luận với Người,
thì ngàn lần Người cũng không đáp lại một.
 
Gióp - Chương 23 -
6Với tôi, Người có phải đem hết sức ra tranh luận?
Không, Người chỉ cần lưu tâm để ý.
 
Gióp - Chương 23 -
7Bấy giờ sẽ có kẻ lòng ngay tranh luận với Người,
và muôn đời tôi sẽ thoát khỏi tay Người xét xử.
 
Gióp - Chương 32 -
4Đang khi họ tranh luận với ông Gióp, thì ông Ê-li-hu chờ, vì họ nhiều tuổi hơn ông.
Gióp - Chương 37 -
19Xin chỉ cho chúng tôi thấy rõ
điều chúng tôi sẽ thưa lại với Người.
Thà rằng chúng tôi đừng tranh luận nữa
vì chúng tôi tối tăm mê muội quá.
 
Gióp - Chương 40 -
2Hỏi rằng kẻ tranh luận với Đấng Toàn Năng, có gì để chỉ trích,
và kẻ kêu trách Thiên Chúa, có gì để trả lời?
 
Isaia - Chương 1 -
18ĐỨC CHÚA phán: "Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận!
Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết;
có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.
 
Giêrêmia - Chương 12 -
1Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài quả là chính trực,
con đâu dám tranh luận với Ngài,
nhưng chỉ xin thưa về một vài phán quyết:
Tại sao kẻ gian ác thịnh đạt trên đường đời,
tại sao mọi quân phản bội cứ bình an vô sự?
 
Mikha - Chương 6 -
2Hãy nghe vụ kiện của ĐỨC CHÚA, hỡi các núi,
hỡi nền tảng vững bền của cõi đất, nghe đây!
Vì ĐỨC CHÚA đang kiện cáo dân Người,
Người tranh luận với Ít-ra-en.
 
Mát-thêu - Chương 9 -
1Tranh luận về việc ăn chay (Mc 2:18 -22; Lc 5:33 -39 )
Mát-thêu - Chương 15 -
1Tranh luận về truyền thống (Mc 7:1-13 )
Mác-cô - Chương 2 -
1Tranh luận về việc ăn chay (Mt 9:14 -17; Lc 5:33 -39 )
Mác-cô - Chương 7 -
1Tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-sêu (Mt 15: 1-9)
Mác-cô - Chương 8 -
11Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.
Mác-cô - Chương 9 -
14Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông.
Mác-cô - Chương 9 -
16Người hỏi các môn đệ: "Anh em tranh luận gì với họ thế? "
Mác-cô - Chương 12 -
28Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? "
Luca - Chương 5 -
1Tranh luận về việc ăn chay (Mt 9:14 -17; Mc 2:18 -22 )
Gioan - Chương 3 -
25Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy.
Gioan - Chương 6 -
52Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "
Gioan - Chương 7 -
1Dân chúng tranh luận về nguồn gốc của Đấng Ki-tô
Gioan - Chương 7 -
1Dân chúng lại tranh luận về nguồn gốc của Đấng Ki-tô
Gioan - Chương 8 -
1Tranh luận về lời chứng của Đức Giê-su liên quan đến bản thân Người
Tông Đồ Công Vụ - Chương 6 -
9Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 9 -
29Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do-thái theo văn hoá Hy-lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
1Cuộc tranh luận tại An-ti-ô-khi-a
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
2Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
1Cuộc tranh luận tại Giê-ru-sa-lem
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
7Sau khi các ông đã tranh luận nhiều, ông Phê-rô đứng lên nói: "Thưa anh em, anh em biết: ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời Tin Mừng từ miệng tôi và tin theo.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 18 -
15Nhưng đây lại là những chuyện tranh luận về giáo thuyết, danh từ, luật lệ riêng của các ông, thì các ông hãy tự xét lấy. Phần tôi, tôi không muốn xét xử những điều ấy."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 25 -
19Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ, và liên quan đến một ông Giê-su nào đó đã chết, mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 25 -
20Phần tôi, phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy, tôi hỏi xem ông ta có muốn đi Giê-ru-sa-lem để được xử tại đó về vụ này không.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 26 -
3nhất là vì ngài am hiểu tất cả những tục lệ và những chuyện tranh luận giữa người Do-thái. Bởi thế, xin ngài kiên nhẫn nghe tôi nói.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 28 -
29Ông nói thế rồi thì người Do-thái đi ra, tranh luận với nhau rất sôi nổi.
 
Thư Rôma - Chương 14 -
1Anh em hãy đón nhận người yếu đức tin và đừng tranh luận với họ.
Thư Timôthê 1 - Chương 1 -
4cũng đừng chú ý đến những chuyện hoang đường và những gia phả dài dòng; những cái đó chỉ gây ra tranh luận, chứ không đóng góp vào kế hoạch của Thiên Chúa mà đức tin cho chúng ta biết.
Thư Timôthê 1 - Chương 6 -
4thì người ấy lên mặt kiêu căng, không biết gì cả, nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Do đó sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu,
Thư Timôthê 2 - Chương 2 -
23Còn những tranh luận điên rồ và ngu xuẩn, anh hãy gạt ra một bên, vì biết rằng những thứ ấy sinh ra cãi cọ.
Thư Titô - Chương 3 -
9Còn những cuộc tranh luận điên rồ, những chuyện gia phả, những vụ cãi cọ, xung đột về Lề Luật, anh hãy tránh xa: những cái đó vô ích và rỗng tuếch.
Thư Giuđa - Chương 1 -
9Khi bàn cãi và tranh luận với quỷ về thi hài ông Mô-sê, ngay cả tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en cũng không dám đưa ra một phán quyết nào phạm đến nó, mà chỉ nói: Xin Chúa trừng phạt ngươi!


www.thanhlinh.net