Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trú ẩn

Xuất Hành - Chương 9 -
19Vậy ngay bây giờ, ngươi hãy sai người dẫn vào nơi trú ẩn: súc vật của ngươi và tất cả những gì thuộc về ngươi đang ở ngoài đồng. Bất cứ người hay thú vật nào ở ngoài đồng mà không đem vào nhà, thì mưa đá rơi xuống, người ấy, vật ấy sẽ chết."
Xuất Hành - Chương 9 -
20Trong số các bề tôi của Pha-ra-ô, ai kính sợ lời ĐỨC CHÚA thì đưa tôi tớ và súc vật vào nhà để trú ẩn;
Xuất Hành - Chương 21 -
13Nhưng nếu không có mưu tính trước, mà chỉ vì Thiên Chúa đã để lỡ tay, thì Ta sẽ chỉ cho ngươi một nơi mà kẻ giết người có thể vào trú ẩn.
Dân Số - Chương 35 -
6Những thành các ngươi nhường cho người Lê-vi sẽ là sáu thành trú ẩn: các ngươi để cho kẻ sát nhân đến đó nương náu; ngoài ra, các ngươi sẽ nhường thêm bốn mươi hai thành nữa.
Dân Số - Chương 35 -
1Các thành trú ẩn (Đnl 9:1-13; Gr 20:1-9)
Dân Số - Chương 35 -
11các ngươi sẽ chọn một số thành làm thành trú ẩn cho các ngươi; kẻ nào đã vô ý làm thiệt mạng ai, thì sẽ có thể đến đó nương náu.
Dân Số - Chương 35 -
12Các thành ấy sẽ là nơi các ngươi trú ẩn để tránh người đòi nợ máu, và như thế kẻ sát nhân sẽ không phải chết khi chưa được xét xử trước mặt cộng đồng.
Dân Số - Chương 35 -
13Trong số những thành các ngươi nhường sẽ có sáu thành trú ẩn cho các ngươi:
Dân Số - Chương 35 -
14ba thành các ngươi nhường bên kia sông Gio-đan, và ba thành các ngươi nhường trên đất Ca-na-an, sẽ là những thành trú ẩn.
Dân Số - Chương 35 -
15Sáu thành đó sẽ là nơi trú ẩn cho con cái Ít-ra-en, cũng như cho khách ngoại kiều và người trú ngụ giữa các ngươi. Kẻ nào đã vô ý làm thiệt mạng ai, thì sẽ có thể đến đó nương náu.
 
Dân Số - Chương 35 -
25Cộng đồng sẽ gỡ kẻ sát nhân khỏi tay người đòi nợ máu, rồi đưa nó trở về thành trú ẩn là nơi nó đã tới nương náu. Nó sẽ ở lại đó cho đến khi thượng tế, là người đã được xức dầu thánh, qua đời.
Dân Số - Chương 35 -
26Nhưng nếu kẻ sát nhân ra khỏi ranh giới thành trú ẩn là nơi nó đã tới nương náu,
Dân Số - Chương 35 -
27và người đòi nợ máu gặp thấy nó bên ngoài ranh giới thành nó trú ẩn, và giết nó, thì không mắc tội đổ máu.
Dân Số - Chương 35 -
28Vì kẻ sát nhân phải ở lại trong thành nó trú ẩn cho đến khi thượng tế qua đời; chỉ khi nào thượng tế qua đời, kẻ sát nhân mới được trở về đất sở hữu của nó.
Dân Số - Chương 35 -
32Các ngươi cũng không được nhận tiền chuộc cho phép kẻ đã trốn vào thành trú ẩn được về ở xứ sở, trước khi thượng tế qua đời.
Giô-suê - Chương 20 -
1Các thành trú ẩn
Giô-suê - Chương 20 -
2"Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Các ngươi hãy chỉ định cho mình những thành trú ẩn, như Ta đã dùng Mô-sê làm trung gian mà phán với các ngươi.
Giô-suê - Chương 20 -
3Một kẻ sát nhân đã làm thiệt mạng một người vì vô ý, vì lầm lẫn, sẽ có thể đến đó nương náu; những thành ấy sẽ là nơi các ngươi trú ẩn để thoát khỏi tay người đòi nợ máu.
Giô-suê - Chương 21 -
13Người ta cấp cho con cái tư tế A-ha-ron thành trú ẩn cho kẻ sát nhân, là Khép-rôn với các đồng cỏ, cũng như Líp-na với các đồng cỏ,
Giô-suê - Chương 21 -
21Người ta cấp cho họ thành trú ẩn cho kẻ sát nhân, là Si-khem với các đồng cỏ, trong vùng núi Ép-ra-im, Ghe-de với các đồng cỏ,
Giô-suê - Chương 21 -
27Phần dành cho các con ông Ghéc-sôn, thuộc các thị tộc Lê-vi, lấy của một nửa chi tộc Mơ-na-se thành trú ẩn cho kẻ sát nhân, là Gô-lan ở Ba-san với các đồng cỏ, cũng như Bơ-ét-tơ-ra với các đồng cỏ: hai thành.
Giô-suê - Chương 21 -
32Người ta lấy của chi tộc Náp-ta-li mà cấp cho họ ba thành: thành trú ẩn cho kẻ sát nhân, là Ke-đét ở Ga-li-lê với các đồng cỏ, Kham-mốt Đo với các đồng cỏ, Các-tan với các đồng cỏ.
Giô-suê - Chương 21 -
36Ở bên kia sông Gio-đan, người ta lấy của chi tộc Rưu-vên mà cấp cho họ bốn thành: thành trú ẩn cho kẻ sát nhân, là Be-xe trong sa-mạc, trên vùng cao nguyên, với các đồng cỏ, Gia-hát với các đồng cỏ,
Giô-suê - Chương 21 -
38Người ta lấy của chi tộc Gát mà cấp cho họ tất cả là bốn thành: thành trú ẩn cho kẻ sát nhân, là Ra-mốt tại Ga-la-át với các đồng cỏ, Ma-kha-na-gim với các đồng cỏ,
Samuel II - Chương 22 -
3Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng,
là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình,
là Đấng cứu độ con, Ngài cứu con khỏi quân tàn bạo.
 
Samuel II - Chương 22 -
33Chính Thiên Chúa là nơi trú ẩn vững chắc của tôi,
mở ra cho tôi đường lối thiện toàn.
 
Samuel II - Chương 22 -
47ĐỨC CHÚA vạn vạn tuế!
Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.
Tôn vinh Thiên Chúa là núi đá độ trì tôi,
 
Sử Biên Niên I - Chương 6 -
52Người ta cấp cho họ các thành trú ẩn sau đây: Si-khem với các đồng cỏ trong vùng núi Ép-ra-im, Ghe-de với các đồng cỏ,
Macabê I - Chương 10 -
73Bây giờ ông sẽ không thể đương đầu với đoàn kỵ binh và một lực lượng như thế ở đồng bằng là chỗ không có lấy một hòn đá, một viên sỏi, một nơi chốn mà trú ẩn."
 
Macabê II - Chương 4 -
33Thượng tế Ô-ni-a biết rõ các điều ấy liền khiển trách ông Mê-nê-la-ô, sau khi đã rút vào nơi trú ẩn an toàn ở Đáp-nê, gần An-ti-ô-khi-a.
Macabê II - Chương 4 -
34Bởi thế, ông Mê-nê-la-ô đi gặp riêng ông An-rô-ni-cô và hối thúc ông này ra tay hạ sát ông Ô-ni-a. Vậy ông An-rô-ni-cô đến gặp ông Ô-ni-a, dùng mưu trấn an, giơ tay phải lên thề. Tuy ông Ô-ni-a có nghi ngờ, nhưng ông An-rô-ni-cô cũng đã thuyết phục được ông ra khỏi nơi trú ẩn an toàn. Lập tức ông thủ tiêu ông Ô-ni-a, chẳng kể gì công lý.
Thánh Vịnh - Chương 5 -
12Còn những người trú ẩn bên Chúa,
ước chi họ đều được hỷ hoan
và reo vui mãi tới muôn đời.
Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,
nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.
 
Thánh Vịnh - Chương 17 -
7Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa,
Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài
khỏi quân thù xông đánh.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
3lạy CHÚA là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con;
lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn,
là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.
 
Thánh Vịnh - Chương 18 -
47ĐỨC CHÚA vạn vạn tuế!
Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.
Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi,
 
Thánh Vịnh - Chương 19 -
15Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ
mong được thấu đến Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 28 -
1Của vua Đa-vít.
Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ.
Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng,
thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
3ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con.
 
Thánh Vịnh - Chương 31 -
5Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi,
vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 36 -
8Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao!
Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn.
 
Thánh Vịnh - Chương 61 -
4Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn,
luỹ sắt thành đồng chống lại địch quân.
 
Thánh Vịnh - Chương 71 -
3Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con,
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.
 
Thánh Vịnh - Chương 71 -
7Con đã gây thắc mắc cho bao người,
nhưng Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn.
 
Thánh Vịnh - Chương 90 -
1Lời cầu nguyện. Của ông Mô-sê, người của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
 
Thánh Vịnh - Chương 91 -
9Vì bạn có CHÚA làm nơi trú ẩn,
có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.
 
Thánh Vịnh - Chương 94 -
22Nhưng CHÚA là thành luỹ chở che,
Chúa tôi thờ là núi đá cho tôi trú ẩn.
 
Thánh Vịnh - Chương 142 -
1ĐỨC CHÚA là nơi tôi trú ẩn
Thánh Vịnh - Chương 142 -
6Lạy CHÚA, con kêu gào lên Chúa,
con thưa rằng: chính Ngài là nơi con trú ẩn,
là phần của riêng con
trong cõi đất dành cho kẻ sống.
 
Thánh Vịnh - Chương 143 -
9Xin cứu con thoát khỏi địch thù,
lạy CHÚA, bên Ngài con trú ẩn.
 
Huấn Ca - Chương 14 -
26Nó sẽ đặt con cái dưới sự che chở của khôn ngoan,
và dưới tán lá của khôn ngoan, nó sẽ trú ẩn.
 
Isaia - Chương 10 -
31Mát-mê-na đi trốn, dân cư Ghê-vim tìm nơi trú ẩn.
 
Isaia - Chương 17 -
9Ngày ấy, các thành thị Ít-ra-en trú ẩn sẽ bị bỏ hoang.
như đã từng là nơi rừng hoang đồng vắng
trước mặt con cái Ít-ra-en.
Đó sẽ là cảnh hoang tàn đổ nát.
 
Isaia - Chương 17 -
10Vì ngươi đã quên Thiên Chúa cứu độ ngươi;
núi đá ngươi trú ẩn, ngươi không còn nhớ nữa.
Vì vậy ngươi trồng những vườn cây vui thú, ngươi ươm những mầm giống ngoại bang.
 
Isaia - Chương 25 -
4Quả thật, Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu,
là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo khi gặp bước gian truân.
Ngài là nơi trú ẩn trong cơn bão táp,
là bóng mát giữa buổi nắng thiêu,
vì sát khí của quân cường bạo
chẳng khác nào mưa bão đập vào tường.
 
Isaia - Chương 28 -
17Giây đo của Ta là công minh, mực thước của Ta là chính trực.
Nhưng mưa đá sẽ phá tan hầm dối trá,
nước lũ sẽ cuốn trôi nơi trú ẩn.
 
Isaia - Chương 33 -
16Người như thế sẽ được ở non cao,
có đồn trên núi đá làm nơi trú ẩn.
Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp,
nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.
 
Giêrêmia - Chương 21 -
13Này Ta chống lại ngươi, hỡi cô gái ở thung lũng,
hỡi núi đá miền đồng bằng - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Chính các ngươi bảo: Ai dám xuống tấn công ta?
Ai vào được nơi ta trú ẩn?
 
Giôen - Chương 4 -
16Từ Xi-on ĐỨC CHÚA gầm lên,
từ Giê-ru-sa-lem tiếng Người vang dội,
trời và đất chuyển rung.
Nhưng ĐỨC CHÚA là nơi cho dân Người nương náu,
là nơi trú ẩn cho con cái Ít-ra-en.
 
Khabacúc - Chương 3 -
14Ngài phóng tên bắn vỡ đầu thủ lãnh của chúng,
đang khi chúng reo hò, kéo đến như vũ bão
để đánh đuổi tôi đi như thể sắp ăn tươi nuốt sống
kẻ khốn cùng trong nơi trú ẩn.
Ngài mở lối cho chiến mã của Ngài vào biển cả,
giữa ba đào cuồn cuộn nước mênh mông.
 
Khải Huyền - Chương 7 -
15Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn.


www.thanhlinh.net