Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tủi hổ

Étra - Chương 9 -
7Từ thời tổ tiên chúng con cho đến ngày nay, vì chúng con đã mắc lỗi nặng và phạm tội, nên các vua và các tư tế của chúng con đã bị nộp vào tay vua chúa các nước ngoại bang; chúng con đã bị nộp cho gươm giáo, phải đi đày, bị cướp bóc và bẽ mặt hổ ngươi như ngày hôm nay.
Thánh Vịnh - Chương 25 -
3Chẳng ai trông cậy Chúa,
mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,
chỉ người nào tự dưng phản phúc
mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.
 
Thánh Vịnh - Chương 69 -
20Chúa biết rõ con bị người chửi mắng,
lại mang vào thân tủi hổ với nhục nhằn;
những kẻ thù con, Ngài nhìn thấy cả.
 
Huấn Ca - Chương 1 -
30Đừng tự cao tự đại, kẻo ngã
mà chuốc lấy tủi hổ vào thân.
Đức Chúa sẽ phơi bày những bí ẩn của con,
và hạ bệ con giữa nơi công hội,
vì con không bước đi trên đường kính sợ Đức Chúa,
và lòng con đầy những mưu gian.
 
Giêrêmia - Chương 22 -
22Mọi kẻ chăn dắt ngươi sẽ bị gió cuốn sạch,
những kẻ yêu mến ngươi sẽ phải đi đày.
Thật vậy, bấy giờ ngươi sẽ phải hổ ngươi bẽ mặt
vì mọi thói gian ác của ngươi.
 
Ai Ca - Chương 1 -
11Toàn dân rên rỉ đi tìm bánh,
đổi kho tàng lấy một chút cầm hơi.
"Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài nhìn rõ
xem con đây tủi hổ biết chừng nào! "
 
Baruc - Chương 1 -
16các vua và thủ lãnh, tư tế và ngôn sứ cũng như các bậc cha ông, chúng tôi phải hổ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng,
Baruc - Chương 2 -
6Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi quả là Đấng công minh, còn chúng tôi cũng như cha ông chúng tôi có phải hổ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng.


www.thanhlinh.net