Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tượng thần

Sáng Thế Ký - Chương 31 -
19Trong lúc ông La-ban đi xén lông chiên, thì bà Ra-khen lấy trộm các tượng thần của cha bà.
Sáng Thế Ký - Chương 31 -
34Bà Ra-khen đã lấy các tượng thần, để trong yên lạc đà rồi ngồi lên trên. Ông La-ban lục lọi khắp cả lều mà không tìm thấy.
Sáng Thế Ký - Chương 31 -
35Bà thưa với cha: "Xin ngài đừng nổi nóng nếu con không thể đứng lên trước mặt ngài, vì con đang có điều thường xảy đến cho đàn bà." Ông tìm tòi nhưng không thấy các tượng thần.
 
Xuất Hành - Chương 20 -
23Các ngươi đừng tạc tượng thần bằng bạc mà đặt bên cạnh Ta, và cũng đừng tạc tượng thần bằng vàng để thờ.
 
Xuất Hành - Chương 25 -
18Ngươi sẽ làm hai tượng thần hộ giá bằng vàng gò, ngươi sẽ làm các tượng ấy ở hai đầu nắp.
Xuất Hành - Chương 25 -
19Ngươi sẽ làm một tượng ở đầu này, một tượng ở đầu kia; ngươi sẽ làm các tượng thần hộ giá gắn liền với nắp, ở hai đầu.
Xuất Hành - Chương 25 -
20Các tượng thần hộ giá có cánh giương lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện với nhau, cùng cúi mặt xuống nắp.
Xuất Hành - Chương 25 -
22Ở đó Ta sẽ gặp gỡ ngươi. Từ trên nắp, giữa hai tượng thần hộ giá đặt trên Hòm Bia Chứng Ước, Ta sẽ nói với ngươi tất cả những gì Ta truyền cho ngươi để ngươi nói lại cho con cái Ít-ra-en.
 
Xuất Hành - Chương 32 -
31Ông Mô-sê trở lại với ĐỨC CHÚA và thưa: "Than ôi, dân này đã phạm một tội lớn! Họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng!
Xuất Hành - Chương 34 -
17Ngươi không được đúc tượng thần.
 
Xuất Hành - Chương 37 -
7Ông làm hai tượng thần hộ giá bằng vàng, ông làm bằng vàng gò và đặt ở hai đầu nắp:
Xuất Hành - Chương 37 -
8một tượng ở đầu này, một tượng ở đầu kia. Ông làm các tượng thần hộ giá gắn liền với nắp, ở hai đầu.
Xuất Hành - Chương 37 -
9Các tượng thần hộ giá có hai cánh giương lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện nhau, cùng cúi mặt xuống nắp.
 
Lê Vi - Chương 19 -
4Các ngươi không được hướng về các tà thần, không được đúc tượng thần mà thờ. Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 7 -
5Nhưng anh (em) phải xử với chúng thế này: bàn thờ của chúng, phải phá huỷ; trụ đá của chúng, phải đập tan; cột thờ của chúng, phải chặt đi; tượng thần của chúng, phải bỏ vào lửa mà thiêu.
Thủ Lãnh - Chương 18 -
24Ông trả lời: "Các ngươi đánh cắp tượng thần ta đã làm, lại còn rước cả tư tế đi, thì ta còn gì nữa? Vậy mà còn hỏi "Chuyện gì thế", thế là thế nào? "
Samuel I - Chương 19 -
13Bà Mi-khan lấy tượng thần, đặt lên giường, để ở phía đầu một tấm lông dê, rồi lấy áo phủ lên.
Samuel I - Chương 19 -
16Lính biệt phái vào thì thấy tượng thần trên giường, với tấm lông dê ở phía đầu!
Samuel II - Chương 5 -
21Chúng đã bỏ lại đó các tượng thần của chúng, và vua Đa-vít và người của vua đã mang đi.
 
Các Vua I - Chương 15 -
12Vua đuổi ra khỏi xứ bọn trai điếm phục vụ đền thần, dẹp hết các tượng thần cha ông của vua đã làm.
Các Vua I - Chương 21 -
26Vua sẽ làm chuyện rất ghê tởm là đi theo các tượng thần, như dân E-mô-ri, những kẻ ĐỨC CHÚA đã đuổi khuất mắt con cái Ít-ra-en.
 
Các Vua II - Chương 11 -
18Rồi toàn dân trong xứ kéo tới đền Ba-an mà phá huỷ các bàn thờ và tượng thần. Còn Mát-tan, tư tế của thần Ba-an, thì họ giết ngay trước các bàn thờ.
 
Các Vua II - Chương 17 -
29Nhưng mỗi dân lại tạc tượng thần của mình và đặt trong các miếu ở nơi cao mà người Sa-ma-ri đã xây; họ đã làm như vậy trong thành họ ở.
Các Vua II - Chương 17 -
30Người Ba-by-lon tạc tượng thần Xúc-cốt Bơ-nốt, người Cu-tha tạc tượng thần Néc-gan, người Kha-mát tạc tượng thần A-si-ma,
Các Vua II - Chương 17 -
31Người A-va tạc tượng thần Níp-khát và Tác-tắc; còn người Xơ-phác-va-gim thì làm lễ thiêu con trai của họ để kính Át-ram-me-léc và A-nam-me-léc, các thần của dân Xơ-phác-va-gim.
Các Vua II - Chương 19 -
18quăng các tượng thần của họ vào lửa, vì chúng không phải là thần, mà chỉ là tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, cho nên các vua ấy đã phá huỷ được.
Các Vua II - Chương 21 -
7Vua đặt tượng thần A-sê-ra, mà vua đã tạc, trong Nhà ĐỨC CHÚA, Nhà mà ĐỨC CHÚA đã phán với vua Đa-vít và vua Sa-lô-môn, con vua: "Tại Nhà này và ở Giê-ru-sa-lem, nơi Ta đã chọn giữa mọi chi tộc Ít-ra-en, Ta sẽ đặt Danh Ta mãi mãi.
Các Vua II - Chương 23 -
24Ngoài ra, vua Giô-si-gia còn khử trừ các cô đồng và thầy bói, các tượng thần, các ngẫu tượng và mọi đồ gớm ghiếc trông thấy ở xứ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, để thực hiện những lời của Lề Luật chép trong sách mà tư tế Khin-ki-gia-hu đã tìm thấy trong Nhà ĐỨC CHÚA.
Sử Biên Niên I - Chương 10 -
9Chúng chặt đầu vua và tước võ khí của vua. Rồi chúng sai người rảo quanh khắp xứ Phi-li-tinh, để báo tin mừng cho các tượng thần của chúng và cho dân.
Sử Biên Niên II - Chương 25 -
14Sau khi chiến thắng quân Ê-đôm, vua A-mát-gia-hu trở về, mang theo các tượng thần của con cái Xê-ia, tôn làm thần của mình, sụp lạy chúng và đốt hương dâng kính chúng.
Sử Biên Niên II - Chương 33 -
22Vua đã làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, như vua cha là Mơ-na-se. Tất cả các tượng thần vua Mơ-na-se, cha của vua, đã làm, vua A-môn đều tế lễ và phụng thờ chúng.
Étte - Chương 4 -
17o) Bây giờ, tuy chúng con phải nuốt cay ngậm đắng
làm nô lệ cho thù địch chúng con,
chúng vẫn chưa lấy làm thoả mãn.
Chúng lại còn đặt tay lên tay các tượng thần của chúng,
liên kết cùng thần minh nhằm huỷ bỏ
mệnh lệnh Ngài đã ban, nhằm phá tan gia nghiệp của Ngài,
dập tắt vinh quang không ngừng chiếu toả
trên thánh điện, trên bàn thờ của Ngài,
 
Macabê I - Chương 5 -
68Sau đó, ông Giu-đa quay về Át-đốt, miền đất của người Phi-li-tinh ; ông phá đổ các bàn thờ, thiêu huỷ các tượng thần chạm trổ, thu chiến lợi phẩm rồi trở về xứ Giu-đa.
 
Macabê II - Chương 12 -
40Nhưng bên trong áo trận của mỗi tử thi, người ta đều tìm thấy lá bùa của tượng thần ở Giam-ni-a: đó là điều luật cấm; vì thế ai cũng thấy rõ bởi lý do nào những người ấy đã bị giết chết.
Thánh Vịnh - Chương 106 -
36Họ lấy tượng thần chúng mà thờ:
đó chính là cạm bẫy họ sa chân.
 
Thánh Vịnh - Chương 113 -
4Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành.
 
Thánh Vịnh - Chương 113 -
8Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần
cũng giống như chúng vậy.
 
Thánh Vịnh - Chương 135 -
15Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành:
 
Thánh Vịnh - Chương 135 -
18Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần,
cũng giống như chúng vậy!
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
8Nhưng tượng thần do tay người làm ra
thì khốn cho nó và kẻ làm ra nó : một bên đã chế tạo,
bên kia vốn là đồ mục nát, mà lại được xưng tụng là thần.
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
11Bởi thế, Thiên Chúa sẽ trừng trị
hết mọi tượng thần của chư dân,
vì giữa muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa
tượng thần đã nên đồ ghê tởm,
nên cớ vấp ngã cho con người,
nên cạm bẫy cho kẻ ngu dốt trượt chân.
Nguồn gốc việc tôn thờ ngẫu tượng
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
12Ý định làm ra các tượng thần là đầu mối của tội bất trung.
Sáng chế ra tượng thần là làm cho cuộc đời hư hỏng.
 
Khôn Ngoan - Chương 14 -
13Vì thuở ban đầu, tượng thần không hề có,
và rồi cũng chẳng tồn tại mãi đâu.
 
Khôn Ngoan - Chương 15 -
13Thực ra, hơn bất cứ một người nào khác,
anh ta biết rõ mình phạm tội
khi dùng đất cát làm ra cả bình dễ vỡ lẫn tượng thần.
 
Huấn Ca - Chương 30 -
19Của cúng ích gì cho tượng thần,
vì nó không thể ăn cũng chẳng ngửi được gì?
Kẻ bị Đức Chúa phạt cho mắc bệnh thì cũng vậy:
 
Isaia - Chương 10 -
10Như tay ta đã nắm gọn những vương quốc của tà thần,
-tượng thần của chúng
còn nhiều hơn ở Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri,-
 
Isaia - Chương 21 -
9Và kìa, con thấy một người đang tới trên cỗ xe song mã."
Người này lên tiếng: "Ba-by-lon đã sụp đổ, sụp đổ rồi!
Tất cả các tượng thần của nó đều rơi xuống đất vỡ tan tành."
 
Isaia - Chương 31 -
7Phải, trong ngày đó, mỗi người sẽ vứt bỏ
các tượng thần bằng bạc bằng vàng
do tay tội lỗi của anh em làm ra.
 
Isaia - Chương 37 -
19quăng các tượng thần của họ vào lửa vì chúng không phải là thần, mà chỉ là tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, cho nên các vua ấy đã phá huỷ được.
Isaia - Chương 40 -
19Đặt tượng thần ư? Tượng thần chỉ do tay thợ đúc làm ra,
thợ kim hoàn thếp vàng một lớp,
rồi đúc dây chuyền bạc mà tô điểm thêm lên.
 
Isaia - Chương 40 -
20Người ít của muốn dâng lễ vật
sẽ chọn khúc gỗ không mục nát,
rồi tìm đến tay thợ lành nghề
đặt làm một tượng thần không lay không chuyển.
 
Isaia - Chương 41 -
7Thợ điêu khắc động viên thợ bạc,
kẻ dùng búa để mài khích lệ người đập đe, khen mối hàn là tốt,
rồi lấy đinh đóng chặt tượng thần cho khỏi chuyển khỏi lay.
Thiên Chúa tuyển chọn và phù hộ Ít-ra-en
 
Isaia - Chương 41 -
1Tượng thần là hư vô
Isaia - Chương 41 -
29Thế đó: tất cả bọn chúng là hư vô, công việc chúng làm là hư ảo,
tượng thần vàng bạc của chúng là hơi gió hư không!
 
Isaia - Chương 42 -
8Ta là ĐỨC CHÚA, đó là danh Ta.
Vinh quang của Ta, Ta không nhường cho ai khác;
lời tán tụng dành cho Ta, Ta không để các tượng thần tước đoạt.
 
Isaia - Chương 44 -
1Tượng thần là hư vô
Isaia - Chương 44 -
9Thợ nắn ra tượng thần, tất cả bọn họ chẳng là gì hết. Các kiệt tác của họ đều vô dụng. Chúng là nhân chứng của họ, nhưng là những nhân chứng chẳng thấy, chẳng hiểu gì, nên chỉ làm xấu mặt họ mà thôi.
Isaia - Chương 44 -
11Đúng vậy, tất cả những ai sùng bái tượng thần đều phải xấu hổ, và những kẻ tạo ra chúng cũng chỉ là phàm nhân. Họ cứ tụ tập lại hết đi, bước cả ra xem nào! Họ sẽ khiếp run và xấu hổ cả đám.
 
Isaia - Chương 44 -
15Người ta lấy gỗ làm củi: phần để sưởi, phần để nhóm lửa nướng bánh, rồi phần nữa để tạc tượng thần mà lạy, làm một ông thần mà thờ,
Isaia - Chương 46 -
2Tượng thần đã sụp, đã quỵ cả đám,
không tài nào cứu những con vật tải chúng đi,
và chính chúng cũng phải đi lưu đày.
 
Isaia - Chương 46 -
7Chính chúng nâng tượng thần lên vai,
mang nó đi, đặt nó vào vị trí của nó.
Tượng đứng yên, không rời chỗ.
Thế nhưng giả như có ai kêu, nó chẳng đáp lời,
cũng chẳng cứu ai khỏi cơn khốn quẫn.
 
Isaia - Chương 57 -
8Sau cánh cửa, sau khung cửa, ngươi đã đặt kỷ vật ngươi thờ.
Quả vậy, ngươi lìa bỏ Ta,
ngươi tự lột trần, leo lên giường, chơi bời thoả thích,
vừa giao du với tượng thần ngươi ưa chuộng,
vừa nhìn ngắm bia thờ.
 
Giêrêmia - Chương 7 -
30Thật, con cái Giu-đa đã làm sự dữ chướng mắt Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Chúng đã làm ô uế Đền Thờ là nơi danh Ta được kêu khấn, vì đã đặt vào đó những tượng thần Ghê Tởm.
Giêrêmia - Chương 8 -
19Này tiếng kêu cứu của cô gái dân tôi
từ miền đất xa xăm vọng về.
"Phải chăng ĐỨC CHÚA không còn ở Xi-on,
Vua của nó không ngự ở đây nữa? "
(Tại sao chúng lại khiêu khích Ta,
bằng các tượng thần của chúng,
là những đồ hư ảo của ngoại bang? )
 
Giêrêmia - Chương 10 -
14Mọi người đều ngu xuẩn, không hiểu biết chi,
thợ bạc nào cũng xấu hổ vì tượng thần của nó:
tượng nó đúc ra là vật hão huyền, không có hơi thở!
 
Giêrêmia - Chương 32 -
31Phải, từ khi được xây dựng cho tới ngày nay, thành này vẫn làm cho Ta phải bực tức và giận dữ, đến nỗi Ta phải gạt nó đi cho khuất mắt, vì tất cả sự dữ con cái Ít-ra-en và con cái Giu-đa, tức là chính chúng, các vua của chúng, các thủ lãnh, hàng tư tế, người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem đã làm để chọc giận Ta. 33 Chúng đã quay lưng lại với Ta, chứ không quay mặt; Ta đã không ngừng dạy bảo chúng, nhưng chúng chẳng thèm nghe mà đón nhận bài học. 34 Chúng đã đặt các tượng thần Ghê Tởm của chúng trong nhà đã được xây cất kính danh Ta để làm cho ra ô uế. 35 Chúng đã xây các nơi cao kính thần Ba-an trong thung lũng Ben Hin-nôm, để làm lễ thiêu con trai, con gái mình mà tế thần Mô-léc; điều kinh tởm đã khiến Giu-đa phạm tội: điều đó Ta đã chẳng truyền, cũng không hề nghĩ tới.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
2Hãy loan báo giữa chư dân và công bố,
nào phất cờ hiệu và công bố.
Đừng giấu giếm, nói lên đi: Ba-by-lon đã thất thủ,
Ben phải nhục nhã, Mơ-rô-đác tan tành.
(Các tượng thần của nó phải nhục nhã,
các đồ gớm ghiếc của nó bị tan tành.)
 
Giêrêmia - Chương 50 -
38Gươm đe doạ các nguồn nước của nó,
nguồn nước bị cạn khô!
Vì đó là xứ sở của tượng thần,
chúng lảm nhảm vì những Kinh Hoàng của chúng.
 
Giêrêmia - Chương 51 -
17Mọi người đều ngu xuẩn, không hiểu biết chi,
thợ bạc nào cũng xấu hổ vì tượng thần của nó,
tượng nó đúc ra là vật hão huyền, không có hơi thở!
 
Baruc - Chương 6 -
3Rồi đây tại Ba-by-lon, anh em sẽ thấy những tượng thần bằng vàng bạc hay bằng đá. Những tượng này được người ta kiệu trên vai, và đã từng làm cho các dân ngoại kinh hoàng.
Baruc - Chương 6 -
5khi thấy quần chúng kẻ trước người sau thờ lạy các tượng thần đó. Nhưng anh em hãy nói trong lòng rằng: "Lạy Chúa là Chúa Tể, chỉ mình Ngài là Đấng phải thờ lạy mà thôi! "
Baruc - Chương 6 -
7Quả thật, các tượng thần này đã được sơn son thiếp vàng, lưỡi chúng được thợ mài nhẵn, chúng chỉ là đồ giả không biết nói.
Baruc - Chương 6 -
8Người ta lấy vàng làm triều thiên đội lên đầu các tượng thần của mình như đội cho thiếu nữ ưa làm dáng.
Baruc - Chương 6 -
10Họ may áo mặc cho các tượng thần bằng vàng bạc hay gỗ đó, y như cho người ta vậy; nhưng các thần ấy không chống lại được rỉ sét và mối mọt.
Baruc - Chương 6 -
23Hơn nữa, vàng người ta dùng dát lên các tượng thần cho đẹp, nếu không có ai lau cho hết mờ, thì chúng cũng không làm cho vàng đó sáng lên được, vì ngay cả lúc người ta làm ra chúng, chúng cũng chẳng hay.
Baruc - Chương 6 -
72Vậy đối với người công chính, tốt hơn cả là đừng có tượng thần nào hết: có thế mới tránh xa được sự nhuốc nhơ xấu hổ cho mình.
 
Êdêkien - Chương 21 -
26Vì vua Ba-by-lon dừng lại ở ngã ba, tại nơi phát xuất hai con đường để bói quẻ. Vua lắc tên, thỉnh ý các tượng thần, quan sát lá gan.
Đanien - Chương 14 -
3Người Ba-by-lon có một tượng thần tên là Ben. Mỗi ngày, người ta phải tốn mất hơn sáu tạ bột mì thượng hảo hạng, bốn mươi con chiên và chừng hai trăm năm mươi lít rượu cho tượng thần đó.
Đanien - Chương 14 -
4Nhà vua sùng bái tượng thần và ngày ngày vẫn đến thờ lạy. Còn ông Đa-ni-en thì thờ lạy Thiên Chúa của mình.
Đanien - Chương 14 -
5Vua nói với ông: "Tại sao ngươi không thờ lạy thần Ben? " Ông đáp: "Bởi vì hạ thần không sùng bái những tượng thần do bàn tay con người làm ra, mà chỉ sùng bái Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tạo dựng trời đất và nắm chủ quyền trên mọi xác phàm."
Đanien - Chương 14 -
22Vua ra lệnh giết họ, rồi giao tượng thần Ben cho ông Đa-ni-en. Ông đã phá huỷ tượng và đền thờ thần Ben.
 
Đanien - Chương 14 -
28Nghe thế, dân Ba-by-lon hết sức giận dữ; họ hợp nhau chống lại nhà vua và nói: "Nhà vua đã trở thành người Do-thái mất rồi! Ông ta đã phá huỷ tượng thần Ben, giết xà thần và hạ sát các tư tế."
Hôsê - Chương 13 -
2Giờ đây chúng phạm thêm tội lỗi:
đúc cho mình những tượng bằng kim loại,
lấy bạc làm ra những tượng thần như trí mình sáng chế.
Tất cả những thứ đó đều là sản phẩm do tay thợ làm ra.
Rồi chúng ngỏ lời với những thần đó, còn dâng hy lễ nữa.
Chúng là người mà lại hôn kính những con bê.
 
Mikha - Chương 1 -
7Mọi tượng thần nó thờ sẽ bị đập vỡ tan,
mọi món quà nó nhận sẽ bị lửa đốt cháy,
mọi ngẫu tượng của nó sẽ bị phá tan tành.
Bởi vì nó đã thu được nhờ quà của gái điếm,
nên tất cả sẽ lại trở thành quà cho gái điếm.
 
Nakhum - Chương 2 -
8Tượng thần sắc đẹp bị lột đem đi.
Những kẻ phục dịch nó nức nở như chim câu,
chúng đấm ngực âu sầu.
 
Dacaria - Chương 10 -
2Quả thật, các tượng thần chỉ nói điều gian trá,
lũ thầy bói chỉ thị kiến điều gian;
chúng công bố những giấc chiêm bao nhảm nhí,
nói những lời an ủi vu vơ.
Chính vì thế, họ phải ra đi, thảm não ê chề,
như đàn chiên không người chăn dắt.
 
Dacaria - Chương 13 -
2Ngày ấy, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh -, Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ này tên tuổi các tượng thần: Người ta sẽ không còn nhắc đến chúng nữa. Cả những ngôn sứ và những thần ô uế, Ta cũng sẽ trục xuất ra khỏi xứ này.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 17 -
16Trong khi ông Phao-lô đợi hai ông ở A-thê-na, ông nổi giận vì thấy thành phố nhan nhản những tượng thần.
Khải Huyền - Chương 9 -
20Những người còn lại, những người không bị các tai ương ấy giết, vẫn không chịu hối cải mà từ bỏ các sản phẩm tay chúng làm ra, vẫn cứ thờ lạy ma quỷ và các tượng thần bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ, là những tượng không thấy, không nghe và không đi được.