Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vững lòng, vững tin

Giuđitha - Chương 14 -
10Khi thấy tất cả những việc Thiên Chúa của Ít-ra-en đã làm, ông A-khi-ô vững tin vào Thiên Chúa. Ông chịu phép cắt bì và được nhận vào nhà Ít-ra-en kể từ ngày ấy.
 
Thánh Vịnh - Chương 112 -
8luôn vững lòng không sợ hãi chi
và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.
 
Châm Ngôn - Chương 25 -
13Sứ giả trung tín với kẻ sai mình đi
thì đáng quý như tuyết mát ngày mùa :
người đó làm vững lòng ông chủ.
 
Huấn Ca - Chương 49 -
10Phần mười hai ngôn sứ khác,
ước chi từ nơi an nghỉ, xương cốt các ông lại nở hoa.
Quả vậy, các ông đã ủi an và giải thoát nhà Gia-cóp,
vì các ông luôn vững lòng trông cậy.
 
Isaia - Chương 7 -
9Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri,
đầu của Sa-ma-ri là con của Rơ-man-gia-hu.
Nếu các ngươi không vững tin,
thì các ngươi sẽ không đứng vững.
Can thiệp lần thứ hai
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 23 -
11Đêm ấy Chúa đến bên ông Phao-lô và nói: "Hãy vững lòng! Con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Giê-ru-sa-lem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Rô-ma nữa."
 
Thư Rôma - Chương 4 -
18Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế.
Thư Rôma - Chương 4 -
19Ông đã gần một trăm tuổi, nhưng ông vẫn vững tin không nao núng, khi nghĩ rằng thân xác ông cũng như dạ bà Xa-ra đều đã chết.
Thư Rôma - Chương 15 -
4Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy.
 
Thư Galát - Chương 5 -
5Còn chúng tôi thì nhờ Thần Khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng.
Thư Philípphê - Chương 1 -
20Đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết:
Thư Côlôxê - Chương 2 -
5Tuy xa cách về thể xác, nhưng tôi vẫn ở với anh em về tinh thần, và vui mừng thấy anh em giữ hàng ngũ và vững tin vào Đức Ki-tô.