Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xét xử

Sáng Thế Ký - Chương 15 -
14Nhưng Ta sẽ xét xử dân tộc chúng phải làm tôi, và sau đó chúng sẽ ra đi với nhiều tài sản.
Sáng Thế Ký - Chương 18 -
25Ngài làm như vậy, chắc không được đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? "
Sáng Thế Ký - Chương 19 -
9Chúng đáp: "Xê ra! Tên này là một ngoại kiều đến đây trú ngụ mà lại đòi xét xử à! Chúng tao sẽ làm dữ với mày hơn là với những tên kia! " Họ xô mạnh ông Lót và xông vào để phá cửa.
Sáng Thế Ký - Chương 30 -
6Bà Ra-khen nói: "Thiên Chúa đã xét xử cho tôi; Người cũng đã nghe tiếng tôi và đã cho tôi một đứa con trai"; vì thế bà đặt tên cho nó là Đan.
Sáng Thế Ký - Chương 31 -
53Xin Thiên Chúa của ông Áp-ra-ham và Thiên Chúa của ông Na-kho -Thiên Chúa của cha các ngài- xét xử giữa chúng ta." Ông Gia-cóp đã thề nhân danh Đấng mà cha ông là I-xa-ác khiếp sợ.
Sáng Thế Ký - Chương 49 -
16Đan xét xử dân nó, như một trong các chi tộc Ít-ra-en.
 
Xuất Hành - Chương 2 -
14Người đó trả lời: "Ai đã đặt ông lên làm người lãnh đạo và xét xử chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi như đã giết tên Ai-cập? " Ông Mô-sê phát sợ và tự bảo: "Vậy ra người ta đã biết chuyện rồi! "
Xuất Hành - Chương 5 -
21Họ nói với hai ông: "Xin ĐỨC CHÚA chứng giám và xét xử cho: các ông đã làm cho chúng tôi trở nên đáng ghét trước mắt Pha-ra-ô và bề tôi của vua; thật các ông đã trao gươm vào tay họ để giết chúng tôi."
Lê Vi - Chương 19 -
15Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử: không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào.
Lê Vi - Chương 19 -
35Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử, cũng như khi đo đạc hay cân đong.
Dân Số - Chương 35 -
12Các thành ấy sẽ là nơi các ngươi trú ẩn để tránh người đòi nợ máu, và như thế kẻ sát nhân sẽ không phải chết khi chưa được xét xử trước mặt cộng đồng.
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
17Các ông đừng thiên vị ai trong khi xét xử: hãy nghe người nhỏ cũng như người lớn, đừng sợ ai, vì xét xử là việc của Thiên Chúa. Có vụ nào khó quá đối với các ông, thì các ông hãy trình bày với tôi, tôi sẽ nghe vụ đó."
Đệ Nhị Luật - Chương 16 -
18Anh (em) phải đặt cho các chi tộc của anh (em) những thẩm phán và ký lục trong mọi thành mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em); họ sẽ xét xử dân cách công minh.
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
36Thật vậy, ĐỨC CHÚA sẽ xét xử cho thần dân,
sẽ dủ lòng thương hàng tôi tớ,
khi Người thấy rằng bàn tay chúng yếu đi,
và người nô lệ, kẻ tự do cũng chẳng còn.
 
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
41Khi Ta mài lưỡi gươm sáng loé của Ta, khi Ta ra tay xét xử,
thì Ta sẽ báo oán các đối thủ của Ta, sẽ đáp trả những kẻ ghét Ta,
 
Giô-suê - Chương 20 -
6Kẻ sát nhân sẽ ở trong thành này cho đến khi ra trước cộng đồng để chịu xét xử, hay cho đến khi thượng tế đương chức qua đời. Khi đó kẻ sát nhân có thể trở về thành, về nhà của nó, về thành nó đã bỏ trốn."
 
Thủ Lãnh - Chương 4 -
4Bà Đơ-vô-ra, một nữ ngôn sứ, vợ ông Láp-pi-đốt, thời ấy làm thủ lãnh xét xử Ít-ra-en.
Thủ Lãnh - Chương 4 -
5Bà ngồi xử dưới Cây Chà Là Đơ-vô-ra, giữa Ra-ma và Bết Ên, trên núi Ép-ra-im, và con cái Ít-ra-en đến với bà để bà xét xử cho.
Samuel I - Chương 2 -
3Các người chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc,
miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn,
vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa quán thông,
mọi hành vi, chính Người xét xử.
 
Samuel I - Chương 2 -
10Kẻ thù ĐỨC CHÚA sẽ bị đập tan,
từ trời cao, người cho sấm sét giáng trên đầu.
ĐỨC CHÚA xét xử khắp cùng cõi đất,
ban quyền năng cho đức vua Người chọn,
nêu uy thế đấng Người đã xức dầu tấn phong."
 
Samuel I - Chương 4 -
18Người kia vừa nhắc tới Hòm Bia Thiên Chúa, thì ông từ ghế ngã ngửa xuống, bên cạnh cửa, giập gáy mà chết, vì ông đã già lại nặng cân. Ông đã làm thủ lãnh xét xử Ít-ra-en bốn mươi năm.
 
Samuel I - Chương 7 -
6Họ tập hợp về Mít-pa. Họ múc nước và đổ ra trước nhan ĐỨC CHÚA. Ngày hôm ấy họ ăn chay và nói tại đó: "Chúng tôi đắc tội với ĐỨC CHÚA." Ông Sa-mu-en làm thủ lãnh xét xử con cái Ít-ra-en tại Mít-pa.
 
Samuel I - Chương 7 -
15Ông Sa-mu-en làm thủ lãnh xét xử Ít-ra-en mọi ngày trong đời ông.
Samuel I - Chương 7 -
16Năm này qua năm nọ, ông đi một vòng Bết Ên, Ghin-gan, Mít-pa, và ông xét xử Ít-ra-en tại tất cả những nơi ấy.
Samuel I - Chương 7 -
17Rồi ông trở về Ra-ma vì nhà ông ở đó và ông xét xử Ít-ra-en ở đó. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính ĐỨC CHÚA.
 
Samuel I - Chương 8 -
5Họ nói với ông: "Ông coi, ông già rồi, và các con ông lại không đi theo đường lối của ông. Vậy bây giờ, xin ông lập cho chúng tôi một vua để vua xét xử chúng tôi, như trong tất cả các dân tộc."
Samuel I - Chương 8 -
6Ông Sa-mu-en bực mình vì lời họ nói: "Xin ông cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi." Và ông Sa-mu-en đã cầu nguyện với ĐỨC CHÚA.
Samuel I - Chương 8 -
20Cả chúng tôi cũng sẽ giống như mọi dân tộc. Vua chúng tôi sẽ xét xử chúng tôi, sẽ dẫn đầu chúng tôi và sẽ lãnh đạo các cuộc chiến của chúng tôi."
Samuel II - Chương 15 -
2Áp-sa-lôm dậy sớm và đứng ở bên đường vào cửa thành. Mỗi khi người nào có kiện cáo mà đến với vua để xin xét xử, thì Áp-sa-lôm gọi người ấy lại mà hỏi: "Ông người thành nào? " Người kia thưa: "Tôi tớ ngài thuộc chi tộc này, chi tộc nọ trong Ít-ra-en."
Samuel II - Chương 15 -
4Áp-sa-lôm nói: "Phải chi có ai đặt tôi làm thẩm phán trong xứ này! Tất cả những người có kiện cáo và cần xét xử, sẽ đến với tôi, và tôi sẽ xử công minh cho họ."
Samuel II - Chương 15 -
6Áp-sa-lôm làm như thế với mọi người Ít-ra-en đến xin vua xét xử. Và Áp-sa-lôm đã mua chuộc lòng người Ít-ra-en.
 
Các Vua I - Chương 3 -
11Thiên Chúa phán với vua: "Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử,
Các Vua I - Chương 3 -
28Toàn thể Ít-ra-en nghe biết vụ án vua đã xử, đều kính sợ vua, vì thấy rằng Thiên Chúa đã phú bẩm cho vua một sự khôn ngoan lạ lùng để người xét xử.
 
Các Vua I - Chương 7 -
7Vua còn làm hành lang đặt ngai vàng, là nơi vua xét xử, và cũng là hành lang công lý, được ghép gỗ bá hương từ sàn tới mái nhà.
Các Vua I - Chương 8 -
45thì từ trời xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ.
 
Các Vua I - Chương 8 -
49thì từ trời, nơi Ngài ngự, xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ,
Sử Biên Niên I - Chương 12 -
18Ông ra gặp và ngỏ lời với họ: "Nếu vì hiếu hoà mà các anh đến trợ lực cho tôi, tôi sẽ một lòng sống chết với các anh; còn nếu các anh manh tâm phản tôi để nộp cho địch, dù tay này không làm gì đáng trách, thì xin Thiên Chúa của cha ông chúng ta chứng giám và xét xử công minh! "
 
Sử Biên Niên I - Chương 16 -
33Hỡi cây cối rừng xanh,
hãy reo mừng trước tôn nhan CHÚA,
vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
35thì từ trời, xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ.
 
Sử Biên Niên II - Chương 6 -
39thì từ trời nơi Ngài ngự, xin Ngài nghe lời họ cầu nguyện van xin mà xét xử công minh cho họ, và tha thứ cho dân Ngài vì họ đã xúc phạm đến Ngài.
 
Sử Biên Niên II - Chương 19 -
6Vua nói với các thẩm phán: "Phải cẩn thận khi thi hành phận sự, vì không phải nhân danh người phàm mà các ngươi xét xử, nhưng là nhân danh ĐỨC CHÚA, Đấng ở với các ngươi khi các ngươi tuyên án.
Sử Biên Niên II - Chương 19 -
8Tại Giê-ru-sa-lem, vua Giơ-hô-sa-phát cũng đặt những thầy Lê-vi, những tư tế, và gia trưởng trong dân Ít-ra-en, để họ nhân danh ĐỨC CHÚA mà xét xử và giải quyết những vụ tranh tụng giữa cư dân Giê-ru-sa-lem.
Tôbia - Chương 3 -
2"Lạy Chúa, Ngài là Đấng công chính,
mọi việc Ngài làm đều chính trực,
tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và chân thật;
chính Ngài xét xử thế gian.
 
Tôbia - Chương 3 -
2"Lạy Chúa, Ngài là Đấng công chính,
mọi việc Ngài làm đều chính trực,
tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và chân thật;
chính Ngài xét xử thế gian.
 
Giuđitha - Chương 16 -
17Khốn thay dân tộc nào dám đứng lên chống lại giống nòi tôi!
Đức Chúa toàn năng sẽ trừng phạt chúng
trong ngày Người xét xử.
Người sẽ khiến lửa thiêu, khiến giòi bọ rúc rỉa thân xác chúng.
Chúng sẽ phải than khóc và đau khổ muôn đời! "
 
Étte - Chương 8 -
12c) Có lắm kẻ khi được các bậc ân nhân lấy lòng từ ái bao la mà đối xử thì sinh thói kiêu căng. Chẳng những chúng mưu hại thần dân ta, mà vì chưa thoả mãn với danh vọng dư đầy, chúng còn nuôi ý đồ tra tay hại chính các ân nhân của mình. (12d) Chúng loại trừ tâm tình biết ơn ra khỏi lòng người. Không những thế, sau khi bị cuốn hút theo lời lẽ ba hoa của những kẻ không biết gì đến sự thiện, chúng còn cứ tưởng mình sẽ thoát được án công minh của Thiên Chúa là Đấng hằng nhìn thấy mọi sự và gớm ghét sự dữ. (12đ) Nhiều kẻ cầm quyền đã trao việc triều chính cho bạn bè tín cẩn, và biết bao phen vì nghe theo họ mà trở thành đồng loã trong việc đổ máu người vô tội để rồi bị lôi kéo vào những tai hoạ không sao thoát khỏi. (12e) Chẳng qua là vì những tên bịp bợm ấy đã dùng mưu mô thâm độc mà lừa dối các bậc cầm quyền vốn có lòng ưu ái chân thật. (12g) Không cần dùng những chuyện cổ xưa truyền lại, các khanh có thể nhìn vào những điều tai nghe mắt thấy ngày nay mà nhận ra rằng lũ ôn dịch nắm việc triều chính kia đã mưu toan phạm biết bao tội ác. (12h) Ta sẽ chú tâm đến tương lai, lo sao cho mọi người trong vương quốc được bình an thư thái. (12i) Ta sẽ thực hiện nhiều cải cách, luôn niềm nở tiếp nhận và xét xử những vụ sẽ đệ trình lên ta.
 
Étte - Chương 8 -
12p) Nhưng ta nhận thấy rằng dân Do-thái mà tên cực kỳ gian ác đó muốn tận diệt không phải là những tội phạm, trái lại họ chính là những người có luật lệ rất công minh hướng dẫn. (12q) Họ là con cái Thiên Chúa Tối Cao, vĩ đại, hằng sống, Đấng vẫn giữ gìn cho vương quốc của ta và của tổ tiên ta được hưng thịnh. (12r) Vậy không thi hành những công văn mà Ha-man, con của Hăm-mơ-đa-tha đã gửi là chư khanh làm đúng, vì kẻ thảo ra các công văn đó đã bị treo cổ cùng với cả nhà y tại cửa thành Su-san. Thế là Thiên Chúa, chủ tể muôn loài, đã xét xử công minh mà không trì hoãn. (12s) Bản sao sắc chỉ này, chư khanh phải công khai niêm yết khắp nơi, đồng thời chư khanh phải để cho người Do-thái sống theo luật lệ riêng của họ; cũng phải tăng cường lực lượng giúp họ đẩy lui những kẻ sẽ đến tấn công họ trong ngày gian truân, ngày mười ba tháng thứ mười hai tức là tháng A-đa. (12t) Quả thật, Thiên Chúa, Đấng làm chủ vạn vật, đã biến ngày ấy thành ngày hoan lạc cho dân tộc được tuyển chọn thay thế ngày tận diệt dân tộc này. (12u) Còn các ngươi, hỡi người Do-thái, hãy tổ chức các cuộc liên hoan mà mừng ngày đặc biệt ấy như một trong những ngày lễ trọng của các ngươi. Như thế, trong hiện tại cũng như tương lai, đối với ta và những người Ba-tư thành tâm thiện chí, ngày ấy trở thành ngày kỷ niệm cuộc giải thoát; còn đối với những kẻ âm mưu chống lại ta, ngày ấy sẽ là ngày nhắc nhở cảnh diệt vong của chúng.
 
Macabê I - Chương 6 -
22Cả bọn đến yết kiến và tâu vua An-ti-ô-khô Êu-pa-to : "Ngài còn đợi đến bao giờ mới xét xử và báo thù cho anh em chúng tôi ?
Macabê I - Chương 7 -
42hôm nay, xin Ngài cũng đập tan đoàn quân ấy trước mặt chúng con, để tất cả những người khác đều biết rằng hắn đã ăn nói ngang tàng phạm đến Nơi Thánh ; xin Ngài xét xử hắn theo sự gian ác hắn đã làm."
 
Macabê I - Chương 9 -
73Thế là cảnh binh đao chấm dứt ở Ít-ra-en. Ông Giô-na-than định cư ở Mích-mát. Ông bắt đầu làm thủ lãnh xét xử dân và loại trừ phường vô đạo ra khỏi Ít-ra-en.
 
Macabê II - Chương 7 -
36Còn các anh của chúng tôi, sau khi đã chịu cực hình trong giây lát vì lòng trung thành với Giao Ước của Thiên Chúa thì giờ đây đang được hưởng sự sống đời đời. Còn vua, khi Thiên Chúa xét xử, vua sẽ phải chuốc lấy án phạt vì tội kiêu ngạo.
Gióp - Chương 9 -
15Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi,
nhưng sẽ xin Đấng xét xử tôi thương xót.
 
Gióp - Chương 9 -
19Cậy vào sức ư? Chính Người lại là Đấng hùng mạnh!
Cậy vào toà xét xử? Nhưng ai cắt cử Người?
 
Gióp - Chương 9 -
32Vì Người không phải là người phàm như tôi,
để tôi tranh cãi với Người,
để cùng với Người ra trước toà xét xử.
 
Gióp - Chương 19 -
29Bấy giờ các anh hãy sợ lưỡi gươm kề cổ mình,
vì cơn giận của các anh đáng tội chết.
Như thế các anh sẽ biết rằng:
thế nào cũng có một cuộc xét xử.
 
Gióp - Chương 21 -
22Chẳng lẽ người ta lại dạy cho Thiên Chúa thế nào là hiểu biết?
Chính Người là Đấng xét xử chốn cao vời!
 
Gióp - Chương 22 -
13Anh từng bảo: "Thiên Chúa biết gì đâu?
Qua tầng mây đen tối, làm sao Người xét xử?
 
Gióp - Chương 23 -
7Bấy giờ sẽ có kẻ lòng ngay tranh luận với Người,
và muôn đời tôi sẽ thoát khỏi tay Người xét xử.
 
Gióp - Chương 24 -
1Tại sao Đấng Toàn Năng
không định trước thời gian trừng phạt,
và những kẻ biết Người lại không thấy ngày Người xét xử?
 
Gióp - Chương 36 -
17Ông sẽ đứng ra xét xử bọn ác nhân,
chúng sẽ bị trừng trị đích đáng.
 
Thánh Vịnh - Chương 7 -
9Lạy CHÚA là Đấng xét xử muôn dân nước,
xin CHÚA xử cho con, vì con công chính và vô tội.
 
Thánh Vịnh - Chương 9 -
5Chúa là vị thẩm phán chí công, Ngài ngự toà xét xử,
bênh vực và bảo vệ quyền lợi con.
 
Thánh Vịnh - Chương 9 -
8Về phần Chúa, CHÚA ngự trị ngàn đời,
Người lập toà xét xử.
 
Thánh Vịnh - Chương 9 -
9Người xét xử thế giới theo lẽ công minh,
cai trị muôn dân theo đường chính trực.
 
Thánh Vịnh - Chương 9 -
20Lạy CHÚA, xin đứng lên, đừng để cho phàm nhân thắng thế.
Xin Chúa đòi chư dân ra trước mặt Ngài mà xét xử.
 
Thánh Vịnh - Chương 35 -
23Xin thức dậy, đứng lên xét xử, và biện hộ cho con,
lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con thờ.
 
Thánh Vịnh - Chương 50 -
6Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh,
vì chính Người sẽ đứng ra xét xử.
 
Thánh Vịnh - Chương 51 -
6Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
 
Thánh Vịnh - Chương 58 -
2Hỡi những kẻ quyền thế,
có thực các người phán quyết công minh,
xét xử người ta theo đường chính trực?
 
Thánh Vịnh - Chương 58 -
12Thiên hạ sẽ nói rằng:
"Quả thật có phần thưởng dành cho người công chính,
quả thật có Thiên Chúa xét xử trên địa cầu."
 
Thánh Vịnh - Chương 72 -
2để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.
 
Thánh Vịnh - Chương 76 -
10khi Chúa Trời đứng lên xét xử,
cứu mọi kẻ nghèo hèn chốn dương gian.
 
Thánh Vịnh - Chương 82 -
8Tâu Thượng Đế, xin Ngài đứng dậy mà xét xử địa cầu,
vì chính Ngài làm chủ muôn dân.
 
Thánh Vịnh - Chương 94 -
2Đấng xét xử địa cầu, xin đứng dậy,
trả cho lũ kiêu căng xứng việc chúng làm.
 
Thánh Vịnh - Chương 96 -
10Hãy nói với chư dân: CHÚA là Vua hiển trị,
Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,
Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.
 
Thánh Vịnh - Chương 96 -
13hãy reo mừng trước tôn nhan CHÚA,
vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.
Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
xét xử muôn dân theo chân lý của Người.
 
Thánh Vịnh - Chương 98 -
1ĐỨC CHÚA, Đấng toàn thắng và xét xử muôn dân
Thánh Vịnh - Chương 98 -
9Vì Người ngự đến xét xử trần gian,
Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
xét xử muôn dân theo lẽ công bình.
 
Thánh Vịnh - Chương 103 -
10Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
 
Thánh Vịnh - Chương 110 -
6sẽ xét xử muôn dân, chất thây ma thành đống,
đập tan bao thủ lãnh trên miền đất mênh mông.
 
Thánh Vịnh - Chương 122 -
5Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.
 
Thánh Vịnh - Chương 135 -
14CHÚA sẽ xét xử cho thần dân
sẽ dủ lòng thương hàng tôi tớ.
 
Thánh Vịnh - Chương 143 -
2xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, vì trước thánh nhan Ngài
chẳng có người nào là công chính.
 
Châm Ngôn - Chương 8 -
16Cũng nhờ ta, hàng lãnh đạo biết cách điều khiển,
giới cầm quyền biết xét xử công minh.
 
Châm Ngôn - Chương 18 -
5Bênh vực kẻ gian ác, đè nén người vô tội,
xét xử như thế chẳng tốt đẹp gì.
 
Châm Ngôn - Chương 20 -
8Đức vua ngự trên ngai xét xử,
đưa mắt sàng lọc mọi xấu xa.
 
Châm Ngôn - Chương 24 -
23Những câu sau đây cũng là của bậc khôn ngoan :
Xét xử thiên vị là điều không tốt.
 
Châm Ngôn - Chương 29 -
14Vua theo sự thật mà xét xử người nghèo
thì ngai vàng sẽ bền vững thiên thu.
 
Châm Ngôn - Chương 31 -
9Hãy mở miệng xét xử thật công minh,
biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ.
 
Giảng Viên - Chương 3 -
16Tôi lại còn thấy dưới ánh mặt trời :
có sự gian ác tại chốn pháp đình,
có sự gian ác tại nơi xét xử.
 
Giảng Viên - Chương 3 -
17Và tôi tự nhủ : người công chính cũng như kẻ gian ác đều sẽ bị Thiên Chúa xét xử. Vì mọi sự, mọi việc, đều có thời, có lúc.
 
Giảng Viên - Chương 8 -
5Kẻ tuân hành mệnh lệnh sẽ không gặp phải việc chẳng lành,
và lòng người khôn ngoan biết được thời được buổi,
biết được Thiên Chúa sẽ xét xử.
 
Giảng Viên - Chương 8 -
6Vì bất cứ chuyện gì, cũng đều có thời có buổi,
và đều bị Thiên Chúa xét xử.
Nhưng có một nỗi khổ đè nặng trên con người
 
Giảng Viên - Chương 11 -
9Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn,
và làm cho tâm hồn được hạnh phúc
trong những ngày còn trẻ :
cứ chiều theo ước muốn của lòng mình
và những gì mắt mình ưa thích.
Nhưng bạn phải biết rằng : về tất cả những điều đó,
Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử.
 
Giảng Viên - Chương 12 -
14vì Thiên Chúa sẽ đưa ra xét xử tất cả mọi hành vi, kể cả những điều tiềm ẩn, tốt cũng như xấu.
 
Khôn Ngoan - Chương 3 -
8Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước.
Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời.
 
Khôn Ngoan - Chương 4 -
6Trong ngày xét xử, những đứa con hoang
sẽ là bằng chứng buộc tội những người sinh ra chúng.
Người công chính chết yểu
 
Khôn Ngoan - Chương 6 -
4Chư vị là bề tôi phụng sự vương quyền Người,
nếu như chư vị không xét xử công minh,
không tuân giữ lề luật, không theo ý Thiên Chúa,
 
Khôn Ngoan - Chương 6 -
6Quả vậy, người phận nhỏ được thương tình miễn thứ,
kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay.
 
Khôn Ngoan - Chương 8 -
11Thiên hạ sẽ thấy tôi xét xử thật sáng suốt,
và những người quyền thế sẽ nhìn tôi,
bằng cặp mắt thán phục.
 
Khôn Ngoan - Chương 9 -
7Nhưng chính Chúa lại tuyển chọn con
làm vua của dân Ngài,
và làm người xét xử con trai con gái của Ngài.
 
Khôn Ngoan - Chương 9 -
12Nhờ thế, những gì con thực hiện sẽ làm vui lòng Chúa,
và con sẽ công minh xét xử dân Ngài
hầu xứng đáng với ngai vàng của thân phụ con.
 
Khôn Ngoan - Chương 12 -
21thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao,
bởi Ngài đã thề nguyền và kết ước với cha ông họ,
mà hứa ban những sự tốt lành.
 
Khôn Ngoan - Chương 12 -
22Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con,
Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử,
chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài ;
còn khi bị Ngài xét xử,
chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài.
 
Khôn Ngoan - Chương 12 -
26Nhưng những ai không thèm đếm xỉa
đến những hình phạt như dành cho trẻ nhỏ kia,
thì sẽ bị Thiên Chúa xét xử đích đáng.
 
Huấn Ca - Chương 4 -
9Hãy giải thoát người bị áp bức khỏi tay phường áp bức,
đừng hèn nhát khi con phải xét xử.
 
Huấn Ca - Chương 4 -
15Người nghe theo khôn ngoan, thì xét xử chư dân,
ai gắn bó với khôn ngoan sẽ định cư yên hàn.
 
Huấn Ca - Chương 16 -
12Người thương xót bao nhiêu, thì cũng hạch tội bấy nhiêu: Người xét xử ai nấy tuỳ theo việc họ làm.
 
Huấn Ca - Chương 16 -
22"Việc xét xử công minh, có ai công bố đâu?
Ai chờ đợi việc ấy? Vì còn lâu mới đến ngày hẹn."
 
Huấn Ca - Chương 21 -
5Kẻ nghèo vừa mở miệng cầu khẩn là Chúa lắng tai nghe:
Người xét xử ngay, không trì hoãn.
 
Huấn Ca - Chương 35 -
12Vì Đức Chúa là Đấng xét xử,
Người chẳng thiên vị ai.
 
Huấn Ca - Chương 35 -
18Họ sẽ không rời đi bao lâu Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn,
chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý.
 
Huấn Ca - Chương 35 -
22Sẽ đến lúc Người trả cho ai nấy theo việc họ làm,
và xét xử hành động của người ta theo ý hướng của họ.
 
Huấn Ca - Chương 41 -
18trước mặt những ai cầm quyền
xét xử vì hành vi phạm pháp,
trước mặt cộng đồng, trước mặt toàn dân vì lối sống vô đạo,
 
Huấn Ca - Chương 45 -
26Xin Thiên Chúa ban cho anh em tâm trí khôn ngoan,
để xét xử dân Người theo đường công chính,
ngõ hầu những gì tốt đẹp cha ông để lại
không mai một bao giờ
và vinh quang của các ngài được lưu truyền cho con cháu.
 
Huấn Ca - Chương 46 -
14Theo luật của Đức Chúa, ông xét xử cộng đồng
và Đức Chúa đã viếng thăm nhà Gia-cóp.
 
Huấn Ca - Chương 48 -
8Ông đã xức dầu tấn phong các vua để họ cầm quyền xét xử,
và xức dầu cho các ngôn sứ để họ nối nghiệp ông.
 
Isaia - Chương 3 -
13ĐỨC CHÚA đứng lên cáo tội, Người đứng đó xét xử chư dân.
 
Isaia - Chương 3 -
14ĐỨC CHÚA đưa ra toà xét xử
hàng kỳ mục và những kẻ lãnh đạo dân Người:
"Chính các ngươi đã ăn hại vườn nho.
Của cải người nghèo các ngươi đã bóc lột
còn đang ở trong nhà các ngươi.
 
Isaia - Chương 11 -
3Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng thú,
Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,
cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,
 
Isaia - Chương 11 -
4nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng,
và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.
Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở,
hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.
 
Isaia - Chương 28 -
6nên thần khí công minh cho kẻ ngồi xét xử,
nên sức hùng cho người đẩy lui chiến tranh xa cổng thành.
Chống ngôn sứ giả
 
Isaia - Chương 28 -
7Cả bọn này nữa cũng chếnh choáng vì rượu, lảo đảo vì men:
tư tế và ngôn sứ đều chếnh choáng vì men,
chúng đã say mèm, chúng đã vì men mà lảo đảo,
chếnh choáng trong thị kiến, loạng quạng khi xét xử.
 
Isaia - Chương 43 -
26Nhắc lại cho Ta điều ngươi phiền trách,
rồi chúng ta sẽ cùng nhau xét xử;
có gì, ngươi cứ kể ra đi mà bào chữa cho mình.
 
Isaia - Chương 59 -
4Chẳng ai theo lẽ công minh mà kiện cáo,
không ai xét xử theo đường chân thật.
Người ta tin tưởng điều hư không và nói lời gian xảo,
cưu mang chuyện xấu xa, đẻ ra điều gian ác.
 
Isaia - Chương 59 -
11Tất cả chúng ta gầm gừ như gấu,
chỉ biết rầm rì chẳng khác bồ câu.
Mong được xét xử, mà đâu có thấy,
mong được cứu thoát, nhưng sao quá xa vời!
 
Isaia - Chương 63 -
1Xét xử các dân tộc
Isaia - Chương 65 -
1Cuộc xét xử tương lai
Isaia - Chương 66 -
16Vì ĐỨC CHÚA sẽ dùng lửa và lưỡi kiếm
mà xét xử mọi người phàm;
nhiều người phải mạng vong vì lưỡi gươm của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 11 -
20Nhưng, lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh,
Ngài công minh khi xét xử,
Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc,
con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.
 
Giêrêmia - Chương 12 -
1Xét xử và cứu độ các dân tộc lân bang
Giêrêmia - Chương 25 -
31Tận cùng cõi đất còn vang tiếng ồn ào,
vì ĐỨC CHÚA đứng ra tố cáo muôn dân,
chính Người ngự toà xét xử mọi xác phàm,
phường gian ác, Người để mặc cho gươm chém.
Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 26 -
10Nghe biết những chuyện ấy, các thủ lãnh Giu-đa đã rời đền vua mà lên Nhà ĐỨC CHÚA; họ đã ngồi xét xử ở lối vào Nhà ĐỨC CHÚA, tại Cửa Mới.
 
Êdêkien - Chương 7 -
3Bây giờ, giờ tận số của ngươi cũng đã điểm. Ta sẽ trút cơn thịnh nộ của Ta xuống trên ngươi, Ta sẽ xét xử ngươi tuỳ theo việc ngươi làm. Mọi thứ ghê tởm của ngươi, Ta sẽ trút xuống trên ngươi.
Êdêkien - Chương 7 -
8Ngay bây giờ, Ta đổ cơn thịnh nộ của Ta xuống trên ngươi, trút hết cơn lôi đình của Ta trừng phạt ngươi. Ta sẽ xét xử ngươi tuỳ theo việc ngươi làm. Mọi thứ ghê tởm của ngươi, Ta sẽ trút xuống trên ngươi.
Êdêkien - Chương 7 -
27Nhà vua sẽ phải thọ tang, hoàng tử đắm chìm trong ngao ngán, dân trong xứ tay run lẩy bẩy. Ta sẽ xử với chúng tuỳ theo lối sống của chúng; Ta sẽ xét xử chúng tuỳ theo cách chúng xét xử. Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
 
Êdêkien - Chương 11 -
10Các ngươi sẽ ngã gục vì gươm đao; Ta sẽ xét xử các ngươi ở biên giới Ít-ra-en và các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
Êdêkien - Chương 11 -
11Đối với các ngươi, thành sẽ không còn là nồi và các ngươi cũng sẽ không còn là thịt trong nồi nữa; Ta sẽ xét xử các ngươi ở biên giới Ít-ra-en.
Êdêkien - Chương 16 -
38Ta sẽ xét xử ngươi như xét xử những phụ nữ ngoại tình và những kẻ mắc tội đổ máu. Ta sẽ làm cho máu ngươi phải đổ ra vì Ta phẫn nộ và ghen tương.
Êdêkien - Chương 17 -
20Ta sẽ bủa lưới chụp trên nó và nó sẽ mắc vào lưới săn của Ta; Ta sẽ cho dẫn đưa nó đến Ba-by-lon. Ở đó Ta sẽ xét xử nó vì tội bất trung nó đã phạm chống lại Ta.
Êdêkien - Chương 18 -
8không cho vay ăn lời, không lấy lãi quá nặng, không nhúng tay vào chuyện bất công, xét xử công minh giữa người với người,
Êdêkien - Chương 18 -
30Vì thế, hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ xét xử các ngươi: ai nấy theo đường lối của mình - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng. Hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi, chẳng còn chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa.
Êdêkien - Chương 20 -
4Hỡi con người, ngươi có xét xử chúng, có xét xử chúng không? Hãy cho chúng biết các điều ghê tởm cha ông chúng đã làm.
Êdêkien - Chương 20 -
35Ta sẽ đưa các ngươi vào sa mạc của các dân, và tại đó, Ta sẽ xét xử các ngươi, mặt đối mặt.
Êdêkien - Chương 20 -
36Như Ta đã xét xử cha ông các ngươi tại sa mạc đất Ai-cập thế nào, thì Ta cũng xét xử các ngươi như vậy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
Êdêkien - Chương 21 -
32Đổ nát, đổ nát, đổ nát, Ta sẽ làm như vậy; điều ấy chưa bao giờ xảy ra cho đến khi xuất hiện người được Ta trao quyền xét xử.
 
Êdêkien - Chương 21 -
35Hãy xỏ gươm vào bao. Ta sẽ xét xử ngươi tại chỗ ngươi được tạo dựng, tại xứ ngươi được sinh ra.
Êdêkien - Chương 22 -
2Hỡi con người, ngươi có xét xử, có xét xử cái thành vấy máu đó không? Hãy cho nó biết tất cả những việc ghê tởm của nó.
Êdêkien - Chương 22 -
14Tinh thần ngươi có vững, tay ngươi có chắc vào ngày Ta xét xử ngươi không? Chính Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã phán là Ta thực hiện.
Êdêkien - Chương 23 -
24Chúng sẽ từ phương Bắc đến đánh ngươi đem theo chiến mã, chiến xa cùng với các dân liên minh với nhau; chúng cho đặt thuẫn, khiên, mũ chiến chung quanh ngươi để đánh ngươi; Ta sẽ trao quyền xét xử cho chúng và chúng sẽ xét xử ngươi tuỳ theo phán quyết của chúng.
Êdêkien - Chương 23 -
36ĐỨC CHÚA phán với tôi: Hỡi con người, ngươi có muốn xét xử O-ho-la và O-ho-li-va không? Hãy nói cho chúng biết những điều ghê tởm của chúng.
Êdêkien - Chương 23 -
45Nhưng những người công chính sẽ xét xử chúng theo phán quyết về những kẻ ngoại tình và những kẻ gây đổ máu, vì chúng ngoại tình và tay chúng vấy đầy máu.
 
Êdêkien - Chương 24 -
14Chính Ta là ĐỨC CHÚA. Ta đã phán thì điều ấy phải xảy ra; Ta sẽ hành động chẳng chút nương tay, không chút xót thương và chẳng chạnh lòng. Ta sẽ xét xử ngươi tuỳ theo lối sống và các công việc của ngươi, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
 
Êdêkien - Chương 33 -
20Thế mà các ngươi lại bảo: "Đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng! " Hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ xét xử các ngươi, ai nấy theo đường lối của mình.
 
Êdêkien - Chương 34 -
17Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán. Này Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê.
Êdêkien - Chương 34 -
20Bởi vậy, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán với chúng như sau: Này Ta sẽ xét xử giữa chiên béo với chiên gầy.
Êdêkien - Chương 34 -
22nên Ta sẽ cứu thoát chiên của Ta để chúng không còn bị cướp phá, Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên.
 
Êdêkien - Chương 35 -
11nên Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - Ta sẽ xử sự theo cơn giận và lòng ghen ghét của ngươi như ngươi đã xử sự khi ngươi ghét chúng. Qua chúng, Ta sẽ cho ngươi biết Ta là ai, khi Ta xét xử ngươi.
Êdêkien - Chương 36 -
19Ta đã tung chúng đi các dân và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét xử.
Êdêkien - Chương 44 -
24Trong các vụ kiện cáo, chính chúng sẽ đứng ra làm thẩm phán. Chúng sẽ xét xử theo phán quyết của Ta. Chúng sẽ giữ các lề luật và quy tắc của Ta liên quan đến các ngày lễ; chúng phải coi các ngày sa-bát của Ta là thánh.
Đanien - Chương 7 -
22cho tới khi Đấng Lão Thành đến và có cuộc xét xử nhằm bênh vực chư thánh của Đấng Tối Cao, cho tới khi thời đến, thời mà chư thánh nắm được vương quyền.
Đanien - Chương 7 -
26Rồi sẽ có cuộc xét xử
và người ta sẽ tước quyền thống trị của vua
nhằm vĩnh viễn huỷ bỏ và tiêu diệt quyền ấy.
 
Đanien - Chương 13 -
6Những kỳ mục này thường lui tới nhà ông Giô-gia-kim. Tất cả những ai có việc gì cần xét xử thì đến gặp họ.
Đanien - Chương 13 -
49Hãy trở lại nơi xét xử, vì những người kia đã làm chứng gian để hại người phụ nữ này."
 
Giôen - Chương 4 -
12. CÁC DÂN TỘC BỊ XÉT XỬ
Giôen - Chương 4 -
12"Các dân nước hãy bắt đầu di chuyển,
tiến lên cánh đồng Giô-sa-phát,
vì tại đó Ta sẽ ngự toà xét xử mọi dân nước chung quanh.
 
Ôvađia - Chương 1 -
21Những người đến cứu thoát sẽ lên núi Xi-on để xét xử núi Ê-xau.
Và ĐỨC CHÚA sẽ nắm trọn vương quyền.
 
Mikha - Chương 3 -
11Các thủ lãnh của nó xét xử dựa theo quà cáp,
các tư tế dạy bảo vì tiền, các ngôn sứ bói toán vì bạc.
Chúng ỷ vào ĐỨC CHÚA mà nói:
"ĐỨC CHÚA chẳng ở giữa chúng ta hay sao?
Tai hoạ sẽ chẳng giáng xuống chúng ta đâu! "
 
Khabacúc - Chương 1 -
12Từ muôn thuở, Ngài chẳng là ĐỨC CHÚA,
là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con,
là Đấng Bất Tử sao?
Lạy ĐỨC CHÚA, chính vì để xét xử mà Ngài đã đặt dân ấy lên.
Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để thi hành án phạt
mà Ngài đã cho nó được mạnh sức.
 
Dacaria - Chương 3 -
7"ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Nếu ngươi sống theo đường lối Ta dạy và tuân giữ mệnh lệnh Ta truyền, thì chính ngươi sẽ xét xử Nhà của Ta, chính ngươi sẽ canh giữ Tiền Đình của Ta và Ta sẽ cho ngươi gia nhập hàng ngũ những kẻ đang đứng đây. 9a Vì này là phiến đá Ta đã đặt trước mặt Giê-su-a; trên phiến đá độc nhất này, có bảy con mắt; này, chính Ta sẽ khắc chữ lên đó, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh."
 
Dacaria - Chương 7 -
9ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hãy xét xử thật công minh, hãy lấy lòng nhân ái và thương xót mà xử sự với nhau.
Dacaria - Chương 8 -
16Đây là những điều các ngươi phải thi hành: Hãy nói thật với nhau; nơi cổng thành của các ngươi, hãy theo lẽ thật, lẽ công minh và sự ôn hoà mà xét xử.
Malakhi - Chương 2 -
17Các ngươi đã làm mệt ĐỨC CHÚA vì những lời nói của các ngươi. Các ngươi nói: "Chúng tôi làm mệt Người ở chỗ nào? " Chính khi các ngươi nói: Ai làm điều dữ cũng đều tốt trước mặt ĐỨC CHÚA. Chính Người lấy làm vui thích ở giữa chúng. Các ngươi lại còn nói: "Thiên Chúa, Đấng xét xử, Người ở đâu? "
 
Malakhi - Chương 3 -
5Ta sẽ tới gần các ngươi mà xét xử; Ta sẽ mau mắn làm chứng chống lại các tên phù thuỷ, các kẻ ngoại tình, bọn thề gian cũng như quân bóc lột người làm công và cô nhi quả phụ; chống lại kẻ áp bức ngoại kiều cùng những kẻ chẳng kính sợ Ta, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
 
Mát-thêu - Chương 12 -
27Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì đệ tử các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.
Mát-thêu - Chương 19 -
28Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.
Luca - Chương 11 -
19Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.
Luca - Chương 18 -
5nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."
 
Luca - Chương 22 -
30để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en."
 
Gioan - Chương 5 -
22Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử,
Gioan - Chương 5 -
24Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
 
Gioan - Chương 5 -
27lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.
Gioan - Chương 5 -
30Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.
 
Gioan - Chương 8 -
50Phần tôi, tôi không tìm vinh quang cho mình. Có Đấng tìm cho tôi và xét xử cho tôi.
Gioan - Chương 9 -
39Đức Giê-su nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù! "
 
Gioan - Chương 12 -
47Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.
Gioan - Chương 12 -
48Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.
Gioan - Chương 16 -
8Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử:
Gioan - Chương 16 -
11về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.
 
Gioan - Chương 18 -
31Ông Phi-la-tô bảo họ: "Các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người." Người Do-thái đáp: "Chúng tôi không có quyền xử tử ai cả."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
7Người lại phán: Nhưng Ta sẽ xét xử dân đã bắt chúng làm nô lệ, và sau đó chúng sẽ ra đi và sẽ thờ phượng Ta tại nơi này.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
27Nhưng kẻ đang xử tệ với người đồng bào gạt ông ra và nói: Ai đã đặt ông làm người lãnh đạo và người xét xử chúng tôi?
Tông Đồ Công Vụ - Chương 7 -
35"Ông Mô-sê này là người mà họ đã từng chối bỏ khi nói: Ai đã đặt ông làm người lãnh đạo và người xét xử? , thì Thiên Chúa lại sai ông làm người lãnh đạo và cứu chuộc, qua trung gian vị thiên sứ đã hiện ra với ông trong bụi gai.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 10 -
42Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 17 -
31vì Người đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý, nhờ một người mà Người đã chỉ định. Để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị này sống lại từ cõi chết."
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 18 -
15Nhưng đây lại là những chuyện tranh luận về giáo thuyết, danh từ, luật lệ riêng của các ông, thì các ông hãy tự xét lấy. Phần tôi, tôi không muốn xét xử những điều ấy."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 22 -
25Họ vừa nọc ông Phao-lô ra để đánh đòn, thì ông nói với viên đại đội trưởng đứng gần đó: "Một công dân Rô-ma chưa được xét xử, các ông có được phép đánh đòn không? "
Tông Đồ Công Vụ - Chương 23 -
6Ông Phao-lô biết rằng một phần Thượng Hội Đồng thuộc phái Xa-đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-sêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: "Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-sêu; chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử."
Tông Đồ Công Vụ - Chương 24 -
21Phải chăng là lời duy nhất tôi đã hô lên khi đứng giữa họ: chính vì sự phục sinh của kẻ chết mà hôm nay tôi bị các ông đưa ra xét xử? "
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 25 -
21Nhưng Phao-lô đã kháng cáo, xin dành vụ này cho Thánh Thượng xét xử, nên tôi đã ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi giải lên hoàng đế."
Thư Rôma - Chương 2 -
2Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm những điều đó.
Thư Rôma - Chương 2 -
3Còn bạn, hỡi người xét đoán những kẻ làm những điều đó trong khi chính mình cũng làm như vậy, bạn tưởng mình sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét xử sao?
Thư Rôma - Chương 2 -
12Quả thế, những người không biết Luật Mô-sê mà phạm tội, thì sẽ bị diệt vong không chiếu theo Luật đó. Còn những người sống dưới Luật Mô-sê mà phạm tội, thì sẽ bị xét xử theo Luật đó.
Thư Rôma - Chương 2 -
16Người ta sẽ thấy điều đó, trong ngày Thiên Chúa cho Đức Ki-tô Giê-su đến xét xử những gì bí ẩn nơi con người theo Tin Mừng tôi rao giảng.
 
Thư Rôma - Chương 3 -
4Không phải thế! Thiên Chúa nhất định là Đấng chân thật, còn mọi người đều giả dối. Như có lời chép trong Kinh Thánh:
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
 
Thư Rôma - Chương 5 -
16Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính.
Thư Côrintô 1 - Chương 4 -
3Đối với tôi, dù có bị anh em hay toà đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình.
Thư Côrintô 1 - Chương 4 -
4Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa.
Thư Côrintô 1 - Chương 4 -
5Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 5 -
12Thật vậy, xét xử người ngoài đâu phải là chuyện của tôi. Còn người trong đạo, anh em không được xét xử hay sao?
Thư Côrintô 1 - Chương 5 -
13Người ngoài, chính Thiên Chúa sẽ xét xử. Hãy khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 6 -
2Nào anh em chẳng biết rằng dân thánh sẽ xét xử thế gian sao? Mà nếu được quyền xét xử thế gian, anh em lại không xứng đáng xử những việc nhỏ mọn ư?
Thư Côrintô 1 - Chương 6 -
3Nào anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên thần sao? Phương chi là những việc đời này!
Thư Côrintô 1 - Chương 6 -
4Thế mà khi phải xét xử những việc đời này, anh em lại đặt những người mà Hội Thánh coi nhẹ làm quan toà!
Thư Côrintô 1 - Chương 10 -
29Tôi không có ý nói lương tâm của anh em, nhưng lương tâm của người khác, bởi vì chẳng lẽ quyền tự do của tôi lại bị lương tâm kẻ khác xét xử?
Thư Côrintô 1 - Chương 11 -
31Giả như chúng ta tự xét mình, thì chúng ta đã không bị xét xử.
Thư Côrintô 1 - Chương 11 -
32Nhưng khi Chúa xét xử là Người sửa dạy chúng ta, để chúng ta khỏi bị kết án cùng với thế gian.
 
Thư Côrintô 1 - Chương 14 -
24Còn nếu mọi người đều nói tiên tri, mà có người không tin hoặc người ngoài cuộc đi vào, người đó sẽ thấy mình bị mọi người khiển trách, mọi người xét xử.
Thư Thêxalônica 2 - Chương 1 -
5Đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh: anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự Nước Thiên Chúa, chính vì Nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ.
 
Thư Timôthê 1 - Chương 5 -
24Có những người thì tội đã rành rành, ngay trước khi xét xử; người khác thì xét xử rồi mới thấy rõ.
Thư Do Thái - Chương 10 -
30Vì chúng ta biết Đấng đã nói: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. Lại có lời rằng: Chúa sẽ xét xử Dân Người.
Thư Do Thái - Chương 12 -
23dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện.
Thư Do Thái - Chương 13 -
4Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình.
Thư Giacôbê - Chương 2 -
12Anh em hãy nói năng và hành động như những người sẽ bị xét xử theo luật tự do.
Thư Giacôbê - Chương 2 -
13Vì Thiên Chúa không thương xót khi xét xử kẻ không biết thương xót. Còn ai thương xót, thì chẳng quan tâm đến việc xét xử.
 
Thư Giacôbê - Chương 3 -
1Thưa anh em, đừng có nhiều người trong anh em ham làm thầy thiên hạ, vì anh em biết rằng chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn.
Thư Giacôbê - Chương 4 -
12Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?
 
Thư Giacôbê - Chương 5 -
9Thưa anh em, anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị xét xử. Kìa Vị Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa.
Thư Giacôbê - Chương 5 -
12Nhưng, thưa anh em, trước hết, đừng có thề, dù là lấy trời, lấy đất, hay lấy cái gì khác mà thề. Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không", như thế, anh em sẽ không bị xét xử.
 
Thư Phêrô 1 - Chương 1 -
17Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi Người là Cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này.
Thư Phêrô 1 - Chương 2 -
23Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình.
Thư Giuđa - Chương 1 -
15để xét xử mọi người, và kết án mọi kẻ vô luân về tất cả các việc vô luân của họ, về tất cả những lời hỗn xược quân tội lỗi vô luân đã nói phạm đến Người.
Khải Huyền - Chương 6 -
10Họ lớn tiếng kêu: "Lạy Chúa chí thánh và chân thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn, không xét xử và không bắt những người sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con? "
Khải Huyền - Chương 11 -
18Chư dân đã nổi trận lôi đình,
nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới,
và đã đến thời xét xử các vong nhân,
thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa,
cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,
và những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Thánh Danh;
đã đến thời huỷ diệt những kẻ nào huỷ hoại mặt đất."
 
Khải Huyền - Chương 16 -
5Tôi nghe thiên thần có quyền trên nước nói: "Lạy Đức Thánh, Đấng hiện có và đã có, Ngài thật công minh vì đã xét xử như vậy.
Khải Huyền - Chương 17 -
1Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén, một vị đến bảo tôi: "Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Con Điếm khét tiếng, đang ngồi bên những làn nước mênh mông, bị xét xử như thế nào.
Khải Huyền - Chương 18 -
8Vì thế, nội trong một ngày, những tai ương dành cho nó sẽ ập đến: nào là ôn dịch, nào là tang tóc, nào là đói kém; nó sẽ bị lửa thiêu huỷ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa, Đấng đã xét xử nó, là Đấng oai hùng!
 
Khải Huyền - Chương 18 -
10Vì sợ khổ hình của nó, chúng sẽ đứng xa xa mà than rằng:
"Khốn thay! Khốn thay! Hỡi thành vĩ đại,
hỡi Ba-by-lon, thành phố hùng cường,
vì nội trong một giờ, ngươi đã bị xét xử! "
 
Khải Huyền - Chương 19 -
2Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh!
Vì Người đã xét xử Con Điếm khét tiếng
từng dùng chuyện gian dâm
mà làm cho mặt đất ra hư hỏng,
và Người đã bắt nó
phải đền nợ máu các tôi tớ của Người
mà chính tay nó đã giết."
 
Khải Huyền - Chương 19 -
11Bấy giờ tôi thấy trời rộng mở: kìa một con ngựa trắng, và người cỡi ngựa mang tên là "Trung thành và Chân thật", Người theo công lý mà xét xử và giao chiến.
Khải Huyền - Chương 20 -
4Rồi tôi thấy những chiếc ngai, có người ngồi trên đó, và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Đức Giê-su và lời của Thiên Chúa; họ là những kẻ đã không thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và không nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm.
Khải Huyền - Chương 20 -
1Các dân bị xét xử
Khải Huyền - Chương 20 -
12Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách.
 
Khải Huyền - Chương 20 -
13Biển trả lại những người chết nó đang giữ; Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ theo các việc đã làm.


www.thanhlinh.net