Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Chúa

24/11/2017
Thứ Sáu Mùa Thường Niên Năm lẻ
Các Thánh Tử Đạo VN

Bài đọc Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

Bài đọc 1 (Đn 12,1-3): Thời đó, các ngươi sẽ thoát nạn.

 

 Thời bấy giờ Mi-ca-en đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa.  Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời.  Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao. Đó là Lời Chúa.

 

Bài đọc 2 (Dt 10,11-14.18):  

Đức Ki-tô chỉ hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo.

 

 Thưa anh em, vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền Thờ lo việc phụng tự mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ lễ tế; mà những lễ tế dó chẳng bao giờ xóa bỏ được tội lỗi.  Còn Đức Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời.  Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân.  Quả thật, Người chỉ dâng hiến tế một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo.  Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa. Đó là Lời Chúa.

 

ĐÁP CA: Tv 125, 1-2ab. 2cd. 4-5.6

 

Đáp: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5).

 

1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Đáp.

 

2) Bấy giờ thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan - Đáp.

 

3) Lạy Chúa xin hãy đổi số phận của con như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan.- Đáp.

 

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về hân hoan, vai mang những bó lúa.- Đáp.

 

 

ALLELUIA: Mt 5, 10

 

Alleluia, Alleluia! - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. - Alleluia.

 

 

Bài Tin Mừng (Mc 13,24-32):

Thiên Chúa sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương.

 

 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người: “Trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng,  các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.  Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng ngự trong đám mây mà đến.  Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho tới cuối chân trời.  Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nẩy lộc, thí anh em biết là mùa hè đã đến gần.  Cũng vậy, khi thấy những điều đó xẩy ra, anh em biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.  Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều  ấy xẩy ra.  Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.  Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Con Người cũng không, chỉ trừ có Chúa Cha biết mà thôi.” Đó là Lời Chúa.