Lớn lên trong Lời Chúa - Bài 3: thực tập lắng nghe