Lớn lên trong Lời Chúa Bài 6: Lửa thử vàng, gian nan thử đức tin