Sẽ không bao giờ lãng quên - Một nỗi buồn thánh, một nỗi buồn thiên đàng