Một chuyển động, một chuyển đổi của ân sủng - Một cuộc đến của ân sủng