Cuộc sống trở nên tuyệt vời trong mối giao hòa với Thiên Chúa