Hình ảnh thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nguyện đường và nhà tĩnh tâm đan viện Cát Minh Phú Cường