Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đất nước Việt Nam tuy NHỎ mà TO, tuy TO mà NHỎ

Đất nước Việt Nam tuy NHỎ mà TO, tuy TO mà NHỎ

 

Việt Nam là một nước NHỎ nhưng có thủ đô TO

Trong thủ đô TO có những con phố NHỎ

Trong con phố NHỎ lại có biệt thự TO

Sống trong biệt thự TO là những cô bồ NHỎ

Những cô bồ NHỎ là của các quan TO

 

Các quan TO thường mang những chiếc cặp NHỎ

Trong những chiếc cặp NHỎ là các dự án TO

Dự án TO nhưng hiệu quả kinh tế lại NHỎ

Hiệu quả kinh tế NHỎ do thất thoát rất TO

Thất thoát TO nhưng tội lại NHỎ

Tội lại rất NHỎ vì tội của các quan TO

 

Các quan TO nhưng cái đầu thật NHỎ

Cái đầu thật NHỎ nhưng túi tham thật TO

Túi tham thật TO vì cái bụng rất NHỎ

Cái bụng rất NHỎ nhưng bản mặt rất TO

Bản mặt rất TO so với cái miệng bé NHỎ

Cái bé miệng NHỎ nhưng quát tháo thật TO

 

Quát tháo tật TO nhưng hiểu biết lại rất NHỎ

Hiểu biết NHỎ nên đất nước tổn hại thật TO

Tổn hại thật TO nhưng báo cáo thật là NHỎ

Báo cáo thật là NHỎ nhưng thành tích thật TO

Thành tích thật TO nhưng mạng sống của dân thì bé NHỎ

Mạng sống của dân bé NHỎ trong các nhà tù thât TO

Nhà tù thật TO thì mối lo của đảng càng NHỎ

Mối lo của Đảng càng NHỎ thì càng có lợi cho các quan TO

 

Vì thế đất nước Việt Nam tuy NHỎTO, tuy TONHỎ. Dân khổ là chuyện NHỎ, Đảng nghèo là chuyện TO. Bên cạnh những nhà dân NHỎ rất NHỎ có các nhà cán bộ TO rất TO….

  
 
Mimosa phụ trách
(Sưu tầm và bỏ túc thêm)