Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài 10

 

 

VÀI NÉT VỀ
CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO


TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM

 

BÀI 10 : SỰ THÁCH ĐỐ CỦA NGÀN NĂM MỚI


Charles Whitehead
Chủ tịch Hội Đồng Canh Tân Đặc Sủng
Công Giáo Thế GiớiCanh Tân Đặc Sủng Công Giáo, tự bản chất, là phong trào tiên tri. Chúng ta là một dân có sự hiểu biết đặc biệt về ngôi vị và quyền năng của Chúa Thánh Linh, như Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô: “Khí muốn đâu thì thổi đến; ông nghe được tiếng, nhưng nào có biết từ đâu mà đến hay lại đi đâu? Cũng vậy về mọi kẻ sinh bởi Thần Khí" (Gioan 3:8). Thần Khí của Thiên Chúa thì tốt lành nhưng không thể lường trước được – đôi khi như một luồng gió thổi nhẹ, đôi khi như một trận gió lớn. Hôm nay Ngài khêu lên mãnh liệt giữa chúng ta những dấu lạ điềm thiêng, nhưng ngày mai Ngài hoạt động trong chúng ta, không nhìn thấy được nhưng bằng một đường lối thay đổi đời sống. Đi theo Chúa Thánh Linh luôn là một thách đố và là một hành trình không dể dàng - nếu chẳng vậy thì đã có nhiều người sẵn lòng tham dự với chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ cho phép mình sống trong thoải mái, chùn bước, không tiếp tục cuộc hành trình, hoặc trở lại con đường cũ như khi chưa biết đến quyền năng của Chúa Thánh Linh. Làm như vậy là bỏ sự sống đi vào sự chết.


Những Kitô hữu của giáo đoàn Galat đã làm điều đó, và họ đã bị Thánh Tông Đồ Phaolô nổi giận với họ: “Ôi! Ngu xuẩn thay dân Galat! Ai đã thổi bùa mê cho anh em? Những kẻ đã thấy niêm yết trước mắt Đức Giêsu Kitô bị đóng đinh thập giá! Tôi muốn bảo cho anh em biết mỗi một điều này: Phải chăng do tự việc làm của Lề Luật anh em đã chịu lấy Thần Khí, để nay hoàn tất nơi xác thịt?” Galat 3:1-5).


Trong khi chúng ta bước vào Đại Năm Thánh và ngàn năm mới, đó là thách đố mà Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo đang phải đối diện. Phải chăng chúng ta đang bị cám dỗ trở lại con đường yên thân cũ, và tránh né những nguy hiểm thách đố của đời sống trong Chúa Thánh Linh? Hay là tất cả chúng ta đã được khuyến khích rằng, chúng ta đã cảm nghiệm được, đã nhìn thấy và đã phấn khởi qua những lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong cuộc gặp gỡ với ngài dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 1998: “Ngày nay có một nhu cầu lớn lao cho những cá nhân Kitô hữu trưởng thành, là làm cho người ta nhận thức được căn tính của Bí Tích Rửa Tội, ơn gọi và sứ mệnh của họ trong Giáo Hội và trong thế giới! Có một nhu cầu lớn lao cho đời sống của các cộng đoàn Kitô hữu! Các phong trào và các cộng đoàn mới đang có mặt ở đây và khắp nơi là những đáp ứng, đã được Chúa Thánh Linh khơi dậy để trả lời cho những thách đố nghiêm trọng ở thời điểm kết thúc của ngàn năm sắp qua đi. Anh chị em chính là sự đáp trả của Chúa quan phòng cho những nhu cầu này.” Giáo Hội đã chính thức nhìn nhận sự quan trọng của Canh Tân Đặc Sủng, các phong trào mới và các cộng đoàn canh tân mới. Điều này có nghĩa là Giáo Hội đã hiểu rằng các đặc sủng và các cơ chế cộng tác với nhau trong đời sống Giáo Hội, và đó là những hoạt động mới của Chúa Thánh Linh như những giòng suối mạnh mẽ đang cùng tuôn chảy trong giòng sông lớn Giáo Hội. Nhưng cũng có một nguy hiểm chống lại mà chúng ta phải luôn cảnh giác, đó là sự mất đi bản chất tiên tri của mình mà chúng ta muốn được tiếp nhận.


Trong phần mở đầu Bản Qui Chế của Cơ Quan Tác Vụ Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới (ICCRS - International Catholic Charismatic Services) đã nhắc nhở chúng ta một điều - điều này đã làm chúng ta khác với bất cứ phong trào nào trong Giáo Hội. “Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo không phải là một Phong Trào đơn thuần, thống nhất khắp nơi trên thế giới. Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo không do một người hay một nhóm nào sáng lập viên như rất nhiều Phong Trào khác. Canh Tân Đặc Sủng không có danh sách các hội viên. Nhưng là một sự tập họp các cá nhân, các nhóm và các tác vụ khác nhau, thường là hoạt động độc lập, mỗi nhóm phát triển theo một đường hướng riêng, tuy nhiên, vẫn cùng chia sẻ một cảm nghiệm căn bản và một mục đích chung. Kiểu liên hệ nới lỏng này được nhận ra ở cấp giáo phận, toàn quốc cũng như quốc tế. Kiểu liên hệ này nói lên đặc tính tự do đối thoại, liên kết và cộng tác, chứ không nhất thiết phải đi vào một khuôn mẫu tổ chức. Đặc tính của những người lãnh đạo là cung cấp dịch vụ cho những ai có nhu cầu chứ không phải là chỉ huy.” Sự giải thích này đã nói rõ cho chúng ta sự khác biệt của Canh Tân Đặc Sủng và những gì chúng ta phải bảo vệ và duy trì. Ở tại các cấp địa phương, toàn quốc cũng như quốc tế đang có sự cám dỗ đưa Canh Tân Đặc Sủng vào một cơ cấu tiền chế với danh sách các hội viên và tiêu chuẩn, với những chương trình kế hoạch, với một quyền bính tập trung mạnh mẽ. Là những người lãnh đạo, chúng ta phải chống lại những cố gắng nhằm thay đổi bản chất của Canh Tân Đặc Sủng, bởi vì những thứ đó không đưa tới thành công, nhưng sẽ đưa tới sự hủy diệt sức sống của Canh Tân Đặc Sủng. Khi cơ cấu trở nên ưu thế, các đặc sủng sẽ chết và sự thách đố của sứ mệnh tiên tri cũng sẽ câm lặng.


Giờ đây tôi muốn dùng một giây lác để thưa với tất cả những vị lãnh đạo Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo - không phải để nói với quý vị phải chống lại quyền lực chính đáng – nhưng tôi muốn nói rằng, chúng ta phải cảnh giác đề phòng những người không hiểu biết về bản chất của Canh Tân Đặc Sủng đang cố đưa chúng ta vào một hình thức không thể thích hợp với Canh Tân Đặc Sủng. Cốt lõi của Canh Tân Đặc Sủng là Sự Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh, một cảm nghiệm thay đổi đời sống, làm chúng ta chuyển động từ việc làm đến đức tin, từ lề luật đến tự do, và từ cái tôi đến Thiên Chúa. Đây chính là ơn của Canh Tân Đặc Sủng được ban cho Giáo Hội và thế giới, và đây cũng chính là ân sủng cần thiết đến độ chúng ta phải liều mạng nếu muốn đương đầu với những thách đố của ngàn năm mới. Vì thế chúng ta hãy cảm tạ Chúa về những gì Ngài đã làm. Hãy đối diện với tương lai vững chắc mà chúng ta đặt hết lòng tin vào Chúa. Hãy cảm tạ những gì đã xảy ra, và quyết tâm ở lại trong đặc sủng và trong sứ mệnh tiên tri, cho dù những người khác suy nghĩ, nói năng, hay cố gắng tìm cách làm biến thể Canh Tân Đặc Sủng. Gió của Chúa Thánh Linh phải được tiếp tục thổi bất cứ nơi nào Chúa Thánh Linh muốn.

****************************************************